Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny. „Pani adwokat, chcę odwołać darowiznę, gdyż synowa jest chora psychicznie – podobno ma chorobę dwubiegunową…”. 

Istota darowizny

Darowizna to forma bezpłatnego przekazania majątku, regulowana przepisami prawa cywilnego. Jednakże istnieją sytuacje, w których darczyńca może podjąć decyzję o odwołaniu darowizny. Przykładem takiej sytuacji może być istnienie choroby psychicznej u obdarowanego, co może stanowić istotną zmianę okoliczności, na podstawie której darczyńca chce odwołać darowiznę.

W sytuacji, gdy darczyńca zgłasza chęć odwołania darowizny ze względu na chorobę psychiczną obdarowanego, kluczową rolę odgrywa opinia psychiatry. To on na podstawie rzetelnych badań i diagnozy będzie mógł potwierdzić lub wykluczyć istnienie choroby. W tak delikatnej kwestii, decyzja oparta na profesjonalnej ocenie stanu zdrowia obdarowanego jest niezbędna, aby zapewnić rzetelne podstawy dla ewentualnego odwołania darowizny.

Masz wątpliwości, szukasz pomocy? Zapraszam do kontaktu PORADA PRAWNA

Czym jest choroba psychiczna?

Choroby psychiczne to zaburzenia w obrębie mózgu, które prowadzą do często nieodwracalnych albo trudnych do wyleczenia zmian. Mogą mieć różny stopień nasilenia i przebiegu. Do najczęstszych chorób psychicznych zalicza się m.in. schizofrenię, depresję, chorobę dwubiegunową, zaburzenia lękowe czy zaburzenia osobowości. Czym jest borderline? Test na osobowość

Czy sprawcy niepoczytalnemu w rozumieniu art. 31 § 1 k.k. nie można przypisać winy?

W mojej ocenie nie. Zgodnie z art. 31 § 1 k.k., osoba niepoczytalna nie może być obarczona pełną winą za swoje czyny, gdyż z powodu swojej choroby psychicznej może nie być w stanie rozpoznać znaczenia czynu lub pokierować swoim postępowaniem. W takich przypadkach wymaga się specjalnej opieki i wsparcia ze strony otoczenia oraz odpowiedniej diagnozy i leczenia. Jak możemy od osoby chorej oczekiwać prawidłowych zachowań?

Okazało się, że synowa jest chora psychicznie – Czy mogę odwołać darowiznę? 

Nawet jeśli obdarowany faktycznie cierpi na chorobę psychiczną, odwołanie darowizny może stanowić duże wyzwanie. Sąd podejmujący decyzję w sprawie odwołania darowizny bierze pod uwagę szereg okoliczności, w tym stosunek darczyńcy i obdarowanego, długość i powtarzalność zachowań obdarowanego oraz inne istotne czynniki. Warto zauważyć, że wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2005 roku (I CK 571/04) wskazuje, że ocena rażącej niewdzięczności obdarowanego wymaga uwzględnienia całokształtu okoliczności, a nie tylko pewnych incydentów czy zachowań. Ostateczna decyzja sądu będzie zatem zależała od indywidualnych okoliczności danej sprawy.

Jak zabezpieczyć majątek przed żoną i rozwodem?

„O tym, czy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością obdarowanego [ten, który otrzymał darowiznę], można przesądzić tylko biorąc pod uwagę całokształt okoliczności [zawsze istotne są indywidualne okoliczności] dotyczących zarówno darczyńcy jak i obdarowanego. Położenie nacisku przez sąd na długotrwałość i powtarzalność pewnych zachowań ma swoje znaczenie [każdy popełnia błąd – jednakże czy złe zachowania miały charakter okazjonalny czy stały?], ale nie może samo przez się przesądzać czy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością obdarowanego.” – teza wyroku SN z 4.02.2005r. (I CK 571/04).

Jaki jest termin na odwołanie darowizny?

Ważnym aspektem procedury odwołania darowizny jest termin, w jakim można podjąć takie działanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, darczyńca ma rok od dnia, w którym dowiedział się o rzekomej niewdzięczności obdarowanego, aby złożyć odwołanie w formie pisemnej, poprzez oświadczenie złożone obdarowanemu.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Podstawa ustanowienia darowizny – bezpłatne przekazanie majątku Odwołanie darowizny

Zgodnie z artykułem 888 § 1 kodeksu cywilnego: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące odwołania darowizny

Czy mogę odwołać darowiznę ze względu na chorobę psychiczną obdarowanego?

Tak, istnieje możliwość odwołania darowizny ze względu na istnienie choroby psychicznej u obdarowanego. Jednakże konieczne jest uzyskanie rzetelnej opinii psychiatrycznej potwierdzającej tę okoliczność.

Jaki jest termin na złożenie odwołania darowizny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, darczyńca ma rok od dnia, w którym dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego, aby złożyć odwołanie darowizny w formie pisemnej.

Czy osoba chora psychicznie może być obarczona winą za swoje czyny?

Zgodnie z przepisami osoba chora psychicznie może być zwolniona z pełnej winy za swoje czyny, jeśli z powodu swojej choroby nie jest w stanie rozpoznać znaczenia czynu lub pokierować swoim postępowaniem.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przez sąd przy ocenie odwołania darowizny?

Sąd bierze pod uwagę szereg okoliczności, w tym stosunek darczyńcy i obdarowanego, długość i powtarzalność zachowań obdarowanego oraz inne istotne czynniki, aby dokonać wiarygodnej oceny sytuacji.

Czy odwołanie darowizny może być trudnym procesem?

Tak, odwołanie darowizny może być skomplikowanym procesem, który wymaga rzetelnej argumentacji i udowodnienia istnienia niewdzięczności ze strony obdarowanego. Warto skorzystać z porady prawnej w celu uzyskania kompleksowej pomocy.

Czy istnieją inne aspekty, które mogą być brane pod uwagę przy odwoływaniu darowizny?

Tak, oprócz choroby psychicznej obdarowanego, istotne mogą być również inne okoliczności, takie jak rażąca niewdzięczność, długość trwania stosunku pomiędzy darczyńcą a obdarowanym oraz powtarzalność pewnych zachowań.

Czy odwołanie darowizny wymaga udziału adwokata?

Udział adwokata może być pomocny w procesie odwoływania darowizny, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych procedur prawnych i konieczności przedstawienia rzetelnej argumentacji przed sądem.

Jakie są konsekwencje odwołania darowizny dla obdarowanego?

Konsekwencje odwołania darowizny mogą być różnorodne i zależą od indywidualnych okoliczności sprawy oraz decyzji sądu. W niektórych przypadkach może to wiązać się z koniecznością zwrotu majątku przez obdarowanego, jednakże ostateczna decyzja należy do sądu.

Czy istnieje możliwość mediacji przed złożeniem odwołania darowizny do sądu?

Tak, mediacja może być skutecznym sposobem na rozwiązanie sporu pomiędzy darczyńcą a obdarowanym przed złożeniem odwołania do sądu. Warto rozważyć tę opcję w celu uniknięcia długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Czy odwołanie darowizny może być skuteczne bez zgody obdarowanego?

Tak, odwołanie darowizny może być skuteczne nawet bez zgody obdarowanego, jeśli darczyńca przedstawi wiarygodne dowody na istnienie okoliczności uzasadniających odwołanie, takie jak rażąca niewdzięczność czy istnienie choroby psychicznej.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .