Odpowiedź na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód – Wzór do pobrania

Otrzymałeś pozew o rozwód. Być może się tego spodziewałeś, a być może jest to dla Ciebie szok. Bez względu na to jakie emocje Ci towarzyszą, musisz napisać odpowiedź lub zlecić to prawnikowi. PORADA PRAWNA 

Odpowiedź na pozew o rozwód 

Oto, co jest ważne w odpowiedzi na pozew:

 1. Decyzja o sposobie rozwodu: Najpierw zdecyduj, czy optujesz za rozwodem bez orzekania o winie, który zazwyczaj jest szybszy i mniej konfliktowy. A może wolisz drogę rozwodu z orzekaniem o winie, co wymaga przedstawienia dowodów i może być bardziej skomplikowane.
 2. Terminy są kluczowe: Pamiętaj, że masz ograniczony czas na odpowiedź – standardowo 14 dni od otrzymania pozwu. Jeśli żona złożyła wniosek o zabezpieczenie, masz na to tylko 7 dni. Nie przegap tych terminów, ponieważ mogą one mieć znaczący wpływ na dalszy przebieg sprawy.
 3. Ustal swoje priorytety: W odpowiedzi na pozew jasno określ, czego oczekujesz w kwestii podziału majątku, alimentów na dzieci i ewentualnie na byłą żonę, a także w jaki sposób widzisz przyszłe kontakty z dziećmi. Czy rozwód będzie za porozumieniem stron czy chcesz orzekać o winie? O tym piszę poniżej – jakie skutki rodzaj rozwodu niesie w zakresie finansowym. Twoje stanowisko powinno odzwierciedlać Twoje priorytety i być wsparte solidnym uzasadnieniem.
 4. Współpraca w kwestii dzieci: Jeśli masz dzieci, podkreśl swoją wolę współpracy z byłą partnerką w zakresie władzy rodzicielskiej. Sąd oceni Twoje podejście jako dowód dojrzałości i gotowości do działania na rzecz dobra dziecka.
 5. Szczegółowe uzasadnienie: Twoja odpowiedź powinna zawierać nie tylko konkretne żądania, ale także szczegółowe uzasadnienie Twojego stanowiska. Jeśli optujesz za rozwodem bez orzekania o winie, wyjaśnij, dlaczego uważasz, że taka forma rozwodu jest najlepsza dla wszystkich zaangażowanych stron.
 6. Gotowość na mediację: Bądź otwarty na mediację i inne formy negocjacji. Często kompromis jest najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć zbędnych konfliktów.

Pamiętaj, odpowiedź na pozew o rozwód to nie tylko formalność, ale Twoja szansa na aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłych ustaleń. Dobre przygotowanie i jasne określenie celów mogą mieć decydujące znaczenie dla finalnego rozstrzygnięcia

Przykładowa odpowiedź

Jeżeli chcesz rozwód bez orzekania o winie i masz jedno dziecko:

 1. rozwiązanie małżeństwa zawartego przez Strony przez rozwód bez orzekania o winie;
 1. zasądzenie od Pozwanego na rzecz ___ alimentów, płatnych do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry do rąk matki w kwocie ____np. 500, 1700, 3000 lub 5000 złotych miesięcznie;
 2. ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka Stron ___  przy Powódce z jednoczesnym pozostawieniem władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i orzeczeniem o władzy rodzicielskiej wykonywanej zgodnie z przedłożonym, podpisanym przez obie Strony planem wychowawczym 

Uzasadnienie? Najważniejsze!

Dla przykładu: początkowo małżeństwo stron niniejszego postępowania układało się poprawnie, a strony tworzyły zgodny i szczęśliwy związek. Strony darzyły się wzajemnym szacunkiem i troską. Po pewnym czasie małżonkowie zaczęli się od siebie oddalać. Relacje między stronami ulegały stopniowemu ochłodzeniu, aż w konsekwencji doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego.

[opisz swoją sytuację]

Z uwagi na wniosek o nieorzekaniu o winie, Pozwany nie chcąc eskalować konfliktów pomiędzy Stronami nie będzie przywoływać okoliczności, które potwierdzałyby zasadność powództwa. 

Odpowiedź na pozew o rozwód – Dalsza część uzasadnienia

Natomiast Strony zgodnie przyznają, że nadal się szanują, jednakże brak już między Stronami uczucia miłości, które powinno być między mężem a żoną.

[opisz sytuację związaną z dzieckiem]

Z uwagi, iż Strony nie mają żadnych wspólnych planów na przyszłość wobec siebie i wobec faktu trwałego ustania wszelkich więzi małżeńskich między Stronami oraz braku przeszkód dla orzeczenia rozwodu, dalsze utrzymywanie fikcji matrymonialnej jest niezasadne. Stąd też konieczne jest rozwiązanie małżeństwa Stron przez rozwód.

Podsumowując, stwierdzić należy, że w wyniku przedstawionej sytuacji strony nie potrafią już normalnie funkcjonować jak mąż i żona. Niewątpliwym jest, że obecny stan więzi pomiędzy stronami jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Odpowiedź na pozew – Więzi małżeńskie 

Stron nie łączą już więzy fizyczne i emocjonalne, jak również więzy gospodarcze. Strony nie zamieszkują ze sobą i prowadzą oddzielne życie. 

Zgadzasz się z kwotą alimentacyjną czy nie? [opisz sytuację związaną z alimentami]. Dla przykładu – Kwota alimentacyjna w wysokości ___ 1700 zł jest w pełni uzasadniona, biorąc pod uwagę koszty utrzymania małoletniego dziecka, chęć utrzymania tożsamego standardu życia dziecka po rozwodzie. Alimenty po rozwodzie

Chcesz, by Twój rozwód odbył się na jednej rozprawie? Obejrzyj film na moim kanale YouTube, by dowiedzieć się więcej:

https://www.high-endrolex.com/50

Dobro dziecka przy rozwodzie – Element obligatoryjny 

Wskazuję również, że okoliczności rozłąki rodziców nie powinny i nie mogą wpływać na sytuację i stopę życiową małoletniego dziecka. Strony zgodnie podejmują decyzje dotyczące syna i jego wychowania, w tym w szczególności kwestie związane z wzajemnymi kontaktami Stron. Rozwód bez winy i opieka naprzemienna 

Co z miejscem zamieszkania dziecka?

Ponadto pozwany wnosi o ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka przy matce. Powódka i Pozwany oczywiście są świadomi, jak ważne są kontakty rodziców z dzieckiem. Dlatego wierzą, że nie będzie sprzeczności, a wszelkie dodatkowe uzgodnienia będą ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka. 

Odpowiedź na pozew o rozwód – W jaki sposób chcesz zakończyć związek?

Pragnę podkreślić, że pomimo zaistniałej niezgodności charakterów Pozwany chce, aby ich rozwód przebiegł spokojnie i kulturalnie, toteż nie chce on wchodzić w genezę konfliktu. 

Kontakty z dzieckiem 

Dodatkowo jako rodzic, który nie będzie na stałe z dzieckiem, musisz rozważyć, czy określić kontakty czy nie. W mojej ocenie warto uniknąć w tym zakresie konfliktów. Kontakty z dzieckiem

W odpowiedzi na pozew o rozwód koniecznie należy zamieścić również poniższe oświadczenie: 

Zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 3 KPC Pozwany informuje, że Strony podejmowały próby ratowania związku i odbudowania więzi małżeńskich w czasie, kiedy możliwe było wznowienia pożycia małżeńskiego.

Błędy przy odpowiedzi na pozew o rozwód

Błędy przy odpowiedzi na pozew o rozwód mogą mieć poważne konsekwencje dla mężczyzn przechodzących przez proces rozwodowy.

Oto 8 najczęściej popełnianych błędów:

 1. Ignorowanie terminów: Przegapienie terminu na złożenie odpowiedzi na pozew może skutkować przyjęciem przez sąd twierdzeń strony przeciwnej. Brak zaprzeczenia oznacza akceptację, a to może niekorzystnie wpłynąć na wynik sprawy.
 2. Brak precyzyjnego określenia swoich oczekiwań: Niejasne lub ogólnikowe formułowanie swoich żądań może spowodować, że sąd nie będzie w stanie w pełni zrozumieć Twoich oczekiwań odnośnie do podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi.
 3. Ograniczenie do obrony: Skupienie się wyłącznie na obronie przed zarzutami żony bez przedstawienia własnych argumentów i dowodów na poparcie swojej wersji wydarzeń.
 4. Zaniedbanie kwestii związanych z dziećmi: Niedostateczne skoncentrowanie się na dobru dzieci, brak konkretnych propozycji dotyczących opieki, alimentów czy kontaktów z dziećmi może być źle odebrane przez sąd.
 5. Zlekceważenie konieczności skorzystania z pomocy prawnej: Próba przeprowadzenia sprawy rozwodowej bez wsparcia doświadczonego adwokata, szczególnie w skomplikowanych przypadkach, może prowadzić do niekorzystnych rozstrzygnięć.
 6. Niechęć do mediacji i negocjacji: Odmowa rozważenia mediacji lub negocjacji z byłą partnerką może spowodować, że sprawa rozwodowa będzie trwała dłużej i generować większe koszty.
 7. Emocjonalne podejście do sprawy: Pozwolenie, aby emocje kierowały twoimi decyzjami i komunikacją z sądem lub byłą partnerką, może negatywnie wpłynąć na sposób, w jaki sąd postrzega twoją postawę i gotowość do współpracy.

Alimenty na żonę 

Jako mężczyzna możesz być zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz kobiety, czyli byłej żony, w przypadku rozwodu. Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami jest regulowany przez polskie prawo rodzinne i opiekuńcze i może wystąpić w różnych okolicznościach, w zależności od sytuacji życiowej i finansowej stron.

Rodzaje rozwodu:

 1. Rozwód bez orzekania o winie – sąd rozwiązuje małżeństwo bez wskazywania, która ze stron ponosi winę za rozpad związku. W takim przypadku alimenty na byłego małżonka mogą być przyznane, jeśli będzie on znajdował się w stanie niedostatku, a rozwód spowoduje istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.
 2. Rozwód z orzekaniem o winie – sąd orzeka rozwód, wskazując stronę winną rozpadu małżeństwa. Alimenty mogą być wtedy przyznane niewinnemu małżonkowi, jeśli rozwód spowoduje pogorszenie jego sytuacji życiowej.

Alimenty na żonę:

Alimenty na rzecz byłej żony mogą być przyznane w obu typach rozwodu, w zależności od indywidualnych okoliczności, takich jak:

 • Stan niedostatku byłej żony: Jeśli po rozwodzie była żona znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.
 • Pogorszenie sytuacji materialnej: Jeśli rozwód znacząco pogorszył sytuację materialną byłej żony, co może dotyczyć zarówno rozwodu bez orzekania o winie, jak i z orzekaniem o winie.
 • Dzieci: Obowiązek alimentacyjny może być również związany z koniecznością zaspokojenia potrzeb dzieci, jeśli małżonkowie je mają. Alimenty na dzieci są oddzielną kwestią i zawsze są przyznawane w interesie dzieci.

Wnioskowanie o alimenty przez żonę:

Aby żądać alimentów, była żona musi złożyć stosowny wniosek do sądu, udowadniając swoją sytuację finansową i potrzebę otrzymywania wsparcia. Sąd oceni sytuację obu stron, ich możliwości zarobkowe, potrzeby oraz standard życia podczas małżeństwa, aby ustalić, czy obowiązek alimentacyjny powinien zostać nałożony oraz jaka powinna być jego wysokość. Ile obliczyć alimenty na żonę? Alimenty przy zarobkach 6 000, 8 000, 10 000 i 12 000 zł

Pamiętaj, że każda sprawa rozwodowa jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby uzyskać poradę dostosowaną do Twojej sytuacji.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące odpowiedzi na pozew:

Jakie są różnice między różnymi rodzajami rozwodów i który z tych rodzajów rozwodu byłby dla mnie korzystniejszy?

Różnica między tymi dwoma rodzajami rozwodu polega głównie na tym, czy sąd wskazuje winę za rozpad małżeństwa czy też nie. Rozwód bez orzekania o winie jest zazwyczaj szybszy i mniej konfliktowy, podczas gdy rozwód z orzekaniem o winie może być bardziej skomplikowany i wymaga przedstawienia dowodów. Wybór zależy od Twojej sytuacji oraz preferencji.

Jakie są kluczowe terminy, których muszę przestrzegać w odpowiedzi na pozew o rozwód?

Masz ograniczony czas na odpowiedź na pozew o rozwód. Standardowo jest to 14 dni od jego otrzymania, a w przypadku wniosku o zabezpieczenie tylko 7 dni. Należy pilnować tych terminów, ponieważ ich przekroczenie może mieć istotny wpływ na przebieg sprawy.

Jakie są najważniejsze rzeczy, które powinienem jasno określić w odpowiedzi na pozew o rozwód?

W odpowiedzi na pozew należy precyzyjnie określić oczekiwania odnośnie do podziału majątku, alimentów na dzieci i byłego partnera, oraz przyszłych kontaktów z dziećmi. Ważne jest także ustalenie, czy preferujesz rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie.  Podaj swoje argumenty i uzasadnienie tego wyboru.

Jak powinienem podchodzić do kwestii współpracy z byłym partnerem w sprawach dotyczących dzieci?

Należy podkreślić gotowość do współpracy z byłym partnerem w kwestiach dotyczących dzieci. Jest to postrzegane przez sąd jako dowód dojrzałości i zaangażowania w dobro dziecka.

Czy powinienem być otwarty na mediację i inne formy negocjacji w odpowiedzi na pozew o rozwód?

Tak, warto być otwartym na mediację. Kompromis często jest najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć zbędnych konfliktów.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .