Matka utrudnia kontakty z dzieckiem

Matka utrudnia kontakt z dzieckiem

Matka utrudnia kontakt z dzieckiem. Jako ojciec, masz fundamentalne prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, niezależnie od tego, czy posiadasz władzę rodzicielską. Twoje prawo do kontaktu z dzieckiem jest nie tylko zapisane w przepisach prawa, ale jest również kluczowe dla dobra i rozwoju Twojego dziecka.

Nie masz kontaktów ustalonych przez Sąd?

Jeżeli kontakty nie zostały jeszcze ustalone przez sąd, to pierwszym krokiem jest ich zainicjowanie. Jak napisać wniosek o kontakty z dziećmi?

Nie czekaj, działaj – skontaktuj się z prawnikiem, aby rozpocząć proces. Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz do mnie bądź zadzwoń, abyśmy wspólnie znaleźli najlepsze rozwiązanie. PORADA PRAWNA

Matka utrudnia kontakt mimo ustaleń sądu

Jeśli kontakty zostały ustalone, ale są naruszane, masz prawo do ich egzekwowania. Polskie prawo przewiduje nawet możliwość otrzymywania odszkodowania za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Tak, masz prawo otrzymać pieniądze, gdy matka utrudnia Ci kontakty z dzieckiem.

Podstawy prawne kontaktów z dzieckiem

  • Konwencja o Prawach Dziecka: Podkreśla ona, że każde dziecko ma prawo do regularnego kontaktu z obydwojga rodzicami.
  • Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: Określa, że kontakty z dzieckiem mogą obejmować nie tylko bezpośrednie spotkania, ale również korespondencję i kontakt elektroniczny.

Twoje kontakty z dzieckiem – nie tylko widzenia! Również telefon i e-mail

Przyjęta w dniu 3 maja 2002 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy konwencja dotycząca kontaktów z dziećmi, podpisana przez Polskę dnia 24 września 2003 r., określa pojęcie kontaktów w szerokim ujęciu.

Obejmuje ono nie tylko osobistą styczność – w tym poza miejscem zamieszkania dziecka, ale również kontakt telefoniczny oraz przez pocztę elektroniczną.

Z realizacją prawa do porozumiewania się na odległość wiązać się będzie zobowiązanie tego z rodziców, u którego dziecko na stałe przebywa, do przekazywania dziecku korespondencji, udostępnienia komputera, telefonu, a także podania właściwego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu (J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny…, s. 650).

Co mówi Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy?

W Polsce prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów między rodzicami a dziećmi określone są m.in. w art. 113 Kodeksu rodzinnego i Opiekuńczego.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Kontakty to mogą to być odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Sąd rozstrzygający o kontaktach rodziców z dziećmi musi brać pod uwagę nie tylko powołany powyżej przepis, ale również przepisy obowiązującej w kraju od dnia 7 lipca 1991 r. Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

Konwencja o Prawach Dziecka

Zasada 6 rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z 28 lutego 1984 roku zapewnia rodzicowi niewychowującemu dziecka prawo do utrzymywania z nim kontaktów osobistych. Z kolei konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ujmuje prawo do utrzymywania kontaktów osobistych z rodzicami jako prawo samego dziecka.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców.

Matka utrudnia kontakt i cierpią dzieci

Rozwód często zamienia się w walkę. Tak to bywa, że gdy trwa wojna, są ofiary. Szkoda, że tymi ofiarami często są właśnie dzieci. Czy słyszałeś o syndromie Gardnera? To zespół rodzicielskiego wyobcowania. Tak, psychologowie, sędziowie, prawnicy… My dobrze to znamy! Oczywiście my też się rozwodzimy i wychowujemy dzieci, ale znamy to przede wszystkim dlatego, że tych spraw jest mnóstwo!

Matka utrudnia kontakt. Zespół alienacji rodzicielskiej

Syndrom PAS (ang. Parental Alienation Syndrome), czyli tzw. zespół alienacji rodzicielskiej. Ta kwestia została zbadana. Po raz pierwszy syndrom ten został opisany przez amerykańskiego psychiatrę sądowego dr. Richarda Gardnera.

To on szczegółowo opisał i zbadał kwestię dotyczące znaczenia dziecka w konflikcie okołorozwodowym. Przede wszystkim mam wrażenie, że czasem nie zdajemy sobie sprawy, iż przelewając swoje frustracje na dziecko, złorzecząc na byłego partnera oraz zmuszając potomstwo do zajmowania stron w kłótniach, wywieramy presję. W konsekwencji niesie to za sobą przykre skutki dla dziecka. Jakie? Dla przykładu: nerwica, depresja, negatywna samoocena, stany lękowe, fobie. Dziecko nie chce mnie widzieć. Syndrom Gardnera

PAS charakteryzuje się tym, że jeden rodzic aktywnie oczernia drugiego (tzw. drugoplanowego, najczęściej ojca).

Dziecko wtedy musi dokonać wyboru. Ponadto często rozszerza niechęć do niego na jego część rodziny (np. dziadków, ciocie i wujków) oraz znajomych. Niestety, syndrom rodzicielskiego wyobcowania prowadzi do trwałych zmian w obrębie psychiki.

Czy moje dziecko cierpi na syndrom wyobcowania rodzicielskiego?

Dla przykładu następujące symptomy:

  • oczernia rodzica odtrąconego;
  • wymyśla powody;
  • złość jest bezdyskusyjna, pozbawiona uzasadnienia;

Uwaga! Przede wszystkim pamiętajmy, iż dziecko twierdzi, że samo podjęło decyzję o odrzuceniu drugiego rodzica. Ponadto często zdarza się tak, że dziecko wspiera rodzica, z którym na stałe mieszka. W tej sytuacji dziecko może bardzo mocno bronić matki. Jakie prawa ma ojciec? Test czy dziecko jest manipulowane

Egzekucja postanowienia o kontaktach z dzieckiem – czym jest?

Egzekucja brzmi groźnie? Tak czasem po prostu trzeba. W końcu nie możesz dopuścić, aby Twoje kontakty z dzieckiem były bezprawnie ograniczane.

Postępowanie, którego przedmiotem jest egzekucja postanowienia o kontaktach z dzieckiem jest uregulowane w art. 59815 do 59822 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

Matka utrudnia kontakt. Walcz o dziecko

Jak to zrobić?

  • zagrożenie rodzicowi, by zapłacił odpowiedniej sumy pieniężnej
  • nakazanie rodzicowi zapłaty tej sumy

Należy sporządzić pismo, a następnie udać się do Sądu Rejonowego, w okręgu którego dziecko mieszka. Ponadto we wniosku należy opisać sytuacje utrudniania kontaktów z dzieckiem bądź niewywiązywania się z obowiązku utrzymywania kontaktów.

Orzeczenie zapada po wysłuchaniu przez sąd rodzinny stron postępowania. Oczywiście na postanowienie przysługuje zażalenie.

Ile możesz kosztować utrudnianie kontaktu?

Ile może wynieść nakazana suma pieniężna? Wszystko zależy od możliwości zarobkowych. Przykład z ostatniego miesiąca – 700 zł za każde niewydanie dziecka. Gdyby jednak matka dziecka nie wydała, należy złożyć do Sądu kolejny wniosek o nakazanie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej.

Co grozi za utrudnianie kontaktów?

Sąd, wydając postanowienie nakazujące zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest zasadniczo związany wysokością sumy oznaczonej w postanowieniu o zagrożeniu zapłatą.

Ponadto prawomocne postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym. Na jego podstawie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do rodzica, który swoim zachowaniem utrudnia kontakty z dzieckiem. Dlatego gdy masz taki problem, nie wahaj się działać.

Przykładowe pytania FAQ w zakresie kontaktów z dzieckiem 

1. Co robić, gdy matka dziecka utrudnia mi kontakt z nim?

Jeżeli kontakty z dzieckiem nie zostały jeszcze ustalone przez sąd, zaleca się skontaktowanie się z prawnikiem w celu zainicjowania procesu ustalania kontaktów. Gdy kontakty są już ustalone, ale są naruszane, możliwe jest egzekwowanie ich przez sąd, a nawet otrzymywanie odszkodowania za utrudnianie kontaktów.

2. Jakie są podstawy prawne kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem są zabezpieczone zarówno przez Konwencję o Prawach Dziecka, która podkreśla prawo dziecka do regularnego kontaktu z obydwojga rodzicami, jak i przez polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, określający zasady utrzymywania kontaktów.

3. Czym są kontakty z dzieckiem oprócz widzeń?

Kontakty z dzieckiem mogą obejmować nie tylko spotkania osobiste, ale również korespondencję i kontakt elektroniczny, takie jak rozmowy telefoniczne czy wymianę wiadomości e-mail.

4. Co mogę zrobić, jeśli matka dziecka nie przestrzega ustaleń sądowych dotyczących kontaktów?

W przypadku nieprzestrzegania ustaleń sądowych o kontaktach z dzieckiem, możliwe jest podjęcie działań prawnych w celu ich egzekwowania, w tym składanie wniosków o egzekucję postanowienia o kontaktach.

5. Czym jest syndrom alienacji rodzicielskiej (PAS) i jak wpływa na kontakty z dzieckiem?

Syndrom alienacji rodzicielskiej (PAS) to zjawisko, w którym dziecko zostaje manipulowane przez jednego rodzica (często matkę) w celu odrzucenia drugiego rodzica (często ojca), co negatywnie wpływa na relację dziecka z tym rodzicem. W przypadku podejrzenia PAS, ważne jest szukanie wsparcia psychologicznego i prawego.

6. Jakie prawa ma ojciec w kontekście kontaktów z dzieckiem?

Ojciec, podobnie jak matka, ma prawo do utrzymywania regularnych kontaktów z dzieckiem. Te prawa są zabezpieczone zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym. W przypadku problemów z realizacją tych praw, zaleca się skorzystanie z pomocy prawnej.

7. Jak wygląda proces egzekwowania postanowień sądowych o kontaktach z dzieckiem?

Proces egzekwowania postanowień sądowych o kontaktach może obejmować składanie wniosków o egzekucję do sądu, a w przypadku niewywiązywania się przez matkę z ustaleń, sąd może nakazać zapłatę określonej sumy pieniężnej jako formę odszkodowania.

8. Jakie konsekwencje mogą spotkać matkę za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Matka utrudniająca kontakty z dzieckiem może zostać zobowiązana przez sąd do zapłaty odszkodowania oraz może podlegać procedurom egzekucyjnym prowadzonym przez komornika w celu wyegzekwowania należnej sumy pieniężnej.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna i może wymagać indywidualnego podejścia prawno-sądowego. W przypadku trudności w kontaktach z dzieckiem, zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty w dziedzinie prawa rodzinnego.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , .