pozew o separacje

Pozew o separację Wzór Zgodne stanowisko

Pozew o separację Wzór. Czym różni się rozwód od separacji? Jak uzyskać separację? Jakie są skutki prawne separacji?

Pozew o separację – 4 przesłanki

Aby sąd mógł orzec o separacji małżonków, konieczne jest spełnienie łącznie czterech przesłanek:

  1. brak wspólnych małoletnich dzieci;
  2. obopólna zgoda co do żądania separacji i brak woli rozstrzygania o winie,
  3. istnienie pozytywnych przesłanek separacyjnych (zupełny rozkład pożycia, który nie jest jeszcze nieodwracalny), 
  4. brak negatywnych przesłanek separacyjnych (orzeczenie separacji nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego).

Zgodnie z art. 61 [3] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”. Chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj wpis: Separacja z żoną – 8 najważniejszych rzeczy

Skutki prawne separacji

Zgodnie z art. 614 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„§ 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej”

Oznacza to, że gdy sąd orzeka separację małżeństwa, skutki prawne tego orzeczenia są podobne do sytuacji, gdy doszło do rozwodu. Małżonkowie tracą wspólny status małżeński i uzyskują niezależność prawną, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.

„§ 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa”

Osoba, której małżeństwo zostało orzeczone jako separacja, nie ma prawa zawierania nowego małżeństwa. Separacja nie jest równoznaczna z rozwodem, więc małżonek pozostający w separacji nie uzyskuje statusu osoby wolnej od związku małżeńskiego.

„§ 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy”

Oznacza to, że małżonkowie nadal są zobowiązani do udzielania sobie pomocy, jeśli istnieją uzasadnione powody takiej potrzeby. Pomoc ta może mieć charakter zarówno materialny, jak i emocjonalny.

„§ 4. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 60 obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka, z wyjątkiem § 3″

Zgodnie z przepisami dotyczącymi alimentów, małżonek pozostający w separacji może być zobowiązany do płacenia alimentów drugiemu małżonkowi, na zasadach analogicznych do tych obowiązujących po rozwodzie, chyba że zachodzi wyjątek określony w § 3.

Po rozwodzie, jeśli małżonek nie jest winny za rozpad małżeństwa, jego obowiązek alimentacyjny wygasa po pięciu latach, chyba że sąd zdecyduje inaczej. Jednakże w przypadku separacji po pięciu latach obowiązek alimentacyjny nadal obowiązuje, co oznacza, że małżonek, który nie został uznany za winnego i na którego nałożono obowiązek zapłaty, musi płacić alimenty dłużej niż po rozwodzie.

„§ 5. Przepisu art. 59 zmiana nazwiska po rozwodzie nie stosuje się”

Nazwisko nie podlega automatycznej zmianie po orzeczeniu separacji, tak jak to ma miejsce w przypadku rozwodu. 

Masz pytania i wątpliwości? Umów się na PORADĘ PRAWNĄ 

Zalety i wady pozwu o separację

Separacja pozwala na formalne oddzielenie się małżonków, zachowując jednocześnie szansę na przyszłe pojednanie. To istotne dla par, które chcą dać sobie szansę na naprawę związku bez konieczności natychmiastowego rozwiązania małżeństwa. Oddalenie się na czas separacji daje obu stronom szansę na refleksję nad swoim związkiem oraz ocenę, czy dalsze starania w celu naprawy małżeństwa są uzasadnione.

Należy jednak pamiętać, że brak orzeczenia o winie niejako pozbawia możliwości chociażby uzyskania korzyści finansowej w postaci świadczenia alimentacyjnego, czy też uregulowania innych kwestii, szczególnie gdy jeden z małżonków ewidentnie ponosi winę za rozpad pożycia.

Jak w każdym procesie sądowym, złożenie pozwu o separację wiąże się z kosztami, zarówno opłat za składanie dokumentów, jak i potencjalnych kosztów związanych z wynajęciem prawnika.

Proces separacji może być trudny emocjonalnie dla obu stron, zwłaszcza jeśli ostatecznie nie prowadzi do pojednania i powrotu do wspólnego życia.

Jeśli jeszcze się wahasz, przeczytaj wpis: Rozwód czy separacja?

Pobierz darmowy wzór:

Jak napisać pozew o separację?

W pierwszej kolejności należy prawidłowo oznaczyć sąd oraz strony postępowania (powód/powódka i pozwana/pozwany). Następnie nadajemy pismu tytuł „Pozew o separację”.

Kolejnym etapem jest wypunktowanie naszych żądań. Należy przede wszystkim napisać, iż wnosimy o orzeczenie separacji z orzekaniem o winie lub bez. W kolejnych punktach należy zawrzeć żądania w zakresie małoletnich dzieci (miejsce zamieszkania, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem) oraz ewentualnie alimenty na swoją rzecz. Jeżeli sytuacja tego wymaga, można również wnieść o przeprowadzenie dowodu ze świadków.

Uzasadnienie powinno zawierać konkretny opis aktualnej sytuacji małżonków wraz ze wskazaniem powodów decyzji o złożeniu wniosku o separację. 

Do wniosku należy obligatoryjnie załączyć akt małżeństwa, akt urodzenia małoletnich dzieci, potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku oraz odpis (kopię) pisma dla drugiej strony. Wniosek należy oczywiście własnoręcznie podpisać.

Pozew o separację składa się w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pozwu o separację:

Jakie warunki muszą być spełnione, aby złożyć pozew o separację?

Aby złożyć pozew o separację, konieczne jest spełnienie czterech przesłanek, takich jak brak wspólnych małoletnich dzieci, obopólna zgoda na separację, istnienie pozytywnych przesłanek separacyjnych oraz brak negatywnych przesłanek separacyjnych.

Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

Orzeczenie separacji ma skutki podobne do rozwodu, włączając w to m.in. zakaz zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka pozostającego w separacji oraz obowiązek wzajemnej pomocy między małżonkami.

Czy separacja umożliwia powrót do wspólnego życia?

Tak, separacja pozostawia otwartą możliwość powrotu do wspólnego życia, ponieważ sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia, a skutki prawne są podobne do sytuacji, gdy żaden z małżonków nie ponosi winy.

Jak napisać pozew o separację?

W pierwszej kolejności należy oznaczyć właściwy sąd oraz strony postępowania, następnie nadając pismu tytuł „Pozew o separację”. Kolejnym etapem jest wypunktowanie żądań, zawierających m.in. wniosek o orzeczenie separacji z orzekaniem o winie lub bez oraz ewentualne żądania dotyczące małoletnich dzieci. Uzasadnienie powinno zawierać konkretny opis sytuacji małżonków i powody złożenia wniosku o separację.

Gdzie należy złożyć pozew o separację?

Pozew o separację należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: Wzory. Tagi: , , , , .