Badania OZSS – Jak mężczyzna powinien przygotować się do badań OZSS

Pamiętajmy, że podczas badań OZSS warto wykazać postawę słuchającą i kompromisową. Biegli obserwują Was od początku spotkania, zwracają uwagę na relację rodziców i dzieci oraz dynamikę między małżonkami.

Co robić podczas badania OZSS? 

 • Przed badaniem: proszę spisać na kartce i przeanalizować zastrzeżenia do żony
 • Wskazać fakty dotyczące sprawy
 • Nie oceniać, tylko opierać się na faktach
 • Podkreślać swoją dobrą wolę i gotowość do kompromisu
 • Wskazać, co zostało zrobione w celu naprawy relacji
 • Warto również mieć dowody wskazujące na problemy w rodzinie

Ja osobiście nie rekomenduję krytykowania drugiej strony. Warto opierać się na faktach, np. „Zdarzyło się, że …”, „Miała miejsce taka sytuacja…”. 

Metody badawcze – Jakie używa OZSS

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (OZSS) stosuje różnorodne metody badawcze w celu dokonania oceny psychologicznej i pedagogicznej osób, zwłaszcza w kontekście spraw rodzinnych i opiekuńczych. Te metody pozwalają na kompleksową analizę funkcjonowania jednostki, dynamiki rodziny, a także na ocenę potrzeb i możliwości dziecka. Badania psychologiczne przy rozwodzie

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęściej stosowanych metod:

 1. Wywiad – Podstawowa i uniwersalna metoda, która może być stosowana w różnych formach (strukturalny, półstrukturalny, niestrukturalny). Pozwala na zebranie informacji o historii życia osoby badanej, jej funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym, zawodowym, a także o relacjach w rodzinie. Z moje doświadczenia wynika ze wtedy otrzymuje się pytania o przeszłość i rodzinę.
 2. Obserwacja – Metoda pozwalająca na bezpośrednią ocenę zachowań, interakcji oraz reakcji emocjonalnych osoby badanej w różnych sytuacjach. Może być stosowana zarówno w trakcie innych czynności diagnostycznych, jak i w naturalnym środowisku badanego (np. obserwacja interakcji rodzic-dziecko)
 3. Testy psychologiczne – Standaryzowane narzędzia badawcze umożliwiające pomiar różnych aspektów funkcjonowania psychicznego, w tym inteligencji, osobowości, funkcji poznawczych, a także specyficznych umiejętności czy predyspozycji. Do najczęściej używanych testów należą testy inteligencji (np. WISC, WAIS), kwestionariusze osobowości (np. MMPI, NEO-FFI) oraz testy neuropsychologiczne.
 4. Kwestionariusze i skale – Narzędzia służące do samooceny lub oceny przez osoby trzecie (np. rodziców, nauczycieli) określonych cech, zachowań czy stanów emocjonalnych. Są one pomocne w diagnozie różnorodnych problemów emocjonalnych, behawioralnych czy rozwojowych.
 5. Analiza dokumentacji – Przegląd dostępnych dokumentów (np. orzeczeń, opinii specjalistów, dokumentacji medycznej, szkolnej) w celu uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji osoby badanej, jej historii rozwojowej, przebytych terapii, interwencji oraz dotychczasowych diagnoz.
 6. Techniki projekcyjne – Metody umożliwiające ocenę nieświadomych aspektów osobowości, konfliktów wewnętrznych oraz mechanizmów obronnych. Do technik tych zalicza się m.in. Test Apercepcji Tematycznej (TAT) czy Test Rorschacha.
 7. Badania specjalistyczne – W zależności od potrzeb i specyfiki sprawy, OZSS może zlecić również wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych, takich jak neurologiczne czy psychiatryczne, w celu uzyskania kompleksowej oceny stanu badanej osoby.

  Wybór konkretnych metod i narzędzi badawczych zależy od celu diagnozy, specyfiki przypadku, a także od wieku i możliwości osoby badanej.

  Przykładowe pytania do ojca podczas badań OZSS

  Poniżej przedstawiam rozszerzoną lista przykładowych 50 pytań, które mogą zostać zadane mężczyźnie podczas badania OZSS, dotyczące zaangażowania ojca w życie dziecka oraz współpracy z drugim rodzicem. Polecam wydrukować te pytania i zastanowić się nad ewentualnymi odpowiedziami. Trzeba oczywiście wybrać te, które są adekwatne do konkretnego wieku dzieckaPrzesłuchanie stron w sprawie o rozwód

  • Jak Pan określiłby swoją rolę w życiu dziecka?
  • W jaki sposób spędza Pan czas z dzieckiem poza domem?
  • Jakie są Pana metody na zachęcanie dziecka do nauki?
  • Jak Pan wspiera dziecko w rozwijaniu jego zainteresowań?
  • Jak często Pan czyta dziecku przed snem?
  • W jaki sposób Pan reaguje, gdy dziecko osiąga sukces?
  • Jak Pan radzi sobie z dyscyplinowaniem dziecka?
  • Czy jest Pan zaangażowany w wybór szkoły dla dziecka?
  • Jak Pan współpracuje z nauczycielami dziecka?
  • Czy Pan uczestniczy w spotkaniach rodziców w szkole?
  • W jaki sposób Pan pomaga dziecku w odrabianiu lekcji?
  • Czy Pan angażuje się w planowanie wakacji z dzieckiem?
  • Jakie są Pana metody na spędzanie czasu z dzieckiem, gdy jest Pan zmęczony?
  • Czy i jak Pan obchodzi ważne dni w życiu dziecka, takie jak urodziny?
  • Jakie tradycje rodzinne Pan wprowadza i pielęgnuje z dzieckiem?
  • Jak Pan radzi sobie, gdy dziecko ma złe oceny w szkole?
  • Czy Pan uczestniczy w zajęciach dodatkowych z dzieckiem?
  • Jakie książki Pan czyta dziecku lub poleca do czytania?
  • W jaki sposób Pan rozmawia z dzieckiem o bezpieczeństwie?
  • Jak Pan wspiera dziecko w przezwyciężaniu strachów?
  • Jakie filmy lub programy Pan ogląda z dzieckiem i dlaczego?
  • Jak Pan uczy dziecko odpowiedzialności za domowe obowiązki?
  • W jaki sposób Pan mówi dziecku o wartości szacunku do innych?
  • Jak Pan rozmawia z dzieckiem o jego przyszłości zawodowej?
  • Czy Pan angażuje dziecko w podejmowanie decyzji rodzinnych?
  • Jakie są Pana metody na radzenie sobie z płaczem dziecka?
  • W jaki sposób Pan rozmawia z dzieckiem o jego emocjach?
  • Jak Pan reaguje, gdy dziecko ma problem w szkole lub z rówieśnikami?
  • Jak Pan wspiera dziecko w rozwijaniu umiejętności społecznych?
  • Jakie są Pana metody na zachęcanie dziecka do dzielenia się swoimi problemami i radościami?
  • W jaki sposób Pan radzi sobie z własnym stresem, aby nie wpłynąć negatywnie na dziecko?
  • Jak Pan dba o zdrowie psychiczne dziecka?
  • Czy Pan konsultuje się z profesjonalistami, gdy ma obawy dotyczące rozwoju dziecka?
  • Jak Pan reaguje na prośby dziecka o pomoc w trudnych sytuacjach?
  • W jaki sposób Pan uczy dziecko zarządzania pieniędzmi?
  • Czy Pan rozmawia z dzieckiem o szacunku do przyrody i zwierząt?
  • Jak Pan zachęca dziecko do aktywnego spędzania wolnego czasu?
  • W jaki sposób Pan rozmawia z dzieckiem o jego marzeniach i aspiracjach?
  • Jak Pan radzi sobie, gdy dziecko porusza trudne tematy?
  • Czy i jak Pan angażuje się w wolontariat lub działalność charytatywną z dzieckiem?
  • Jak Pan wspiera dziecko w budowaniu pozytywnego obrazu siebie?

  Twoja żona ogranicza Ci kontakt z dzieckiem? Zapraszam Cię do obejrzenia filmu na moim kanale Youtube:

  Badania  i testy OZSS

  Testy psychologiczne i kwestionariusze stanowią ważny element w procesie badawczym prowadzonym w ramach Opinii Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS). Pozwalają one na dogłębną analizę i ocenę różnorodnych obszarów funkcjonowania badanych osób. Poniżej przedstawiono rozszerzone informacje na temat wymienionych narzędzi badawczych:

  • ACL – Lista Przymiotnikowa: Jest to narzędzie służące do oceny cech osobowości i postaw interpersonalnych. Osoba badana ocenia siebie, wybierając z listy przymiotników te, które jej zdaniem najlepiej ją opisują. Lista Przymiotnikowa umożliwia zidentyfikowanie dominujących cech charakteru, a także stylów zachowań społecznych.
  • RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera: Jest to metoda projekcyjna pozwalająca na badanie głębszych warstw osobowości. Badany otrzymuje zadanie dokończenia zdania, co pozwala na wyrażenie nieświadomych pragnień, obaw, konfliktów i postaw wobec siebie oraz otoczenia.
  • EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka EPQ-R: To narzędzie służy do pomiaru trzech głównych wymiarów osobowości: ekstrawersji, neurotyczności oraz psychotyzmu. EPQ-R pomaga w identyfikacji wzorców zachowań oraz skłonności emocjonalnych badanej osoby.
  • NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R: Jest to kompleksowy kwestionariusz, który pozwala na ocenę Pięciu Wielkich czynników osobowości: neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności. Narzędzie to umożliwia szczegółową analizę profilu osobowościowego.
  • CUIDA – Kwestionariusz do Oceny Kandydatów na Rodziców Adopcyjnych: Jest to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do oceny potencjalnych rodziców adopcyjnych, opiekunów prawnych oraz mediatorów. Kwestionariusz bada kompetencje wychowawcze, stabilność emocjonalną oraz gotowość do podjęcia roli rodzica.
  • TKR – Test Kompetencji Rodzicielskich: Narzędzie to służy do oceny umiejętności wychowawczych oraz poziomu wiedzy na temat potrzeb dzieci. Test pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony w zakresie opieki i wychowania, co jest istotne w kontekście planowania rodzicielstwa.
  • SPR – Skala Postaw Rodzicielskich: Skala ta umożliwia ocenę postaw i zachowań wychowawczych rodziców względem dzieci. Pozwala na zdiagnozowanie potencjalnych problemów w relacjach rodzinnych oraz na identyfikację obszarów wymagających wsparcia czy interwencji.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące badań OZSS przy rozwodzie:

  Jakie metody badawcze stosuje Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (OZSS)?

  OZSS stosuje różnorodne metody, takie jak wywiady, obserwacje, testy psychologiczne, kwestionariusze i skale, analizę dokumentacji, techniki projekcyjne oraz badania specjalistyczne, w zależności od potrzeb i specyfiki przypadku.

  Jakie informacje będą chcieli uzyskać biegli podczas wywiadów przeprowadzanych przez OZSS?

  Wywiady pozwalają na zebranie informacji o historii życia badanej osoby, jej funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym, zawodowym oraz o relacjach w rodzinie. Obserwacja umożliwia bezpośrednią ocenę zachowań, interakcji oraz reakcji emocjonalnych osoby badanej w różnych sytuacjach, co pozwala na lepsze zrozumienie dynamiki rodziny.

  Co sprawdzają biegli podczas badania OZSS?

  Poprzez zastosowanie testów psychologicznych i kwestionariuszy, OZSS może dokładnie ocenić umiejętności wychowawcze oraz postawy rodzicielskie, co jest istotne dla planowania rodzicielstwa oraz interwencji w przypadkach spornych.

  Jak przygotować się do badań OZSS? 

  Zbierz dokumentację i dowody, ale przede wszystkim przygotuj się na to, że będziesz obserwowany. Przemyśl odpowiedzi na pytania dotyczące np. sposobów rozwiązywania konfliktów oraz tego jak wspierasz i spędzasz czas ze swoim dzieckiem bądź dziećmi. 

  Jak zachowywać się podczas badań OZSS?

  W trakcie badań należy wykazywać gotowość do porozumienia, być otwartym na dialog i współpracę. Trzeba odpowiadać szczerze, opierać się na faktach i nie dać się ponieść emocjom. Podkreślaj, że na pierwszym miejscu stawiasz dobro dziecka. Nie wdawaj się w spory z żoną. 

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .