Jak obniżyć alimenty

Jak obniżyć alimenty?

 •  Zmiana okoliczności – klucz do obniżenia alimentów

Podstawą do złożenia wniosku o obniżenie alimentów jest „zmiana stosunków”, czyli istotna zmiana sytuacji majątkowej lub zarobkowej albo zmiana uzasadnionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów. Może to być utrata pracy, zmiana pracy na gorzej płatną, zwiększone wydatki zdrowotne, narodziny kolejnego dziecka czy też zmiana potrzeb dziecka.

 • Procedura obniżenia alimentów

Procedura rozpoczyna się od złożenia w sądzie pozwu o obniżenie alimentów. W pozwie należy dokładnie wskazać, jakie zmiany zaszły od momentu ostatniego orzeczenia o alimentach i dlaczego te zmiany uzasadniają obniżenie kwoty. PORADA PRAWNA 

 •  Dowody

Do pozwu warto dołączyć dowody potwierdzające zmianę okoliczności. Mogą to być dokumenty potwierdzające zmianę zarobków, dowody na zwiększone wydatki, dokumenty medyczne, zaświadczenia o narodzinach dziecka itp.

 • Opłaty sądowe i ramy czasowe

Wartość przedmiotu sporu w sprawie o obniżenie alimentów ustala się jako różnicę między dotychczasową a wnioskowaną kwotą alimentów, pomnożoną przez 12 miesięcy. Od tej wartości zależy wysokość opłaty sądowej za złożenie pozwu.

Wniosek o obniżenie alimentów można złożyć w każdym momencie, gdy wystąpiły istotne zmiany. Nie ma określonych ram czasowych, jednak ważne jest, aby zmiany te były trwałe i miały istotny wpływ na sytuację finansową.

Jak obniżyć alimenty? Co po złożeniu pozwu?

Po złożeniu pozwu sąd przeprowadzi postępowanie, w trakcie którego obie strony będą miały możliwość przedstawienia swoich argumentów oraz dowodów. Sąd oceni, czy faktycznie doszło do istotnej zmiany okoliczności uzasadniającej obniżenie alimentów. 

Często skutecznym sposobem na szybsze rozwiązanie sprawy jest próba osiągnięcia porozumienia z drugą stroną przed złożeniem pozwu lub w trakcie postępowania sądowego. Ugoda może przyspieszyć proces i zmniejszyć koszty.

W złożonych sytuacjach, szczególnie gdy druga strona sprzeciwia się obniżeniu alimentów, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże prawidłowo przygotować pozew i reprezentować interesy w sądzie. Decyzja o staraniu się o obniżenie alimentów powinna być dobrze przemyślana i poparta solidnymi dowodami. 

Ile sądy zasądzają alimentów?

Co się zmieniło? Głównie sąd bada dwa obszary i sprawdza, czy w tych obszarach doszło do zmiany w zakresie zdolności majątkowych lub zarobkowych stron bądź w zakresu uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentów.

Zgodnie z przepisem art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zmiany orzeczenia bądź umowy o świadczenie alimentacyjne można żądać w przypadku zmiany stosunków. Uchylenie alimentów – kiedy?

Czy są ramy czasowe dokonania zmiany?  

Przede wszystkim z pozwem można wystąpić w każdym czasie pod warunkiem, że nastąpiła istotna zmiana stosunków. Ponadto należy podkreślić, że zmiana stosunków powinna mieć charakter istotny, dla przykładu – obniżenie wynagrodzenia, spłata kredytów, zmiana kosztów szkoły.

Ile kosztuje pozew? Jaka jest wartość przedmiotu sporu?

Dla przykładu: Wartość przedmiotu sporu: _____ zł.

Wartość przedmiotu sporu ustala się jako różnicę między wysokością dotychczasowych alimentów, a wysokością dochodzonych, pomnożone przez 12.

Dla przykładu, 1000 zł. x 12 msc. = 12.000 zł. A więc opłata sądowa to 750 zł. 

Jakie poniosę koszty?

Jak brzmi ustawa o kosztach sądowych?

Art. 13. 1. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 • 1)  do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • 2)  ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • 3)  ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • 4)  ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • 5)  ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • 6)  ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • 7)  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.2.Wsprawach oprawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub

Pamiętaj , iż w przypadku gdy wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Dlatego w pierwszej kolejności zawsze należy wyliczyć jaka jest wartość przedmiotu, a następnie wyliczyć opłatę.

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?   

Pozew o obniżenie alimentów

W imieniu własnym wnoszę o:
1. obniżenie z dniem XXXX. alimentów orzeczonych wyrokiem Sądu (Rejonowego albo Okręgowego) w XXX z dnia XXX w sprawie sygn. akt XXX, od [KOGO] na rzecz małoletniego [ NP.DZIECKO] z kwoty po [NP. 2000] miesięcznie, do kwoty po 1000 miesięcznie,

2. [koszty]

3  [dowody]

Gdzie składamy pozew?

Ważne. Właściwym miejscowo jest sąd rejonowy, w którego okręgu pozwany/pozwana ma miejsce zamieszkania.

Pamiętaj, że najważniejsze są dowody. Przykładowo: Od czasu zawarcia ugody w sprawie alimentów znacznie pogorszyła się sytuacja materialna powoda, a także znacznie zmniejszyły się jego możliwości zarobkowe i majątkowe. Obecnie powód znajduje się w dramatycznej sytuacji osobistej, zdrowotnej i finansowej”.

Jak uzasadnić obniżenie alimentów?

W uzasadnieniu należy wykazać, iż w przedmiotowej sprawie nastąpiła zmiana stosunków. Należy przez to rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę (zmniejszenie) zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę (zmniejszenie) zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Ponadto ważne, aby w pozwie określić sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową każdego z rodziców z osobna – w tym m.in. osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy i wysokość zarobków, posiadany majątek. Alimenty na dorosłe, pełnoletnie dzieci; do kiedy płaci się alimenty?

Jak obniżyć alimenty – Co może być dowodem?

 • dowód, iż nie masz takich możliwości zarobkowych (dokumenty finansowe)
 • wykaz, ile dziecko kosztuje
 • akty urodzenia dziecka (kolejnego)
 • zaświadczenie lekarskie, karta leczenia szpitalnego
 • zaświadczenie z PUP potwierdzające status bezrobotnego.

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu?

Koniecznie: odpis orzeczenia w przedmiocie ustalenia alimentów. Dodatkowo oczywiście wszystkie wskazane dowody oraz odpis pozwu.

Reasumując, jeżeli uważasz, że płacisz wysokie alimenty, należy skonsultować to z pełnomocnikiem. Walcz o swoje prawa!

Najczęściej zadawane pytania na temat obniżenia alimentów:

Czy są ograniczenia czasowe dokonania zmiany alimentów?

Wniosek o zmianę alimentów można złożyć w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nastąpiła istotna zmiana stosunków. Istotne zmiany mogą dotyczyć zarobków, spłaty kredytów, kosztów utrzymania dzieci itp.

Ile kosztuje pozew o obniżenie alimentów?

Opłata sądowa za złożenie pozwu zależy od wartości przedmiotu sporu, która jest różnicą między wysokością dotychczasowych alimentów a wnioskowaną, pomnożoną przez 12 miesięcy. Koszty te są ustalane zgodnie z przepisami prawa, a ich wysokość zależy od wartości przedmiotu sporu.

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?

W pozwie należy dokładnie opisać żądanie obniżenia alimentów, wskazać istotne zmiany w sytuacji majątkowej lub zarobkowej oraz dołączyć niezbędne dowody potwierdzające te zmiany. Właściwym miejscowo jest sąd rejonowy, w którym pozwanym jest osoba mająca miejsce zamieszkania.

Jak uzasadnić obniżenie alimentów?

W uzasadnieniu pozwu należy wykazać, że nastąpiła istotna zmiana w sytuacji majątkowej lub zarobkowej stron lub w uzasadnionych potrzebach osoby uprawnionej do alimentów (na przykład małoletni przestał uczęszczać na drogie zajęcia dodatkowe). Ważne jest przedstawienie sądowi pełnego obrazu sytuacji, popartego solidnymi dowodami.

Czy można próbować osiągnąć porozumienie z drugą stroną bez angażowania sądu?

Tak, próba osiągnięcia porozumienia z drugą stroną przed złożeniem pozwu lub w trakcie postępowania sądowego może przyspieszyć proces i zmniejszyć koszty. Ugoda pozwala uniknąć konieczności prowadzenia pełnego procesu sądowego.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: alimenty. Tagi: , , , , , .