Podział majątku a dzieci

Podział majątku a dzieci z narcyzką

Rozwód to zawsze trudny czas, szczególnie gdy dochodzi do konfliktu interesów związanych z podziałem majątku i ustaleniem alimentów. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy jedna ze stron wykazuje zachowania manipulacyjne, jak to ma miejsce przy rozstaniu z osobą o cechach narcystycznych. Oto 10 rzeczy, które mężczyzna powinien wziąć pod uwagę w takiej sytuacji:

1. Zrozumienie zachowań narcystycznych

Rozpoznanie i zrozumienie manipulacyjnych zachowań i taktyk narcystycznych może pomóc w lepszym przygotowaniu się do procesu rozwodowego. Osoby narcystyczne często próbują kontrolować sytuację i wywierać presję emocjonalną, aby osiągnąć swoje cele. Rozwód z narcyzką + Test: Czy Twoja żona jest narcyzką?

2. Konsultacja ze specjalistą

Zasięgnięcie porady prawnej u adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych jest kluczowe. Profesjonalista pomoże opracować strategię działania, która zabezpieczy Twoje prawa, szczególnie w kwestii podziału majątku i ustalania alimentów.

Masz wątpliwość lub pytania? Umów się na konsultację PORADA PRAWNA

3. Dokładna dokumentacja majątku

Staranne udokumentowanie całego wspólnego majątku oraz zobowiązań jest niezbędne. Obejmuje to zarówno aktywa (nieruchomości, konta bankowe, inwestycje), jak i pasywa (kredyty, pożyczki).

4. Unikanie pochopnych decyzji

Decyzje o przepisaniu majątku na dzieci czy darowaniu części majątku, aby uniknąć alimentów, mogą mieć długofalowe negatywne konsekwencje. Tego typu działania mogą być później zakwestionowane przez sąd jako próba uniknięcia zobowiązań finansowych.

5. Zabezpieczenie interesów dzieci

W procesie rozwodowym ważne jest, aby zabezpieczyć przede wszystkim dobro i interesy dzieci, w tym odpowiednie ustalenie alimentów oraz opieki. Alimenty po rozwodzie

6. Odpowiedź na manipulacje

Przygotowanie psychiczne na manipulacje i próby wywierania presji emocjonalnej ze strony żony narcyzki jest ważne. Utrzymanie spokoju i nieuleganie prowokacjom pomoże w racjonalnym prowadzeniu sprawy.

7. Planowanie finansowe

Strategiczne planowanie finansowe na czas rozwodu i po jego zakończeniu jest kluczowe, aby zapewnić sobie stabilność ekonomiczną.

8. Wsparcie emocjonalne

Poszukiwanie wsparcia u bliskich oraz profesjonalistów, takich jak psychologowie, może być niezbędne do przetrwania tego trudnego okresu.

9. Transparentność wobec sądu

Bycie otwartym i uczciwym wobec sądu oraz dostarczanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji zwiększa szanse na sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

10. Dbanie o własne zdrowie

Nie można zapominać o dbaniu o własne zdrowie fizyczne i psychiczne w tym trudnym czasie. Stres związany z rozwodem może mieć negatywny wpływ na ogólne samopoczucie.

Pamiętaj, że choć rozwód z osobą o cechach narcystycznych może być wyjątkowo trudnym doświadczeniem, odpowiednie przygotowanie i wsparcie specjalistów pozwolą Ci przejść przez ten proces z minimalnymi stratami i zabezpieczyć Twoją przyszłość.

 

Szukasz adwokata? Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Podział majątku a dzieci

Gromadzimy majątki, zaciągamy zobowiązania – a kiedy czeka nas rozwód zastanawiamy się, jak mamy podzielić majątek.

„Mogę przepisać majątek na dzieci? Czy wtedy nie będę płacił alimentów?”

„Mogę darować dzieciom swoją cześć majątku?”

Mężczyźni często mają „świetne pomysły”… Świetne nie zawsze dla nich. A później mają problem. Jaki? Zostają bez rodziny, bez majątku i z wysokimi alimentami…

Co zrobić, żeby nie przegrać sprawy? W pierwszej kolejności przemyśl strategię ze specjalistą – adwokatem/ radcą prawnym specjalizującym się w sprawach rodzinnych.

Podział majątku a dzieci – Jak przekazać nieruchomość?

Małoletnie dziecko jest uprawnione do przyjmowania darowizn zawsze, jeżeli są to rzeczy drobne albo nie powodują nałożenia żadnych zobowiązań. Gdy wymagają czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem konieczna jest zgoda Sądu Rejonowego – Sądu rodzinnego (przepisy regulujące te kwestie – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

Sytuacja staje się prostsza, kiedy dziecko osiągnęło pełnoletność.

Przede wszystkim istnieją 3 podstawowe możliwości przekazania nieruchomości.

 • umowa darowizny
 • testament
 • umowa dożywocia

Zanim cokolwiek zrobisz, przeanalizuj swoją sytuację i omów ją ze specjalistą.

Wniosek o podział majątku – Kiedy i jak?

Planujesz wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego, ale nie jesteś pewien jak to zrobić?

Wniosek można złożyć dopiero wtedy, kiedy między małżonkami ustała wspólność majątkowa.

 • Notariusz – Intercyza – umowa o rozdzielność majątkową (intercyzę).
 • Rozdzielność przez sąd – kiedy sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej, jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony.
 • Upadłość małżonka – w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość.
 • Separacja – wspólność majątkowa małżeńska ustaje również wtedy, kiedy sąd orzeknie separację małżonków.
 • Klasycznie – wtedy kiedy Sąd orzeknie rozwód (wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) / unieważnienie małżeństwa.
 • Aż po grób – śmierć jednego albo obojga małżonków.

Zanim podejmiesz decyzję, przeanalizuj swoją sytuację. Czy majątek na pewno jest majątkiem wspólnym? A może jakaś część stanowi majątek odrębny? Musisz poznać kilka istotnych kwestii, a także należy przeanalizować twoje aktywa.

Podział majątku – Co należy do majątku wspólnego?

Zgodnie z treścią art. 31§ 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Przedmioty majątku osobistego każdego z małżonków

 1. Przed wspólnością (ślubem)- przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej.
 2. Wtedy kiedy dziedziczymy – przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.
 3. Odrębne przepisy – prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.
 4. Zaspokajanie osobistych potrzeb – przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.
 5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.
 6. Pieniądze z tytułu odszkodowania – przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
 8. Nagroda za osobiste osiągnięcia – przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.
 9. Prawa autorskie i pokrewne, własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
 10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Czy mam szanse na nierówny podział majątku?

To dość skomplikowany temat. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego sąd uwzględnia także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Kiedy nierówny podział majątku? 8 najważniejszych rzeczy

Wybudowałeś dom na gruncie żony?

Jeżeli jeden z małżonków jest współwłaścicielem gruntu, na którym wszyscy współwłaściciele wznieśli dom i ustanowili odrębną własność lokali, drugi z małżonków może żądać jedynie zwrotu nakładów na podstawie art. 45 k.r.o., a nie nabywa prawa współwłasności gruntu i lokalu (por. wyrok SN z dnia 18 listopada 1971 r., II CR 518/71, OSNCP 1972, nr 5, poz. 92).

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 2 kwietnia 1982 r., III CZP 10/82, OSNCP 1982, nr 11-12, poz. 162: „Roszczenia o zwrot nakładów dokonanych z majątku wspólnego małżonków na nieruchomość, której współwłaścicielem był jeden z nich, małżonkowie mogą dochodzić od współwłaściciela, któremu własność tej nieruchomości została przyznana w postępowaniu o zniesienie współwłasności, mimo że małżonek – współwłaściciel w tym postępowaniu tego roszczenia nie zgłosił (art. 618 k.c.)”. Po ustaniu wspólności małżonkowie (lub byli małżonkowie) mogą od osoby trzeciej, która otrzymała nieruchomość, dochodzić połowy wierzytelności z tytułu poczynionych nakładów z majątku wspólnego na nieruchomość osoby trzeciej (por. uchwała SN z dnia 13 lutego 1987 r., III CZP 3/87, OSNCP 1988, nr 2-3, poz. 34).

W praktyce małżonkowie najczęściej występują o podział majątku wspólnego po zakończeniu postępowania rozwodowego.

Najważniejsze fakty na temat rozdzielności

Z ważnych powodów każdy z małżonków może wystąpić do Sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Istnieje możliwość żądania nierównego podziału majątku, jednak przed podjęciem takiej decyzji ważne jest dokładne sprawdzenie całego majątku stron. Nie wszystko, co posiada para małżeńska, jest uznawane za majątek wspólny.

Należy pamiętać, że rozdzielność majątkowa to oddzielenie majątków małżonków, natomiast alimenty to osobiste zobowiązanie finansowe jednego z małżonków względem drugiego. Oddanie jakichś dóbr lub majątku przez jednego małżonka drugiemu nie ma wpływu na zobowiązania alimentacyjne, które mogą być uregulowane osobno przez sąd.

Podział majątku w wyroku rozwodowym – Dobry wybór?

Jeżeli faktycznie jesteście zgodni w tym obszarze, to tak. Natomiast jeżeli są kwestie sporne, odradzam, albowiem spowoduje to, iż postępowanie będzie się przedłużało.

Niewątpliwie dokonanie takiego podziału w wyroku rozwodowym umożliwi kompleksowe zamknięcie pewnego rozdziału w życiu.

Szukasz adwokata? Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku z narcyzką:

Jak rozpoznać zachowania narcystyczne u partnera w kontekście rozwodu?

Rozpoznanie zachowań narcystycznych może być kluczowe dla zrozumienia, jakie mogą pojawić się trudności podczas procesu rozwodowego. To może obejmować próby kontroli sytuacji i wywierania presji emocjonalnej.

Czy warto konsultować się ze specjalistą przed podziałem majątku?

Tak, zasięgnięcie porady prawnej u adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych pomoże opracować strategię zabezpieczającą Twoje prawa w kontekście podziału majątku oraz ustalania alimentów.

Jakie dokumenty należy dokładnie zgromadzić przed podziałem majątku?

Staranne udokumentowanie całego wspólnego majątku oraz zobowiązań, w tym aktywów i pasywów, jest niezbędne. Obejmuje to nieruchomości, konta bankowe, inwestycje oraz wszelkie kredyty czy pożyczki.

Czy można uniknąć płacenia alimentów poprzez przepisanie majątku na dzieci?

Pochopne decyzje, takie jak przepisanie majątku na dzieci, mogą mieć negatywne konsekwencje i być zakwestionowane przez sąd jako próba uniknięcia zobowiązań finansowych.

Jak zabezpieczyć interesy dzieci w kontekście rozwodu z narcyzką?

Warto zadbać o odpowiednie ustalenie alimentów oraz opieki nad dziećmi, aby zabezpieczyć ich dobro i interesy w procesie rozwodowym.

Jak odpowiednio reagować na manipulacje ze strony narcystycznej partnerki?

Warto być przygotowanym na manipulacje i próby wywierania presji emocjonalnej, zachowując spokój i nie ulegając prowokacjom, co umożliwi racjonalne prowadzenie sprawy.

Czy warto opracować plan finansowy przed rozwodem z narcystyczną partnerką?

Tak, strategiczne planowanie finansowe na czas rozwodu oraz po jego zakończeniu może zapewnić stabilność ekonomiczną i zabezpieczyć Twoją przyszłość.

Czy wsparcie emocjonalne jest ważne w trudnym okresie rozwodu z narcyzką?

Tak, poszukiwanie wsparcia u bliskich oraz profesjonalistów, takich jak psychologowie, może być niezbędne do przetrwania tego trudnego okresu.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , , .