nierowny podział majatku po rozwodzie

Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Co zrobić, gdy czeka Cię rozwód? Mieszkasz u żony? Kupiliście mieszkanie w trakcie trwania małżeństwa? Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Jak podzielić majątek?

Zastanawiasz się, jak podzielić mieszkanie, dom, majątek. Podziału majątku można dokonać w formie aktu notarialnego bądź przez Sąd. Nie czekaj z tym po rozwodzie! Zrób to teraz! To moje doświadczenie. Ale co zrobić, gdy obawiasz się, że żona Cię wyrzuci? Jak masz korzystać z mieszkania? Co zrobić? Przede wszystkim niezależnie od podziału majątku polecam złożyć wniosek o zabezpieczenie poprzez orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. W razie pytań, zachęcam do umówienia się na konsultację. PORADA PRAWNA 

Co z mieszkaniem po rozwodzie – Jaki złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Poniżej załączam przykładowy wniosek. Jednakże osobiście nie proponuję Państwu tak „poważnych” rzeczy robić samu. 

Wzór: WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA NA PODSTAWIE ART. 755 § 1 k.p.c poprzez orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 730 § 1 w zw. z art. 7301 § 1 i 2 w zw. z art. 755 § 1 k.p.c. wnoszę o zabezpieczenie roszczenia powoda poprzez ustalenie, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego strony będą korzystały ze wspólnego miejsca zamieszkania _________ w następujący sposób: – powodowi będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z pokoju [dokładnie opisać, który pokój] oraz do współkorzystania z kuchni, salonu, łazienki, przedpokoju oraz garażu;

Jak uzasadnić?

  [ opisać stan faktyczny sprawy ] W chwili obecnej bowiem powód proponuje dokonanie tzw. podziału quoad usum, zgodnie z którym pozwany zajmowałby pokój znajdujący się […..], a pozwana pokój znajdujący się […]. 

  Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 26 marca 2003 r., II CK 91/02, LEX nr 78825 stosownie do przepisu art. 58 § 2 k.r.o. kognicja sądu orzekającego w sprawie rozwodowej została rozszerzona na objęcie wyrokiem rozwodowym również rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu stron, zajmowanym przez nich niezależnie od posiadanego do niego tytułu. O sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania sąd orzeka, gdy w chwili wydania wyroku małżonkowie faktycznie z mieszkania korzystają.

  Chcesz się dowiedzieć, co dzieje się z kredytem w sytuacji rozwodu? Zapraszam do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube:

  Co z mieszkaniem po rozwodzie? Orzecznictwo

  Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania obejmuje każde mieszkanie zajmowane przez małżonków. Innymi słowy takie, które znajduje się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego.

  Opisz sytuację

  Podaję Ci przykładowe uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie korzystania ze wspólnego mieszkania. Działania podejmowane przez pozwaną – utrudnianie korzystania z części wspólnej nieruchomości, wprowadzanie osób trzecich do mieszkania, w którym znajdują się rzeczy osobiste powoda, nakazywanie powodowi podawania informacji na temat jego obecności w mieszkaniu – uzasadniają konieczność zastosowania zabezpieczenia w proponowanej przez powoda formie. Zaproponowany przez powoda „podział mieszkania” będzie dla stron najmniej uciążliwy. 

  Rozwód a mieszkanie

  Przede wszystkim w nauce prawa przeważa stanowisko, że możliwym jest zabezpieczenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania na czas trwania procesu o rozwód. Przyjmuje się, że o zakresie i sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania w czasie trwania procesu sąd może orzec w formie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. A jak wnieść o sposobie korzystania z mieszkania przy rozwodzie? Dowiesz się tutaj: Pozew o rozwód Sposób korzystania z mieszkania Wzór

  Jaki wyrok Sądu Najwyższego?

  W uchwale Sądu Najwyższego z 16.2.1977 r. (III CZP 2/77, OSNC 1977, Nr 11, poz. 201) stwierdzono, że

  orzeczeniu w myśl art. 58 § 2 zd. 1 KRO o sposobie korzystania przez rozwodzących się małżonków ze wspólnego mieszkania – także lokalu spółdzielczego – nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że jeden z małżonków nie przebywa w tym mieszkaniu, wskutek przejściowego opuszczenia go bez zrzeczenia się praw do zajmowania tego mieszkania.

  Podobnie w Wytycznych z 1978 r. (teza IV) Sąd Najwyższy przyjął, że

  sąd może orzec o sposobie korzystania z tego mieszkania także w wypadku, gdy małżonek nie przebywa w nim tylko przejściowo, w szczególności gdy – nie rezygnując ze wspólnego mieszkania – zmuszony był je opuścić na skutek samowolnego, sprzecznego z prawem lub zasadami współżycia społecznego, postępowania drugiego małżonka.

  Tak również m.in. wyr. SN z 23.4.1998 r., I CKN 24/98, Legalis.

  To oznacza, że jeżeli z jakichś przyczyn nie przebywasz w mieszkaniu obecnie, sąd i tak może orzec o sposobie korzystania z tego mieszkania. Istotne może być, że byłeś zmuszony je opuścić ze względu na zachowanie małżonki.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące korzystania ze wspólnego mieszkania podczas rozwodu:

  Czy mogę korzystać z mieszkania, jeśli nadal mieszkam u żony po złożeniu wniosku o rozwód?

  Tak, możesz skorzystać z mieszkania, ale zaleca się zabezpieczenie swoich praw poprzez wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

  Co robić, gdy obawiam się, że żona może mnie wyrzucić z mieszkania w trakcie rozwodu?

  Zaleca się złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia poprzez orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Możesz skorzystać z przykładowego wniosku lub skonsultować się z prawnikiem.

  Jakie są możliwości korzystania z mieszkania po rozwodzie?

  Możesz złożyć wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, co pozwoli ci na korzystanie z określonych pomieszczeń.

  Czy sąd może zabezpieczyć moje prawa do mieszkania podczas procesu rozwodowego?

  Tak, sąd może orzec o sposobie korzystania z mieszkania na czas trwania procesu rozwodowego w formie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

  Co z kredytem hipotecznym w przypadku rozwodu?

  W przypadku kredytu hipotecznego podczas rozwodu, należy rozważyć różne scenariusze, w tym ewentualne porozumienie co do spłaty kredytu lub ewentualnej sprzedaży nieruchomości. Zaleca się konsultację z prawnikiem lub doradcą finansowym w tej kwestii.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: podział majątku, rozwód. Tagi: , , , , .