Alimenty dla żony

Alimenty dla żony – Czy może ubiegać się o alimenty?

Rozważasz rozwód i stoisz przed kwestią alimentów na rzecz byłej żony? Ważne jest, aby zrozumieć, jakie czynniki są brane pod uwagę przy ich ustalaniu. Oto siedem kluczowych punktów, które pomogą Ci przygotować się do dyskusji o alimentach.

Alimenty dla żony – najważniejsze

1. Rozwód bez orzekania o winie vs. z orzekaniem o winie

 • Bez orzekania o winie: Alimenty mogą być przyznane, jeśli żona znajdzie się w stanie niedostatku.
 • Z orzekaniem o winie: Jeśli sąd uzna, że jesteś wyłącznie winny rozpadu małżeństwa, a rozwód spowoduje istotne pogorszenie jej sytuacji materialnej, może być zobowiązany do płacenia alimentów nawet jeśli żona nie jest w niedostatku.

2. Definicja niedostatku

Niedostatek oznacza sytuację, w której małżonek nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, takich jak mieszkanie, wyżywienie czy opieka zdrowotna.

3. Pogorszenie sytuacji majątkowej

Jeśli rozwód spowoduje pogorszenie sytuacji materialnej żony, może ona ubiegać się o wyższe alimenty. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować zmiany w jej sytuacji finansowej.

4. Posiadane dochody i majątek

 • Nawet jeśli żona posiada własne źródła dochodu lub majątek, może ubiegać się o alimenty, jeśli jej zasoby nie wystarczają na pokrycie uzasadnionych potrzeb życiowych.

5. Odpowiedź na argumenty żony

 • Jeśli żona przedstawi dowody na Twoją wyłączną winę, np. zdradę, ważne jest, aby rzetelnie odpowiedzieć na te zarzuty, przedstawiając własną wersję wydarzeń i dowody.

6. Wspólne ponoszenie winy

 • Jeśli obie strony ponoszą winę za rozpad małżeństwa, sąd może orzec alimenty na zasadach podobnych do sytuacji bez orzekania o winie, czyli z uwzględnieniem stanu niedostatku.

7. Argumentacja przeciwko wysokim alimentom

 • Przygotuj dokładne zestawienie swojej sytuacji finansowej i kosztów utrzymania rodziny.
 • Zbierz dowody na to, że żona ma możliwość samodzielnego utrzymania się lub że jej sytuacja materialna nie uległa istotnemu pogorszeniu.
 • Przedstaw dowody na wspólne ponoszenie winy za rozpad małżeństwa, co może wpłynąć na decyzję o wysokości alimentów.

Pamiętaj, że kluczowe jest rzetelne i sprawiedliwe podejście do sprawy. Konsultacja z doświadczonym adwokatem pomoże Ci przygotować skuteczną obronę i strategię negocjacyjną dotyczącą alimentów. PORADA PRAWNA 

Rodzaje rozwodu:

 1. Rozwód bez orzekania o winie: W tej sytuacji alimenty mogą być przyznane, jeśli po rozwodzie małżonek znajdzie się w stanie niedostatku.
 2. Rozwód z orzekaniem o winie: Jeśli sąd uzna jedną stronę za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa, ta strona może być zobowiązana do płacenia alimentów, nawet jeśli drugi małżonek nie znajduje się w stanie niedostatku.
 3. Wspólna wina: Jeśli sąd uzna, że obie strony ponoszą winę za rozpad małżeństwa, rozstrzygnięcie wywołuje skutki podobne do rozwodu bez orzekania o winie.

Alimenty na żonę:

 1. Niedostatek: Alimenty na rzecz żony są zasadne tylko, gdy po rozwodzie popadnie ona w niedostatek, czyli nie będzie zdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
 2. Pogorszenie sytuacji materialnej: W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej żony, sąd może orzec alimenty na jej rzecz.
 3. Zdolność do pracy: Jeśli żona jest zdolna do pracy, ale nie podejmuje zatrudnienia bez ważnego powodu, jej prawo do alimentów może być kwestionowane.
 4. Posiadany majątek: Wartość i charakter posiadanych przez żonę składników majątkowych również mogą wpłynąć na decyzję o przyznaniu alimentów. Jeśli posiada ona majątek generujący dochód lub majątek, który może zostać zbyty bez uszczerbku dla jej standardu życia, jej prawo do alimentów może być ograniczone.
 5. Argumentacja i dowody: W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, kluczowe jest przedstawienie przez pozwanego odpowiednich argumentów i dowodów, które obalą lub zminimalizują roszczenia alimentacyjne żony.
 6. Rozdzielenie majątku: W procesie rozwodowym sąd zajmie się również kwestią podziału majątku wspólnego, co może mieć wpływ na zasądzenie alimentów.
 7. Porozumienie stron: Małżonkowie mogą również dojść do porozumienia co do wysokości alimentów poza drogą sądową, co następnie może zostać zatwierdzone przez sąd.

Mówiąc o alimentach na rzecz małżonka musimy rozróżnić alimenty w przypadku rozwodu bez orzekania o winie i alimenty, gdy zostaniesz uznany za winnego. A co w przypadku gdy sąd uzna, że winę ponoszą dwie strony? Wówczas rozstrzygnięcie wywołuje takie same skutki jak bez orzekania o winie.

Rozwód bez orzekania o winie

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie – żona może ubiegać się alimentów tylko wtedy, gdy popadnie w niedostatek. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania.

Alimenty dla żony za zdradę 

Żona zebrała poważne argumenty przemawiające za tym, iż winę ponoszę ja, albowiem załączyła do sprawy rozwodowej zdjęcia z kochanką oraz wiadomości, które pisaliśmy. W związku z tym żąda wysokich alimentów na rzecz swoją oraz dla dzieci. Co mam zrobić, aby uniknąć tak wysokich alimentów? Między nami dochodziło do regularnych kłótni i nie czuję się winny za rozpad pożycia małżeńskiego.

W takiej sytuacji sprawa się komplikuje, albowiem każde pogorszenie sytuacji majątkowej daje możliwość żonie ubiegania się o wysokie alimenty. Dlaczego? Tak są skonstruowane przepisy. Gdy doszło do pogorszenia sytuacji finansowej żony – ma ona prawo żądać wysokich alimentów. 

Podstawa prawna alimentów na żonę 

Mylnie uważa się, że kiedy żona pracuje, to nie należą się jej alimenty. Absolutnie tak nie jest. W przypadku gdy rozwód skończy się z wyłącznej winy jednej ze stron, wówczas w sytuacji pogorszenia się sytuacji majątkowej żona ma prawo żądać alimentów.

Zgodnie z przepisami wygląda to tak, że jeżeli sąd uznał, iż jeden z małżonków ponosi winę za rozpad rodziny, to jest zagrożenie, że zostaną również orzeczone alimenty na małżonkę. 

W świetle art. 60 § 2 k.r.o. jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Ile obliczyć alimenty na żonę? Alimenty przy zarobkach 6 000, 8 000, 10 000 i 12 000 zł

Co zrobić, aby nie zasądzono alimentów na żonę?

W pierwszej kolejności należy się skupić na tym, jakie są okoliczności powołane w zakresie winy. Jeżeli żona wniosła poważne argumenty przemawiające za tym, że ponosi Pan wyłączną winę, to należy się do tej argumentacji odnieść i przedstawić swoją wersję wydarzeń. Jeśli twierdzi, iż doszło do zdrady, wówczas należy odpowiedzieć Wysokiemu Sądowi, czy faktycznie miało to miejsce. Jeżeli nie ma w tym zakresie twardych dowodów, to przecież każdy człowiek ma prawo do kontaktów z drugą osobą. Dlatego też nie można każdej znajomości uznać za zdradę. 

Alimenty dla żony. Czy na pewno to wina jednej strony?

Następnie należy przedstawić również argumenty, które wskażą, iż winę za rozpad pożycia małżeńskiego ponosi również powódka. W tym zakresie należy wskazać, jakie sytuacje w małżeństwie miały miejsce i co według pana spowodowało, iż przyczyniła się do rozpadu małżeństwa.

Dla przykładu należy wskazać, iż między stronami dochodziło do regularnych kłótni, podczas których powódka wszczynała awantury i używała słów wulgarnych. Ponadto wskażmy, iż stosowała przemoc psychiczną i fizyczną względem pozwanego. 

Niedostatek a rozwód bez orzekania o winie 

Dla przykładu nie jest natomiast w niedostatku ten, kto:

1) jest zdolny do pracy, a jednak nie chce pracować,

2) ten, kto uzyskuje dochody wystarczające na koszty utrzymania, choć nie pochodzą one z pracy,

3) ani również osoba niezdolna do pracy i nie mająca dochodów wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania, jeśli jest właścicielem przedmiotów majątkowych, których zbycie jest możliwe i dostarczyłoby funduszy wystarczających na koszty utrzymania, np. przychody z ulokowanych w banku dużych oszczędności

(por. wyroki SN: z dnia 5 czerwca 1962 r., I CR 444/61, OSNCP 1962, nr 10, poz. 227, z dnia 19 maja 1975 r., III CRN 55/75, OSNC 1976, nr 6, poz. 133, z dnia 5 lipca 2000 r., I CKN 226/00, LEX nr 51343; orzeczenie SN z dnia 28 września 1958 r., II CR 817/57, OSPiKA 1959, poz. 294 oraz Sokołowski T., Komentarz do art.60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w: Andrzejewski M., Dolecki H., Haberko J., Lutkiewicz-Rucińska A., Olejniczak A., Sokołowski T., Sylwestrzak A., Zielonacki A., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Opublikowano: LEX, 2013, Stan prawny: 2013.06.30).

Alimenty dla żony – Kiedy niedostatek?

Reasumując, przez niedostatek należy zatem rozumieć taką sytuację, w której były małżonek nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swych podstawowych potrzeb. Do takich należą na przykład opłaty mieszkaniowe, zakup wyżywienia, ubioru, leków oraz inne wydatki związane z jego utrzymaniem.

Żona posiada nieruchomość a żąda alimentów

Warte uwagi. Sąd Wojewódzki w Katowicach w orzeczeniu z dnia 17 listopada 1961 r., III Cr 2630/61, PiP 1962, z. 10, s. 699 wskazuje, że: „nie jest w zasadzie uprawniony do żądania środków utrzymania od współmałżonka małżonek, który wprawdzie posiada własny majątek, lecz nie przynoszący dochodu, tak że na pokrycie kosztów własnego utrzymania musiałby przeznaczyć substancję tego majątku. Jedynie wówczas, gdyby na pokrycie kosztów własnego utrzymania małżonek zmuszony był wyzbywać się własności osobistej, jego roszczenie alimentacyjne względem współmałżonka byłoby usprawiedliwione”.

Dla przykładu żona uważa, iż żyje w niedostatku, gdyż ma małą emeryturę. Jednakże zapomniała przy tym o fakcie posiadania dwóch mieszkań… Nie, w takiej sytuacji szanse na alimenty są znikome. Alimenty na żonę. Jak uchylić alimenty na byłą żonę?

Zaspokojenie potrzeb rodziny

W sytuacji, kiedy małżonka żąda wysokich alimentów dla siebie i dla dzieci, należy również przedstawić, w jakiej sytuacji materialnej pan się znajduje. Najlepiej w tym zakresie zrobić zestawienie kosztów, aby przedstawić sądowi swoją sytuację. Dodatkowo należy zauważyć, iż istotne są faktyczne koszty utrzymania dzieci. W tym zakresie należy sporządzić zestawienie porównania przedstawienia kosztów utrzymania dzieci według powódki oraz załączyć zestawienie kosztów według pozwanego. Polecam zrobić to w formie tabelki – aby było przejrzyście. 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące alimentów na żonę:

Czy rozwód bez orzekania o winie zmienia sposób ustalania alimentów dla żony?

Tak, rozwód bez orzekania o winie wymaga, aby żona popadła w niedostatek, aby ubiegać się o alimenty. Jednakże, jeśli sąd orzeknie winę jednej ze stron, nawet jeśli druga strona nie jest w niedostatku, może być zobowiązana do płacenia alimentów.

Jak definiowany jest „niedostatek” w kontekście alimentów dla żony?

Niedostatek oznacza, że małżonek nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, takich jak mieszkanie, wyżywienie czy opieka zdrowotna.

Czy sytuacja majątkowa żony ma wpływ na ustalanie alimentów?

Tak, pogorszenie sytuacji materialnej żony może skutkować zasądzeniem wyższych alimentów. Sąd uwzględnia posiadane dochody, majątek oraz zmiany w sytuacji finansowej żony.

Czy żona może ubiegać się o alimenty, jeśli ma własne źródła dochodu?

Tak, nawet jeśli żona ma własne źródła dochodu lub majątek, może ubiegać się o alimenty, jeśli jej zasoby nie wystarczają na pokrycie uzasadnionych potrzeb życiowych.

Jak można uniknąć zasądzenia wysokich alimentów, szczególnie w przypadku zarzutów o zdradę?

Należy rzetelnie odpowiedzieć na zarzuty żony i przedstawić własną wersję wydarzeń oraz dowody. Ważne jest również przedstawienie argumentów na rzecz wspólnej winy za rozpad małżeństwa oraz dokładne zestawienie swojej sytuacji finansowej i kosztów utrzymania rodziny.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: alimenty, rozwód. Tagi: , , , , , , .