Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie a kredyt

  Podział majątku po rozwodzie. Niekiedy stronom nie udaje się podczas spraw rozwodowych załatwić ważnych kwestii finansowych i związanych z podziałem majątku.

  Spis Treści

  Po rozwodzie: Jak uregulować kwestie majątkowe?

  Rozwód to nie tylko koniec związku, ale również moment, w którym należy uregulować sprawy majątkowe między byłymi małżonkami. Oto kilka kroków, które pomogą Ci przejść przez ten proces.

  Konsultacja prawna w zakresie spraw majątkowych

  Pierwszym i kluczowym krokiem jest konsultacja z doświadczonym prawnikiem, specjalizującym się w sprawach o podział majątku. Dobry prawnik pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki. A także wyjaśni, jakie elementy składają się na majątek wspólny, a co należy do majątku odrębnego. PORADA PRAWNA

  Sprawa o podział majątku

  Jeśli nie uda się dojść do porozumienia między stronami na drodze negocjacji, konieczne może być wszczęcie formalnej sprawy o podział majątku. Jednak zanim do tego dojdzie, warto rozważyć alternatywne metody rozwiązania sporu, takie jak mediacja przedsądowa.

  Jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego?

  Dobry prawnik pomoże Ci zidentyfikować, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co stanowi majątek odrębny każdego z małżonków. Majątek wspólny to zazwyczaj dobra nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Natomiast majątek odrębny to mienie, które każde z was posiadało przed ślubem lub które otrzymaliście w trakcie małżeństwa, ale np. w drodze spadku czy darowizny.

  Mieszkanie kupione przed małżeństwem: Jakie są zasady?

  Zakup mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego to częsta sytuacja. Jak to wpływa na podział majątku w przypadku rozwodu? Oto co musisz wiedzieć.

  Majątek osobisty a wspólny

  Mieszkanie nabyte przed małżeństwem zalicza się do majątku osobistego kupującego. Zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, a także te nabyte przez dziedziczenie, zapis, czy darowiznę.

  Kredyt i spłata rat

  Jeżeli mieszkanie było obciążone kredytem, a raty były spłacane ze wspólnych środków małżonków w trakcie trwania małżeństwa, sytuacja komplikuje się. W takim wypadku drugi małżonek może mieć prawo do części wartości mieszkania, proporcjonalnie do wkładu w spłatę kredytu.

  Jak działa podział majątku?

  Podział majątku w przypadku rozwodu opiera się na ustaleniu, które składniki majątku należą do majątku wspólnego, a które do majątku osobistego każdego z małżonków. Wartości dokonanych nakładów na majątek osobisty, finansowanych ze wspólnych środków, mogą być przedmiotem roszczeń w trakcie podziału majątku.

  Co obejmuje majątek osobisty?

  Majątek osobisty obejmuje nie tylko przedmioty nabyte przed małżeństwem, ale również te uzyskane w trakcie małżeństwa przez dziedziczenie, darowiznę (o ile darczyńca nie postanowił inaczej), a także przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne, odszkodowania za uszkodzenie ciała czy wynagrodzenie za pracę.

  Dzieląc majątek po rozwodzie nie uwzględniają kredytu hipotecznego – Co musisz wiedzieć

  Rozwód to nie tylko emocjonalny koniec związku, ale również konieczność podziału wspólnie zgromadzonego majątku. Jednym z aspektów, który może wydawać się nielogiczny, jest sposób traktowania kredytu hipotecznego przy podziale majątku. Zaskoczenie, z jakim spotykają się niektórzy mężczyźni, gdy dowiadują się, że kredyt hipoteczny nie wpływa na ocenę wartości nieruchomości, jest zrozumiałe.

  O co chodzi z kredytem hipotecznym przy podziale majątku?

  W 2019 roku Sąd Najwyższy wydał uchwały, które rozjaśniły tę kwestię. Zgodnie z orzeczeniami, wpis hipoteki nie wpływa na wartość nieruchomości przyznawanej jednemu z małżonków w ramach podziału majątku. To oznacza, że podczas dzielenia majątku, wartość obciążenia hipotecznego nie jest brana pod uwagę.

  Jakie to ma konsekwencje?

  Takie stanowisko może wydawać się niesprawiedliwe dla jednego z małżonków, szczególnie tego, który przejmuje na siebie ciężar kredytu. Z drugiej strony, promuje to ugodowe rozstrzygnięcia i zachęca do aktywnego dążenia do spłaty zobowiązań kredytowych.

  Co możesz zrobić?

  Jeśli nieruchomość obciążona hipoteką zostanie przydzielona Tobie, wartość tej hipoteki nie obniży wartości nieruchomości, którą otrzymujesz. Oznacza to, że możesz być zobowiązany do spłaty całego kredytu, pomimo że wartość nieruchomości nie została z tego tytułu zmniejszona.

  Jakie są Twoje opcje?

  • Ugoda: Zawsze warto dążyć do porozumienia ugodowego z byłym małżonkiem. Wspólnie możecie ustalić warunki podziału majątku, które będą uwzględniać obciążenie kredytowe.
  • Zwrot kosztów: Jeśli po podziale majątku spłacisz zobowiązanie zabezpieczone hipoteką, możesz dochodzić od byłego małżonka zwrotu części kosztów, które Cię obciążają.

  Zabezpieczenie przyszłości

  Podczas negocjacji ugodowych warto rozważyć zapisy, które zabezpieczą Twoje interesy w przyszłości, szczególnie w kontekście spłaty kredytu hipotecznego. Dobrze przygotowana ugoda może uchronić Cię przed niespodziewanymi finansowymi obciążeniami.

  Podział majątku po rozwodzie jest skomplikowanym procesem, który wymaga dokładnego rozważenia wielu aspektów. Niezależnie od tego, jak trudna może być sytuacja, pamiętaj, że zawsze istnieją rozwiązania, które mogą pomóc w znalezieniu sprawiedliwego podziału majątku, nawet w obliczu skomplikowanych kwestii takich jak kredyt hipoteczny.

  O kredycie przy rozwodzie możesz posłuchać w filmie na moim kanale YouTube: 

  Przykład – podział majątku po rozwodzie w Warszawie 

  Sprawa o rozwód trwała 3 lat, zaś sprawa o podział kolejne 5 lat. Stracili tyle czasu! Okazało się, że gdyby przyszli do mnie, zaoszczędzilibyśmy około 7 lat!

  Jak wygląda procedura wszczęcia sprawy o podział majątku? 

  Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Jeżeli sąd nie zauważy żadnych braków formalnych, nadaje bieg sprawie i przesyła odpis wniosku o podział majątku do uczestnika postępowania, zobowiązując w danym terminie do ustosunkowania się do twierdzeń. Adwokat do majątku – Żona nie chce podziału majątku

  Skład majątku wspólnego 

  W pierwszej kolejności należy określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Następnie przechodzimy do kategorii pt. „jak dokonać podziału majątku wspólnego”. A zatem należy wtedy rozdzielić co i dla kogo. Pamiętajmy również, że jeżeli nie znamy w całości, jakie składniki wchodzą do majątku wspólnego małżonków, ponieważ np. jedna z osób ukrywa oszczędności na kontach, możemy zobowiązać sąd do przedłużenia wyciągów z kont.

  Ukrywanie majątku przy podziale majątku – standard

  Dlatego też ważne jest merytoryczne przygotowanie się do sprawy o podział majątku. W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, jakie składniki wchodzą do majątku wspólnego, a jakie nie. Jeżeli już został złożony wniosek o podział majątku wspólnego, zaś druga strona sporządziła odpowiedź na wniosek, wówczas sąd wyznacza termin rozprawy. Pierwsze posiedzenie jest przygotowawczePodział majątku a ukrycie pieniędzy Czy sąd może sprawdzić ile mam na koncie?

  Jak wygląda pierwsza rozprawa o podział majątku? 

  W pierwszej kolejności sąd sprawdza, kto stawił się na rozprawie. Wtedy też przewodniczący udziela głosu obecnym. W pierwszej kolejności mówi strona wnioskująca, zaś w drugiej kolejności uczestnik postępowania. Może zdarzyć się tak, że podczas pierwszej rozprawy sąd będzie państwa zachęcał do przeprowadzenia mediacji. Jest to niekiedy świetna propozycja. Jest duże prawdopodobieństwo, że dzięki mediacji znajdziecie się bliżej zakończenia sprawy. Sąd w pierwszej kolejności pyta, „jakie jest stanowisko stron?” 

  Podział majątku – plan działania 

  Na kanwie nowych przepisów na pierwszej rozprawie należy sporządzić plan działania, czyli plan rozprawy. W pierwszej kolejności sąd chciałby ustalić, co wchodzi w skład majątku objętego wspólnością majątkową. Wtedy też sąd patrzy, jakie są również powołane dowody w sprawie. W tym miejscu albo dopuszcza pewne dowody, albo może też pewne dowody pominąć.

  Rozprawa przy podziale majątku 

  Sąd również wyznacza termin rozprawy i wskazuje, iż strony są wezwane do osobistego stawiennictwa, wobec czego sąd już nie będzie ich zawiadamiał. To jest bardzo ważne. Często jest bowiem tak, że czekamy na termin, jednakże zawiadomienie najprawdopodobniej już do ciebie nie przyjdzie, albowiem sąd poinformował cię o następnym terminie rozprawy. Jeżeli nie jesteś pewien, gdyż nie zapisałaś terminu, zawsze możesz zadzwonić do sądu, w którym toczy się Twoja sprawa i poprosić o informację, w jakim terminie odbędzie się rozprawa.

  Dodatkowo w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, sąd może już na tym terminie wezwać stronę do zaliczki na poczet kosztów opinii biegłego od każdego z nich pod rygorem pominięcia dowodu. Należy wskazać, iż zaliczkę należy uiścić na konto sądu. Biegły sądowy jest zawsze powoływany w sytuacji, kiedy ma miejsce spór co do wartości nieruchomości, albowiem dzięki niemu można oszacować prawidłowo wartość nieruchomości.

  Podział majątku po rozwodzie – jakie dowody?

  Dowody przy podziale majątku. Pamiętajmy, iż zgodnie z artykułem 6 KC ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zatem jeżeli twierdzimy, że otrzymaliśmy jakąś darowiznę od swoich rodziców i stanowi to majątek osobisty, musimy to udowodnić. Jaki dowód w takiej sytuacji? Mogą być to np. zeznania świadków – rodziców.

  Dobrze by było również załączyć umowę o przekazanie darowizny, zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego oraz potwierdzenie przelewu. Niemniej jednak w praktyce często zdarza się tak, że ludzie nie myślą o kwestiach podatkowych ani o uregulowaniu tej kwestii. Niestety, kiedy dochodzi do spraw sądowych, wówczas zaczyna się problem.  Pamiętajmy, iż pomijając dowód z dokumentu sąd w tym zakresie musi wydać postanowienie.

  Wyrok przy podziale majątku

  „Dokumenty prywatne nie korzystają z domniemania zgodności z prawdą oświad­czeń w nich zawartych, co jednak nie oznacza, że są one niezgodne z rzeczywisto­ścią. O materialnej mocy dowodowej dokumentu prywatnego, zależnej od jego treści, rozstrzyga sąd według ogólnych zasad oceny dowodów zgodnie z art 233 § 1 kpc. Podlegają one ocenie według ogólnych zasad i skonfrontowaniu z całokształ­ tem materiału dowodowego” (wyrok SA w Łodzi z 13082018 r, I ACa 1670/17, LEX nr 2581041).

  Oszacowanie nieruchomości

  W przypadku, gdy wymagane są wiadomości specjalne, sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do okoliczności często podejmuje decyzję o powołaniu biegłych. Sąd wskazuje również, czy opinia ma być przedstawiona ustnie czy pisemnie.

  Dowód z opinii biegłego przy podziale majątku 

  „Dowód z opinii biegłego jest dowodem o specyficznym charakterze o tyle, że służyć powinien w procesie cywilnym dowodzeniu takich faktów, których stwierdzenie wy­maga wiadomości specjalnych w rozumieniu art 278 kpc. Zasadniczo więc dowód ten ma zmierzać dostarczeniu wiedzy (naukowej, fachowej bądź branżowej itp) niezbędnej dla prawidłowej oceny faktów, z których strony wywodzą w procesie swoje racje (ewen­tualnie stwierdzenia zaistnienia lub przebiegu zjawisk, których nie można właściwie ustalić bez posiadania takiej wiedzy).

  Dowód ten przeprowadzany jest przy zachowaniu określonych przez prawo procesowe gwarancji co do kompetencji (art 278 kpc) i bezstronności biegłego (art 281 kpc) oraz bezpośredniości (czego wyrazem jest norma art 286 kpc). Dowód z opinii biegłego służy zatem w procesie dla weryfikacji twier­dzeń stron o przebiegu zdarzeń (stanie rzeczy, cechach przedmiotów), wówczas kiedy nie jest możliwe dokonanie tej oceny przy uwzględnieniu wniosków płynących z wie­dzy powszechnej i zasad doświadczenia życiowego ocenianych przy uwzględnieniu za­sad logiki” (wyrok SA w Szczecinie z 18032020 r, I ACa 666/19, LEX nr 2956833).

  Operat szacunkowy przy wartości

  Wycena przy podziale majątku. W tym miejscu należy przeanalizować przepisy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z artykułem 151 tejże ustawy wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym. 

  Jak biegły wycenia nieruchomość? Metody wyceny przez biegłego 

  Pamiętajmy również, iż są różne metody wyceny, np. porównawcza, dochodowa lub kosztowa albo podejście mieszane zawierające elementy podejść poprzednich. 

  Wartość nieruchomości przy podziale majątku 

  Art. 151 ust. 1 u.g.n.: Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawiera­nej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają sta­nowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

  Sposoby wyceny wartości nieruchomości przy podziale majątku 

  Art. 152 ust. 1 u.g.n.: Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podej­ścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.

  Art. 152 ust. 2 u.g.n.: Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu po­dejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierające­go elementy podejść poprzednich.

  Metoda porównawcza przy podziale majątku

  Art. 153 ust. 1 u.g.n.: [ METODA SZACUNKOWA ] Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nierucho­mości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

  Rzeczoznawca majątkowy wybiera metody i technikę 

  Art. 154 ust. 1 u.g.n.: [ WYBÓR METODY I TECHNIKI ] Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szaco­wania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Uwzględnia w szczegól­ności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miej­scowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. 

  Opinia biegłego przy sprawie o podział majątku

  Art. 156 ust. 1 u.g.n.: [ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ] Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o war­tości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

  Przez jaki czas ważny jest operat szacunkowy? Tylko rok!

  Art. 156 ust. 3 u.g.n.: [ WYKORZYSTANIE OPERATU ] Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art 154. 

  Sąd wymaga informacji specjalistów przy podziale majątku.

  Podział majątku po rozwodzie. Jakie orzecznictwo? 

  „[Wycena] Operat szacunkowy, stanowiący główny dowód w sprawie, bowiem to jedyny doku­ment szacujący wartość nieruchomości, podlega ocenie organu prowadzącego po­stępowanie, jak każdy inny. Jednak jest to dowód specyficzny, zawierający wiedzę dostępną rzeczoznawcy, związaną z techniką wyceny. Zatem ocena przez organ takie­go dowodu sprowadza się do kwestii formalnych, ale także do zbadania, czy operat zawiera wyjaśnienie, dlaczego takie, a nie inne parametry zostały wzięte pod uwagę, czy z operatu wynika w sposób przejrzysty, że ustaloną wartość nieruchomości moż­na przyjąć do ustalenia opłaty oraz czy dany operat daje odpowiedź na ewentualne wątpliwości właściciela nieruchomości co do wartości nieruchomości”. (źródło wyrok WSA w Poznaniu z 2072020 r, II SA/Po 645/19, LEX nr 3042536).

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku:

  Jakie składniki wchodzą zazwyczaj w skład majątku wspólnego?

  Składniki majątku wspólnego to zazwyczaj dobra nabyte w trakcie trwania małżeństwa, podczas gdy majątek odrębny obejmuje mienie posiadane przed ślubem lub otrzymane np. przez dziedziczenie czy darowiznę.

  Jakie są konsekwencje związane z kredytem hipotecznym przy podziale majątku?

  Wartość kredytu hipotecznego nie jest brana pod uwagę przy ocenie wartości nieruchomości w ramach podziału majątku, co może być zaskakujące dla jednego z małżonków. Może to prowadzić do konieczności spłaty całego kredytu przez osobę przejmującą nieruchomość.

  Jakie są opcje rozwiązania kwestii kredytu hipotecznego przy podziale majątku?

  Możliwe opcje obejmują dążenie do ugody z byłym małżonkiem w sprawie warunków podziału majątku uwzględniających kredyt hipoteczny oraz dochodzenie zwrotu części kosztów spłaty kredytu.

  Jakie dowody są istotne przy podziale majątku po rozwodzie?

  Istotne dowody to dokumentacja potwierdzająca składniki majątku, umowy dotyczące darowizn czy spadków, a także ewentualnie opinie biegłych w celu oszacowania wartości nieruchomości lub innych składników majątkowych.

  Czy sąd może wymagać dodatkowych badań w celu ustalenia wartości nieruchomości przy podziale majątku?

  Tak, sąd może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych badań lub zlecić opinie biegłych w celu dokładnego oszacowania wartości nieruchomości. Zwłaszcza gdy istnieje spór między stronami co do tej wartości.

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , .