Nie chcę rozwodu

Nie chcę rozwodu. Co robić? A żona jest narcystyczna

Zastanów się, dlaczego mówisz „nie chcę rozwodu”. Czy to z miłości, obawy przed samotnością, czy troska o dobro dzieci? Zrozumienie swoich emocji pomoże Ci podejmować świadome decyzje. W zawodzie adwokata bardzo ważne jest, aby do spraw rodzinnych podchodzić po ludzku. W końcu na naszych oczach rozgrywają się ludzkie dramaty. Jako pełnomocnik widziałam już wiele…

Jak walczyć o małżeństwo?

W pierwszym kroku polecałabym Ci spróbować zrozumieć czemu żona podjęła taką decyzję. Otwarta komunikacja jest kluczowa. Spróbuj zrozumieć jej punkt widzenia i wyjaśnij swoje obawy. Rozmowa może pomóc w znalezieniu wspólnego rozwiązania. Być może nie jest za późno, by jednak spróbować walczyć o to małżeństwo. Ale do tego potrzeba dwóch stron.  

Pomyśl o mediacji albo terapii małżeńskiej

Często jesteśmy w błędzie czym jest mediacja a czym terapia. To dwa różne podejścia.które mogą być stosowane w kontekście małżeńskim, jednak każde z nich służy innemu celowi. Oto krótki przegląd tych dwóch metod:

Mediacja – Ustalanie Warunków Rozwodu

Mediacja to proces, w którym neutralny mediator pomaga małżonkom dojść do porozumienia na temat warunków rozwiązania małżeństwa. Jest to forma alternatywnego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystana w przypadku rozwodu, aby ustalić kwestie takie jak podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty i inne aspekty związane z zakończeniem związku. Kluczowe cechy mediacji to:

 • Neutralność: Mediator nie stoi po żadnej ze stron, ale pomaga w negocjacjach, dążąc do znalezienia sprawiedliwego porozumienia.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy: Mediacja jest często szybsza i tańsza niż proces sądowy.
 • Poufność: Rozmowy prowadzone w trakcie mediacji są poufne i nie są ujawniane poza jej ramy.
 • Dobrowolność: Obie strony dobrowolnie zgadzają się na udział w mediacji i mogą ją opuścić w dowolnym momencie. Małżonkowie mają większą kontrolę nad wynikiem mediacji niż w przypadku decyzji sądowej.

Terapia – Ratowanie Małżeństwa

Terapia małżeńska to proces terapeutyczny, który ma na celu rozwiązanie problemów w relacji i, jeśli to możliwe, ratowanie małżeństwa. Terapeuta pracuje z parami, aby zrozumieć źródła ich konfliktów, poprawić komunikację i wzajemne zrozumienie oraz nauczyć ich skuteczniejszych sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami. Terapia małżeńska koncentruje się na:

 • Rozumieniu: Pomaga parom zrozumieć podstawowe przyczyny ich problemów.
 • Komunikacji: Uczy skutecznych metod komunikacji, aby lepiej wyrażać potrzeby i oczekiwania.
 • Rozwiązywaniu konfliktów: Pomaga znaleźć zdrowe sposoby radzenia sobie z nieuchronnymi różnicami i konfliktami.
 • Wzmacnianiu związku: Skupia się na odbudowie zaufania, wzajemnym szacunku i bliskości.
 • Zmianie: Zachęca do osobistego rozwoju i zmiany niezdrowych wzorców zachowań.

Żona narcyzka 

Decyzja o niepodejmowaniu rozwodu z narcystyczną osobą, mimo świadomości, że związek nie przynosi szczęścia, może być podyktowana kilkoma powodami. Warto zauważyć, że relacje z osobami o cechach narcystycznych mogą być wyjątkowo skomplikowane i wywierać duży wpływ na psychikę partnera.

Kilka możliwych przyczyn, dla których ludzie mogą mieć trudności z podjęciem decyzji o rozwodzie z narcystycznym partnerem:

1. Manipulacja i kontrola

Osoby narcystyczne często używają manipulacji, aby kontrolować swoich partnerów, wzbudzając w nich wątpliwości co do własnych przekonań, uczuć, a nawet zdrowia psychicznego (gaslighting). To może sprawić, że partner czuje się zagubiony, niepewny własnych decyzji i zależny od narcyza.Kiedy rozwód bez orzekania o winie z narcyzką?

2. Utrata poczucia własnej wartości

Długotrwałe przebywanie w relacji z osobą narcystyczną może znacząco osłabić poczucie własnej wartości i samodzielności. Partner może wątpić w swoje zdolności do podjęcia życia na nowo lub obawiać się, że nie zasługuje na lepsze traktowanie.

3. Lęk przed konsekwencjami

Strach przed gniewem narcysty, możliwymi zemstami lub eskalacją agresji może powstrzymywać partnera przed podjęciem decyzji o rozwodzie. Może to również obejmować obawy związane z finansami, opieką nad dziećmi lub utratą wsparcia społecznego. Niektórzy partnerzy mogą trzymać się nadziei, że osoba narcystyczna się zmieni, szczególnie jeśli przejawia okazjonalne zachowania, które mogą być interpretowane jako miłość lub skrucha. Ta „karuzela emocjonalna” utrzymuje ich w cyklu nadziei i rozczarowania. Wspólne dzieci, majątek lub inne zobowiązania życiowe mogą komplikować decyzję o rozstaniu. Partner może obawiać się wpływu rozwodu na dzieci lub nie być pewnym, jak rozdzielić wspólne zasoby.

4. Izolacja społeczna

Osoby narcystyczne często izolują swoich partnerów od rodziny, przyjaciół i innych form wsparcia, co może sprawić, że osoba będąca w związku czuje się samotna i pozbawiona opcji pomocy.Przebywanie w relacji z narcystą może być traumatyczne, a partner może doświadczać złożonego zespołu stresu pourazowego (C-PTSD), co dodatkowo utrudnia podjęcie i realizację decyzji o rozwodzie.

Żona złożyła pozew o rozwód

Co zrobić kiedy jednak żona jest pewna swojej decyzji i złożyła pozew o rozwód? Sąd jest zobowiązany zbadać, czy zachodzą trzy przesłanki opisane w prawie uzasadniające odmowę orzeczenia rozwodu. Zgodnie z prawem, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.Porada prawna rozwód Warszawa –  żona chce rozwodu i wysokich alimentów

Sąd nie może orzec rozwodu i zobowiązany jest oddalić powództwo, jeśli mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia występuje jedna z trzech przesłanek.

Przesłanki odmowy rozwodu

Sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli:

 • Rozwód byłby sprzeczny z dobrem wspólnych, małoletnich dzieci.
 • Rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 • Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód.

Ustanie więzi małżeńskiej

Pożycie małżeńskie zakłada występowanie między małżonkami więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. Oznacza to, iż małżonkowie obdarzają się wzajemnie uczuciem, współżyją ze sobą fizycznie oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Zerwanie tych więzi wskazuje, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Kiedy następuje trwały rozkład pożycia?

Z trwałym rozkładem pożycia małżeńskiego mamy również do czynienia, gdy między małżonkami zerwane zostały więzi uczuciowe i duchowe, ale ze względu na szczególne okoliczności finansowe utrzymywane są dalej więzi gospodarcze, np. wspólne mieszkanie.

Jeżeli jednak wystąpią okoliczności, które uzasadniałyby twierdzenie, że małżonkowie do wspólnego pożycia nie powrócą, sąd nie orzeknie rozwodu. Wykazywanie, że nie ustały wszystkie więzi łączące małżonków, albo gdy jest prawdopodobne, że małżonkowie do siebie wrócą, może być sposobem pozwalającym przekonać sąd rozwodowy o zasadności oddalenia powództwa o rozwód, czyli – mówiąc kolokwialnie – odmowy orzeczenia rozwodu.

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu?

Rozwód nie może zostać orzeczony, jeżeli byłoby to sprzeczne z dobrem wspólnych, małoletnich dzieci. Oczywistym jest, że rozwód zawsze wywołuje negatywne skutki dla dziecka, wynikające z braku codziennej wspólnej obecności rodziców. Zatem to do Sądu należeć będzie wnikliwe zbadanie danej sprawy.

Gdy stosunki pomiędzy rodzicami nie wpływają destrukcyjnie na życie dziecka, określenie, czy orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z dobrem dziecka, wymaga uwzględnienia konkretnych okoliczności sprawy. Zwykle wiąże się to z potrzebą skorzystania z pomocy specjalistów np. biegłych psychologów.

Zasady współżycia społecznego

Drugą negatywną przesłanką jest jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego to bardzo szerokie pojęcie.

Wyłącznie winny małżonek

Trzecia przesłanka występuje wtedy, kiedy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, na przykład jeśli żona dopuściła się zdrady albo jest nałogową alkoholiczką. Ale pamiętaj, że odmowa na rozwód może w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego – na przykład już od kilku lat nie żyjecie razem.Winnym jest ten, który narusza obowiązki wynikające z małżeństwa względem drugiego małżonka, względem dzieci i innych osób bliskich drugiemu małżonkowi. Wina przy rozwodzie i dom-  Czy stracę dom?

5 pytań dotyczących sytuacji, gdy mąż nie chce rozwodu, a żona wykazuje cechy narcystyczne:

1. Jakie mogą być pierwsze kroki, jeśli mój mąż nie chce rozwodu, a ja czuję, że moje dobro i dobro naszych dzieci jest zagrożone przez moje narcystyczne zachowania?

Rozważenie mediacji lub poradnictwa może być dobrym krokiem w kierunku zrozumienia obu stron. W przypadku obaw o bezpieczeństwo, ważne jest również skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który może doradzić najlepsze działania w ramach ochrony prawnej.

2. Jak mogę skutecznie komunikować swoje potrzeby i granice, będąc w związku z narcystyczną żoną, zwłaszcza kiedy rozmowa o rozwodzie spotyka się z jej silnym oporem?

Znalezienie neutralnej osoby trzeciej, takiej jak mediator czy terapeuta, może pomóc w bezpiecznym przekazaniu Twoich uczuć i potrzeb. Praca z profesjonalistą może również pomóc w zidentyfikowaniu zdrowych strategii komunikacji.

3. Czy istnieją specjalne strategie radzenia sobie dla mężów, którzy decydują się pozostać w związku z narcystyczną żoną z różnych powodów, w tym z troski o dzieci?

Tak, ważne jest, aby zadbać o swoje własne zdrowie psychiczne i emocjonalne poprzez wsparcie psychologiczne lub grupy wsparcia dla osób będących w złożonych związkach. Nauka o granicach i technikach radzenia sobie może również pomóc w zachowaniu własnej stabilności emocjonalnej.

4. Jakie są moje prawa i możliwości, gdy chcę rozwodu, ale moja narcystyczna żona stosuje manipulacje, by mnie zatrzymać?

W takiej sytuacji kluczowe jest skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i wyznaczyć strategię działania. Prawnik może również pomóc w przygotowaniu się do możliwych manipulacji i strategii obronnych.

5. Jak mogę zapewnić bezpieczeństwo i stabilność dzieciom, jeśli decyduję się na rozwód z narcystyczną partnerką?

Współpraca z prawnikiem i, w miarę możliwości, z terapeutą dziecięcym może pomóc w opracowaniu planu, który zabezpieczy dobro dzieci. Ustalenie realistycznych i zdrowych warunków opieki oraz komunikacji z dziećmi jest kluczowe. Ważne jest również, aby dzieci miały dostęp do wsparcia psychologicznego, które pomoże im przetworzyć zmiany w rodzinie.

W sytuacji, gdy jesteś w związku z osobą wykazującą cechy narcystyczne, a rozwód wydaje się być jedynym rozwiązaniem, kluczowe jest poszukiwanie wsparcia i profesjonalnej pomocy. Podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji z myślą o własnym dobrym samopoczuciu i bezpieczeństwie dzieci jest niezmiernie ważne.

Z poważaniem, 

Adwokat Marta Wnuk

Umów się na spotkanie – Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .