Kontakt z dzieckiem

Kiedy rodzice się rozstają, najbardziej cierpi dziecko. Kontakt z dzieckiem jest kluczowy! Wszystko zależy od tego, jaki jest nasz cel. Ty jako ojciec musisz zabezpieczyć swoje interesy. Nie możesz pozwolić na utratę więzi z dzieckiem. W pierwszej kolejności odpowiedz sobie, w jakim stylu chcesz wychowywać dziecko. Czy chcesz je widzieć raz na jakiś czas, czy uczestniczyć czynnie w jego życiu? Rozważ kilka propozycji: w pierwszej kolejności – opieka naprzemienna, w drugiej – ustalenie szerokich kontaktów.

Kilka najważniejszych przepisów

Konwencja w sprawie kontaktów z dziećmi sporządzona w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. określa pojęcie kontaktów z dzieckiem w szerokim ujęciu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/05, OSN 2006, Nr 10, poz. 158, otwarty katalog form kontaktów z dzieckiem zawarty w art. 113 kro, dostosowany został do postanowień Konwencji dotyczącej kontaktów z dziećmi, posługującej się pojęciem kontaktów w szerokim ujęciu. Art. 113 § 2 kro definiuje pojęcie utrzymywania kontaktów z dzieckiem poprzez przykładowe wymienienie ich elementów.

Utrzymywanie kontaktów to zatem:

 • przebywanie z dzieckiem,
 • odwiedziny,
 • spotkania poza miejscem stałego pobytu dziecka,
 • bezpośrednie porozumiewanie się,
 • kontakty telefoniczne,
 • porozumiewanie się za pomocą innych środków komunikacji na odległość – w tym z komunikacji elektronicznej.

Sąd opiekuńczy może następnie zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka (Art. 113 5 kro). Art. 113 1 § 1 kro – generalną zasadą jest, że jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Opieka naprzemienna – czy warto?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się, czy jest możliwość, abyś wychowywał dziecko w systemie opieki naprzemiennej. Można ustalić, iż w cyklach tygodniowych dziecko będzie u danego rodzica. Dla przykładu w poniedziałek rano odwieziesz dziecko do przedszkola/szkoły, a odbierze je matka i przez najbliższy tydzień będzie z tym odbierającym rodzicem. Zatem od poniedziałku do poniedziałku w cyklach tygodniowych. Aby zaistniała możliwość opieki naprzemiennej, musi być zgodny wniosek stron. Powinno być w tym zakresie odpowiednie porozumienie albo też faktycznie powinniście tak wychowywać dziecko. Wszystko również zależy od indywidualnych uzgodnień.  Jeżeli natomiast nie ma między wami porozumienia, to należy rozważyć określenie kontaktów przez sąd.

Propozycja ustalenia kontaktów z dzieckiem

 • dwa razy w tygodniu tj. w każdy wtorek i czwartek, przy czym wnioskodawca będzie odbierał małoletniego syna z przedszkola/szkoły/miejsca pobytu dziecka o godzinie 16.00 i odwoził do miejsca zamieszkania uczestniczki o godzinie 20:00
 • w I i III weekend każdego miesiąca, od piątku do niedzieli, w ten sposób, że wnioskodawca będzie odbierał małoletniego syna z przedszkola o godzinie 16.00 w piątek i odwoził do miejsca zamieszkania uczestniczki w niedzielę o godzinie 19.30
 • 2 tygodnie wakacji (np. 2 pierwsze tygodnie sierpnia) przy czym wnioskodawca będzie przyjeżdżał po syna w poniedziałek o godzinie 11.00 i odwoził do miejsca zamieszkania uczestniczki po 2 tygodniach w niedzielę o godzinie 19.30
 • I dzień Świąt Bożego Narodzenia, przy czym wnioskodawca będzie przyjeżdżał po syna o godzinie 11.00 i odwoził do miejsca zamieszkania uczestniczki w niedzielę o godzinie 19.30
 • I dzień Wielkanocy, przy czym wnioskodawca będzie przyjeżdżał po syna o godzinie 11.00 i odwoził do miejsca zamieszkania uczestniczki w niedzielę o godzinie 19.30

Znaczenie ojca w życiu dziecka 

Dzięki obecności rodzica dziecko może prawidłowo się rozwijać. Nie można dopuścić do sytuacji, w której to po rozstaniu rodziców dziecko zostaje ograniczone w kontaktach z matką lub ojcem. Ty jako ojciec walcz o swoje prawa!! Należy również wskazać, iż człowiek ma naturalną skłonność do naśladowania osób mających uznanie i autorytet. Dlatego gdy dziecko będzie cały czas przebywało z matką i słyszało negatywne rzeczy o ojcu, wówczas będzie naśladowało postępowanie matki. Rodzice są najważniejszymi wychowawcami. Ograniczanie ojcu czasu bądź całkowite odcięcie dziecka od rodzica stanowi bardzo poważny problem. Taka postawa jest prawnie i moralnie naganna. W takich sytuacjach rolą państwa jest zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka, aby miało prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

W orzecznictwie strasburskim na gruncie art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wypracowano szczególny standard ochrony praw człowieka, jakim jest prawo do zjednoczenia z dzieckiem. Na państwach ciąży zobowiązanie pozytywne do tego, by podejmować środki umożliwiające lub ułatwiające ponowne połączenie i scalenie rodzica z dzieckiem.

Uchybienie temu obowiązkowi może powodować uznanie naruszenia przez dane państwo członkowskie praw konwencyjnie zagwarantowanych. W ocenie Trybunału Strasburskiego wzajemne korzystanie przez rodzica i dziecko ze swojego towarzystwa stanowi bowiem element życia rodzinnego o charakterze fundamentalnym.

Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy przez wiele lat ojciec czynnie uczestniczy w życiu dziecka, a rozstanie rodziców powoduje odcięcie jednego z rodziców od dziecka. Przede wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka i jego wychowanie przez oboje rodziców w pełnym, a nie ograniczonym tego słowa zakresie. Sam fakt występowania konfliktów między rodzicami nie powinien mieć wpływu na życie dziecka. Nawet rozbieżności w poglądach rodziców w zakresie wychowania dziecka stanowią tylko polemikę między rodzicami i nie są niczym złym ani nietypowym. Rodzice powinni znaleźć konsensus, aby móc prawidłowo wychować dziecko.

 „Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj „

Dobro dziecka jest najważniejsze Kontakt z dzieckiem

Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy to matka dziecka żyje w błędnym przekonaniu, iż rozstanie rodziców powoduje również zakończenie relacji ojca z dzieckiem. Jest to przejaw krótkowzroczności, a przede wszystkim narusza to dobro małoletniego dziecka. Kierowanie się własnymi interesami i chęcią zemsty na ojcu jest postawą naganną i niedojrzałą!

Zarówno na rodzicach, jak i na sądzie rodzinnym ciąży obowiązek dbałości o relacje rodzinne i o dobro małoletniego dziecka.

W sytuacji gdy matka dziecka, chcąc zemścić się na ojcu, ogranicza czas spędzony z dzieckiem, ojciec zmuszony jest prosić wymiar sprawiedliwości o ingerencję w sytuację rodzinną.

Niedopuszczalne są sytuacje:

 • kiedy ojciec prosi matkę o kontakty z dzieckiem, zaś z uwagi na jej niedojrzałość do kontaktów nie dochodzi bądź odbywają się w ograniczonym zakresie.
 • gdy rodzic nie radzi sobie z własnymi uczuciami po rozstaniu.
 • gdy dziecko słyszy negatywne rzeczy o swoim ojcu – wówczas dziecko zastanawia się, czy musi kogoś wybrać. Często dochodzi do konfliktu lojalnościowego, który stanowi podłoże postawy alienacyjnej.
 • gdy matka izoluje rodzica od dziecka – taki stan potęguje wyobcowanie dziecka, które z czasem będzie zapominało o roli ojca.

Wpływ matki na wizerunek ojca a kontakt z dzieckiem

Należy wskazać, iż w przypadku małych dzieci zniekształceniu ulegają procesy pamięciowe. Miejsce pozytywnych wspomnień z ojcem zajmują indukowane wspomnienia negatywne. Dlatego też niedozwolona jest sytuacja, w której to matka negatywnie wypowiada się o ojcu w obecności dziecka. Niedozwolona jest również sytuacja, w której to dziecko pragnie spotkać się z ojcem, jednakże otrzymuje od matki wiadomość odmowną. Ponadto niedopuszczalne jest, gdy płaczące z tęsknoty za ojcem dziecko nie ma możliwości spędzenia z nim czasu.  Rodzic, przy którym dziecko przebywa stale, powinien przewidzieć, że w konsekwencji może doprowadzić to do nieprawidłowego rozwoju dziecka. Być może dziecko będzie miało trudności w późniejszym życiu w nawiązaniu relacji z kolegami i koleżankami. Matka dziecka musi zdać sobie sprawę z tego, iż naraża dziecko na traumę, co może spowodować przyszłości bardzo negatywne skutki.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz