Niebieska Karta

Przemoc w rodzinie czy zbieranie dowodów przez żonę? Jak działa Niebieska Karta?

Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób.

Niekiedy żona wpada na świetny pomysł… „Mąż się nade mną znęca, więc zawiadomię o tym właściwe organy!!!”. Co wtedy?

Rozwód a Niebieska Karta

Co ma wspólnego z rozwodem? Niekiedy bardzo dużo. Jeżeli faktycznie w rodzinie dochodzi do przemocy, wówczas osobie dotkniętej przemocą udziela się pomocy, w szczególności w formie:

pomocy medycznej, psychologa, pomocy prawnej, wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem, zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty

Jak wygląda procedura? Ważne – podjęcie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.Zdarzają się sytuacje, iż kobieta chce zrezygnować, jednakże jest już za późno i nie może tego zrobić.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje przez wypełnienie formularza w sytuacji, kiedy jest podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

Ten etap jest bardzo ważny. Tutaj będzie weryfikacja, czy do przestępstwa doszło czy też nie.

Czy można żądać, aby małżonek opuścił mieszkanie? Tak.

Etapy procedury Niebieskiej Karty 

 • Wszczęcie postępowania
 • Wypełnienie dokumentów
 • Rozmowa z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
 • Czynności z dziećmi – koniecznie musi być psycholog.
 • Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. 
 • Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego (7 dni)
 • Członkowie zespołu interdyscyplinarnego [ lub grupy roboczej ] dokonują analizy sytuacji rodziny i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”.
 • Członkowie zespołu interdyscyplinarnego [lub grupy roboczej] wypełniają formularz D w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
 • W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego
 • Wezwanie podejrzanego na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
 • Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby (sprawdzają sytuacje stron, itp.).

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl