Jak ma wyglądać pozew

Jak ma wyglądać pozew o rozwód?

Jak ma wyglądać pozew. Myślisz nad tym, by rozpocząć sprawę o rozwód? Nie wiesz jak napisać pozew, a chciałbyś go sformułować sam? Z tego wpisu dowiesz się jak to zrobić. 

Jak ma wyglądać pozew o rozwód?

W pierwszej kolejności wpisujemy na górze miejscowość oraz datę. Jest to bardzo istotne, albowiem sąd często powołuje się na pismo z konkretnego dnia. Jeśli błędnie określimy dzień, wówczas mamy problem z ustaleniem, o które pismo chodzi. W związku z tym proszę pamiętać, aby zawsze pilnować daty w pismach procesowych. PORADA PRAWNA 

Kolejna rzecz – określamy, gdzie kierujemy pozew. Jeżeli chodzi o miasto Warszawa, to mamy dwa sądy: jeden mieści się przy al. „Solidarności” 127, zaś drugi przy ulicy Poligonowej 3. Sądy w Warszawie są dwa i właściwość tych sądów ustalona jest na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W tym wpisie jest określone, jaki sąd jest właściwy – W jakim sądzie rozwód? Jaki sąd w Warszawie do rozwodu?

A zatem jeżeli małżonkowie ostatni raz mieszkali w Legionowie, Nowym Dworze, Otwocku, w Warszawie w dzielnicy Białołęka, Praga, Targówek, Rembertów, Wawer, Wesoła, Kobyłka, Marki, Ząbki, Zielonka, wówczas właściwym sądem będzie Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie przy ul. Poligonowej 3.

Natomiast jeżeli małżonkowie ostatni raz mieszkali w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie, w Warszawie na Mokotowie, bądź w Śródmieściu, Ursusie, Ochocie, Włochach, Woli, Bemowie, na Bielanach, Żoliborzu, lub w Łomiankach, należy skierować się do Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Płockiej 9.

Strona powodowa 

Przechodząc dalej należy w pierwszej kolejności określić stronę. Najpierw określamy powoda. W przypadku strony powodowej trzeba podać PESEL – jest to wymóg formalny. Jeżeli powodem jest mężczyzna, określamy stronę „powód”. W przypadku gdy stroną jest kobieta, wówczas odmieniamy i określamy „powódka”.

Poniżej musimy wstawić adres do korespondencji i miejsce zamieszkania. Miejsce zameldowania jest tutaj nieistotne, stąd też wskazujemy miejsce zamieszkania. Warto również wpisać  miejsce i datę urodzenia. Wskazane jest także podanie numeru telefonu oraz e-maila, albowiem są sytuacje awaryjne, np. odwołanie rozprawy. Wówczas dzięki takim danym sąd będzie mógł poinformować stronę o wszelkich zmianach.

Strona pozwana 

Poniżej musimy określić stronę pozwaną. Należy określić imię i nazwisko oraz adres zamieszkania stron. Nie ma wymogu, aby określać PESEL strony przeciwnej.

Dodatkowo poniżej należy określić ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jest to bardzo istotne, albowiem na podstawie tego sąd ustala, czy jest właściwe i czy dobrze państwo złożyliście pozew. Dodatkowo należy wskazać, czy posiadacie państwo małoletnie dzieci. Jeżeli tak, to należy wskazać małoletnie dziecko stron wraz z danymi (imię, nazwisko, miejsce urodzenia).

Tu możesz pobrać wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie:

Jak ma wyglądać pozew – Co jeszcze jest ważne?

Dodatkowo w sądach warszawskich jest wymóg, aby wskazać świadka na okoliczność dobra małoletniego dziecka, albowiem sąd musi ustalić czy nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość rozwiązania małżeństwa. Kim jest taki świadek? To osoba, która zna sytuację rodzinną stron.

Warto również wskazać, czy strony zawierały umowy majątkowe oraz określić datę i miejsce. Poniżej należy wskazać opłatę. Należy również zwrócić uwagę, iż numer konta musi być właściwy dla danego sądu, a zatem Sąd Okręgowy Warszawa ma inny numer konta niż Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. W tytule należy wskazać imię i nazwisko oraz wskazać i z jakiego tytułu wnosicie państwo opłatę, czyli dla przykładu „Jan Kowalski-rozwód”. Stąd też ważne, aby w pozwie o rozwód przypilnować kwestii związanej z prawidłowym numerem konta. W tytule wpisujemy „pozew o rozwód bez orzekania o winie” albo „pozew o rozwód z wyłącznej winy”.

Jak ma wyglądać pozew o rozwód?

Poniżej zaczynamy zdanie od działając w imieniu własnym albo działając w imieniu powoda bądź powódki. Wszystko zależy od tego, czy pozew sporządzany jest bezpośrednio przez klienta czy w imieniu klienta przez profesjonalnego pełnomocnika. W sytuacji, kiedy pozew sporządzany jest przez pełnomocnika, konieczne jest załączenie pełnomocnictwa wraz z zapłatą. Wobec tego w pierwszym zdaniu powinno znaleźć się sformułowanie: „działając w imieniu powoda, na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwo, które załączam…”. Tym samym jeżeli informujemy, że załączamy pełnomocnictwo, wówczas w załącznikach również musi znaleźć się pełnomocnictwo.

W pierwszym zdaniu musi się znaleźć informacja, o co wnosimy, a zatem „działając w imieniu własnym, wnoszę o…”.

Przechodząc do żądań, wskazujemy ich numerację. W pierwszej kolejności wnosimy o rozwiązanie małżeństwa stron. Tutaj musimy określić, czy chcemy, aby Wysoki Sąd rozwiązał nasze małżeństwo przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, czy z wyłącznej winy jednej ze stron. Wszystko zależy, w jakiej sytuacji jesteśmy.

Zapraszam do obejrzenia filmu na temat pozwu o rozwód na moim kanale YouTube:

Pozew o rozwód 

Warto również wskazać dane, czyli kiedy i gdzie został  zawarty związek małżeński. Piszemy: „rozwiązanie małżeństwa stron przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie związku małżeńskiego zawartego w dniu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie pomiędzy Powódką a Pozwanym…”.

W punkcie drugim należy również wskazać, czy w danej sprawie będziemy określać sposób korzystania ze wspólnego miejsca zamieszkania czy też nie. W większości sytuacji wskazujemy, że prosimy o nieorzekanie w tym zakresie. Oznacza to, że nie chcemy, aby sąd rozstrzygał w zakresie wspólnego miejsca zamieszkania.

Następnie warto wskazać, czy chcemy, żeby rozprawa odbyła się pod obecność powoda czy też nie. Dodatkowo warto również wpisać, iż wnosimy o nieprzeprowadzenie mediacji. Istotne jest również, co z dzieckiem.

Władza rodzicielska

W sytuacji, kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dziecko, należy określić, co z władzą rodzicielską. W tym zakresie może być kilka możliwości – można żądać określenia powierzenia wykonywania władzy dla obojga rodziców. Uwaga! Warto w komparycji, czyli na górze, wskazać powierzenie władzy rodzicielskiej oraz dane dziecka. W kolejnym punkcie należy również określić, z kim zostaje dziecko i przy kim będzie zamieszkiwało. Wobec tego faktu należy wnosić o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka stron przy matce albo przy ojcu. Sytuacja zupełnie inaczej kształtuje się, gdy mamy rozstrzygnięcie w zakresie opieki naprzemiennej.

Jaka wysokość alimentów?

Kolejnym istotnym elementem jest wysokość alimentów. Wtedy też wnosimy o zasądzenie od rodzica, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem na rzecz małoletniego dziecka alimentów w określonej kwocie. Alimenty po rozwodzie

1000 zł alimentów to mało

Warto również przy kwocie wpisać ją słownie – dla przykładu „wnosimy o zasądzenie od pozwanego alimentów wysokości po 1000 (tysiąc) zł miesięcznie”. Istotne jest również określenie, do jakiego dnia ma nastąpić płatność – do piętnastego dnia każdego miesiąca czy też do dziesiątego.

Ustalenie kontaktów

Kolejną ważną kwestią jest ustalenie kontaktów. I tutaj musimy zwrócić uwagę na to, czy ustalamy kontakty dla strony powodowej czy pozwanej. Wyobraźmy sobie sytuację, że dziecko mieszka i zostaje przy mamie, zaś ojciec jest zobowiązany do płatności alimentów oraz można mu określić kontakt. Wobec tego będziemy ustalać, iż prosimy o ustalenie kontaktów powoda bądź pozwanego.

Należy również podkreślić konieczność precyzyjnego określenia strony, z którą chcemy, aby sąd określił nam kontakty. Dla przykładu – jeżeli strony posiadają małoletnie dziecko (np. córkę), wówczas wnosimy o ustalenie kontaktów powoda z małoletnią córką, np. Anną Kowalską, urodzoną dnia 2 maja 2014 r.

Jak określić kontakty z dzieckiem?

Warto zwrócić uwagę czy chcemy, aby kontakty odbywały się w miejscu zamieszkania dziecka czy poza nim. Jeżeli chcemy zabierać dziecko, określamy, że chcemy ustalenia kontaktów poza miejscem zamieszkania dziecka i bez obecności matki na następujących zasadach. Jeżeli określamy, że chcemy spotykać się z dzieckiem co drugi weekend, wówczas musimy i tak sprecyzować dokładnie godzinę oraz dzień, dla przykładu od osiemnastej w piątek do niedzieli do godziny osiemnastej. Ponadto należy również określić, czy dziecko zostanie odwiezione do matki czy też strony ustalą inny sposób zakończenia kontaktu. Najczęściej określa się, iż ojciec (powód) odwiezie małoletnie dziecko po zakończonym kontakcie do miejsca zamieszkania matki.

Jeżeli chcemy określić inne kontakty, to musimy również zwrócić uwagę, iż muszą być to kontakty ściśle określone. W związku z tym, jeżeli wnosimy o określenie niniejszych kontaktów, to musimy precyzyjnie ustalić godzinę.

Wakacje i ferie

Dodatkowo warto określić okres wakacyjny, okres ferii zimowych oraz święta. W praktyce często zdarzają się w tym obszarze konflikty, wobec tego warto zadbać o staranne uregulowanie tej kwestii.

Istotne jest również, że w sytuacji, kiedy są konflikty między stronami i z określaniem kontaktów nie chcemy czekać aż do pierwszej rozprawy, musimy wnieść wniosek o zabezpieczenie kontaktów. Można określić w ten sposób, że prosimy o zabezpieczenie kontaktów w sposób wyżej określony. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Jak ma wyglądać pozew – dowody i świadek

Dodatkowo należy wskazać, iż prosimy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów. W pierwszej kolejności wskazujemy w pozwie o rozwód odpis skróconego aktu małżeństwa. Wówczas musimy również podać, na jaką okoliczność chcemy wnieść niniejsze dowody. Dlatego w sytuacji, kiedy małżonkowie mają dzieci, niezbędne jest wskazanie i załączenie odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. Warto również przy tym określeniu wskazać numer aktu, który podajemy. Dodatkowo w punkcie o dopuszczenie dowodu warto wskazać dane świadka, który może poświadczyć, iż dobro małoletnich dzieci nie cierpi. 

Pozew o rozwód – Oświadczenie o próbie porozumienia

Niezbędnym elementem, który musi znaleźć się w pozwie o rozwód, jest oświadczenie, czy strony podjęły próbę ugodowego porozumienia. Wobec tego faktu zgodnie z artykułem 187 §1 kodeksu postępowania cywilnego należy wskazać, iż „w przedmiotowej sprawie mediacja bądź inne formy polubownego rozwiązania sporu są bezcelowe albowiem [tutaj musi znaleźć się odpowiednie uzasadnienie w tym zakresie]”. Sąd winien ustalić, kiedy między stronami ustały więzi małżeńskie, a zatem mówimy o więzi fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej. W pierwszej kolejności należy wskazać, kiedy strony zawarły związek małżeński i w jakiej miejscowości. Poniżej należy wskazać, iż w tym zakresie wnosimy dowód, czyli odpis skrócony aktu małżeństwa.

W uzasadnieniu należy opisać sytuację stron. Musimy w związku z tym powołać okoliczności, które spowodowały, iż między stronami nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego. Warto również wskazać, czy strony mieszkają ze sobą czy nie.

Jak ma wyglądać pozew o rozwód? – Od kiedy strony nie mieszkają razem

Dlatego też określamy, od kiedy strony nie mieszkają ze sobą. Jest to istotne w sytuacji, kiedy strony mieszkają ze sobą – trzeba odpowiednio uzasadnić, że strony mieszkają ze sobą, ale tak naprawdę żyją oddzielnie. Jeżeli strony nie mieszkają ze sobą, to sytuacja jest prostsza. Warto również wskazać, od kiedy strony nie współżyją ze sobą. Ponadto wskażmy, czy między stronami jest szansa jeszcze na uratowanie małżeństwa czy też nie. Najważniejsze i najbardziej istotne są kwestie związane z małoletnim dzieckiem.

Władza rodzicielska i kontakty – Uzasadnienie

Wobec tego należy wskazać uzasadnienie w zakresie alimentów władzy rodzicielskiej oraz kontaktów. Czyli tak naprawdę przepisujemy te rzeczy z komparycji. Komparycja to żądanie, które wyżej wskazywaliśmy. Warto w tym obszarze również uzasadnić swoje żądanie. W sytuacji, kiedy w pozwie o rozwód wnosimy o zabezpieczenie, konieczne jest uzasadnienie tego obszaru – dlaczego chcemy, aby sąd wcześniej wydał postanowienie w tym zakresie, albowiem w przypadku braku uzasadnienia w tym obszarze sąd zwróci nam pozew.

Wylicz koszty związane z dzieckiem

Dodatkowo w pozwie powinno znaleźć się wyliczenie w zakresie kosztów utrzymania małoletniego dziecka. Wobec tego należy określić, jakie są koszty związane z dzieckiem w obszarze związanym z wyżywieniem, zakupami środków czystości, ze szkołą i z rozrywką. Wskazać należy również, czy dziecko choruje. Warto wspomnieć o kosztach związanych z odzieżą i obuwiem. Te wszystkie okoliczności są bardzo ważne.

Jak ma wyglądać pozew – Finanse

Kolejna istotna kwestia jest związana z możliwościami finansowymi rodziców. Warto przedstawić, w jakiej sytuacji materialnej znajdują się strony. Wobec tego niekiedy konieczne jest załączenie zaświadczenia o zarobkach. W przypadku gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie jest zatrudniona na umowę o pracę i nie posiada zaświadczenia, tylko prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, należy przedstawić rozliczenie podatkowe za ostatni rok. Jednakże w pierwszej kolejności należy przeanalizować sytuację stron oraz tak skonstruować pozew o rozwód, aby był logiczny.

Kiedy zabezpieczenie?

Żądając ustalenia kontaktów w trybie zabezpieczenia, a zatem w trybie szybszym, z uwagi na obowiązujące przepisy musimy w tym zakresie sporządzić odpowiednie uzasadnienie. Trzeba wskazać, dlaczego chcemy, aby sąd rozstrzygał w tym zakresie. Niekiedy między rodzicami dochodzi na tym tle do konfliktów. Należy wskazać, iż strony nie znajdują porozumienia i z uwagi na dobro małoletniego dziecka konieczne jest udzielenie zabezpieczenia w sposób określony. Zabezpieczenie alimentów – Co dalej?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pozwu o rozwód:

Czy jest konieczne określenie numeru PESEL strony pozwanej w pozwie o rozwód?

Nie ma takiego wymogu. Wymagane jest jedynie określenie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania strony pozwanej.

Czy wysokość alimentów dla małoletniego dziecka jest ustalana według konkretnych kryteriów?

Tak, wysokość alimentów dla małoletniego dziecka jest ustalana na podstawie różnych kryteriów, takich jak potrzeby dziecka, dochody rodziców oraz koszty związane z wychowaniem i utrzymaniem dziecka.

Czy zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w pozwie o rozwód wymaga szczególnego uzasadnienia?

Tak, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem w pozwie o rozwód wymaga uzasadnienia, szczególnie jeśli istnieje ryzyko konfliktu między rodzicami lub jeśli są istotne powody, dla których kontakt z dzieckiem powinien zostać zabezpieczony.

Czy trzeba wskazać świadka w pozwie o rozwód?

Tak, jeżeli macie Państwo dzieci to zawsze musi być powołany świadek na okoliczność sytuacji wychowawczo-rodzinnej. 

W jaki sposób można uregulować kwestię kontaktów z małoletnim dzieckiem w pozwie o rozwód?

Kwestię kontaktów z małoletnim dzieckiem można uregulować w pozwie poprzez precyzyjne określenie warunków spotkań oraz miejsc i godzin, w których będą się one odbywać.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , .