Alimenty na dorosłe dzieci

Alimenty na dorosłe, pełnoletnie dzieci – do kiedy płaci się alimenty?

Alimenty na dorosłe dzieci. Dziecko kończy 18 lat, a Ty zakładasz, że nie będziesz musiał  płacić alimentów? Może się jednak okazać, że jesteś w błędzie. Najważniejsze jest czy Twoje dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać.  

Alimenty na dorosłe dzieci – do którego roku życia płaci się alimenty?

Ojcowie zazwyczaj zakładają, że będą płacić alimenty do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Praktyka wygląda jednak inaczej. Po 18 magicznie nie wygasa obowiązek płacenia alimentów. Zasady dotyczące alimentów reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Najważniejszym przepisem, który jest podstawą odpowiedzi na wszelkie pytania jest art. 133

[Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka]

§ 1.Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
§ 2.Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
§ 3.Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Pozew o alimenty po ukończeniu 18 lat 

Pełnoletnie dziecko ma prawo wnioskować o zasądzenie alimentów od rodziców. Oczywiście to ostatecznie sąd podejmie decyzję, biorąc pod uwagę indywidualne okoliczności.

Jeśli zostaną zasądzone alimenty, będziesz płacił je na rachunek swojego dorosłego dziecka lub bezpośrednio do jego rąk, ponieważ osiągnęło ono już pełnoletność i posiada zdolność do czynności prawnych.

Masz wątpliwość lub pytania? Umów się na konsultację, na której postaram Ci wyjaśnić kwestię związane z alimentami. PORADA PRAWNA

Alimenty na dorosłe dziecko nieuczące się

Podjęcie studiów przez dziecko jest na pewno przesłanką, która pozwala na zasądzenie alimentów. Dziecko uczy się, zdobywa wiedzę, która pozwoli mu w przyszłości zarobkować. Gdy tego nie czyni, zachodzi podstawa do uchylenia alimentów. Dziecko musi czynić osobiste starania, by móc samodzielnie się utrzymać, czyli na przykład aktywnie poszukiwać pracy.

Do kiedy alimenty dla studenta 

Uczące się dziecko ma prawo do alimentów, jednakże musi to być nauka systematyczna i ciągła. W takim przypadku płacenie alimentów może obowiązywać do 26 roku życia dziecka, czyli zazwyczaj do końca jego studiów. Czy może to trwać dłużej? Tak, niektórzy idą na studia podyplomowe, inni doktorat. Choć zazwyczaj wtedy już mają jakieś środki na utrzymanie, może się zdarzyć, że będziesz płacił dłużej. Ustawodawca nie ustalił bowiem górnej granicy wieku dziecka ani zdobytego stopnia wykształcenia. „Do jakiego wieku alimenty?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kluczowa jest bowiem sytuacja dziecka i jego możliwości samodzielnego utrzymania się. 

Jeśli dziecko nie osiąga postępów w nauce, wydłuża tę naukę, nie zdaje egzaminów i powtarza lata nauki, stanowi to przesłankę do uchylenia alimentów. 

Trzeba pamiętać, że studia nie muszą być dzienne, a do nauki zaliczają się też różnego rodzaju kursy i inna forma nauki. Nie ma znaczenia wymiar czasowy tej nauki, chyba że udowodni się, że dziecko ma odpowiednio dużo czasu, by pracować. 

Alimenty na dorosłe dzieci. Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Aby przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko, musisz złożyć do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka wniosek o zniesienie alimentów. Musisz zawrzeć w nim uzasadnienie wniosku. Możesz powołać się na własną trudną sytuację finansową. Jeśli nie masz środków na swoje własne utrzymanie i najbliższej rodziny, wskaż to jako okoliczność. Pamiętaj jednak o odpowiednich dowodach. Musisz wykazać ponoszone koszty życia i dodać je jako załączniki do pozwu. Utrata pracy lub znaczne pogorszenie się stanu Twojego zdrowia również mogą stanowić jedną z przesłanek, by uchylić alimenty. Twoim celem jest wykazanie, że świadczenie jest dla Ciebie nadmiernym obciążeniem.

Kolejną przesłanką może być brak starań dziecka, by samodzielnie się utrzymać. Jeżeli dziecko posiada majątek, np. mieszkanie, z którego czerpie dochody wystarczające na pokrycie jego utrzymania, to w takiej sytuacji nie zachodzi przesłanka płacenia alimentów na dorosłe dziecko. Pamiętaj, że możesz również złożyć wniosek o zmniejszenie wysokości alimentów. Jak obniżyć alimenty?

Alimenty na dorosłe dzieci – brak komunikacji i szacunku

Co w sytuacji, gdy stosunki między ojcem a dzieckiem są napięte? Zdarza się, że konflikt rodzinny jest silny, a dziecko potrafi nawet na złość rodzicowi nie zgłosić się po odbiór należnego stypendium czy też z niego zrezygnować. Wszystkie takie działania należy dokumentować. Agresywne zachowania dzieci, obraźliwe wyzwiska w kierunku rodzica, którego pozywa o alimenty, mogą być przesłanką do uchylenia alimentów ze względu na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego. 

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w 2015 roku (wyrok z dn. 15.10.15 r., sygn. akt III Ca 419/15)  wydając swój wyrok w sprawie alimentów na pełnoletniego, uczącego się syna powołał się na uchwałę Sądu Najwyższego z 1987 r. (sygn. akt III CZP 91/86).

Sąd Najwyższy przyjął, że w sytuacji wystąpienia rażąco niewłaściwego postępowania ze strony osoby uprawnionej do alimentów, które budzi powszechną dezaprobatę, dopuszczalne jest odrzucenie żądania alimentacyjnego w całości lub częściowo z uwagi na normy współżycia społecznego. SN podał przykłady tego rodzaju czynów: zachowanie szkodliwe dla życia lub zdrowia członka rodziny, naruszenie godności, dobrego imienia lub innych dóbr osobistych członków rodziny, a także umyślne sprowadzenie na siebie niedostatku lub celowe wywołanie sytuacji wymagającej żądania świadczeń alimentacyjnych.

Uchylenie alimentów – kiedy jest możliwe?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące alimentów na pełnoletnie dziecko:

  • Jak obniżyć alimenty na dorosłe dziecko?

Można złożyć wniosek o zmniejszenie wysokości alimentów, przedstawiając odpowiednie dowody i uzasadnienia, takie jak trudna sytuacja finansowa.

  • Do kiedy będę płacić alimenty dla studenta?

Uczące się dziecko może mieć prawo do alimentów do 26 roku życia, przeważnie do zakończenia studiów. Jednakże może to trwać dłużej, zwłaszcza jeśli dziecko kontynuuje naukę na studiach podyplomowych czy doktoranckich.

  • Jak przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Aby zakończyć płacenie alimentów dla dorosłego dziecka, należy złożyć wniosek do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek powinien być uzasadniony – można w nim powołać się na własną trudną sytuację finansową lub brak starań dziecka w celu samodzielnego utrzymania się.

  • Czy złe traktowanie rodzica może być powodem niezasądzenia alimentów?

W orzecznictwie zdarzały się takie przypadki. Agresja dziecka, jego negatywne, obraźliwe zachowania wobec rodzica można uznać w połączeniu z domaganiem się od niego pieniędzy za niezgodne z normami współżycia społecznego.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: alimenty, rozwód. Tagi: , , , , .