Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

Usługodawca – Marta Wnuk, prowadząca działalność pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Wnuk, NIP 761-15-20-011, REGON: 368549778, ul. Elektoralna 26/3, 00-892 Warszawa, e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl,

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę z Usługodawcą,

Konsument – osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Operator Płatności – PayPro SA (PayPro)  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014., operator serwisu Przelewy24.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:: https://mezczyznairozwod.pl/regulamin/.

Serwis – strona www prowadzona i administrowana przez Usługodawcę dostępna pod adresem: https://mezczyznairozwod.pl.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, tj. świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Produkt – materiały szkoleniowe oraz elektroniczne wersje wzorów pism dostępne w Serwisie w zakładce „Sklep”.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; osoba ta korzysta z praw konsumenta we wskazanym w niniejszym regulaminie zakresie od 1 stycznia 2021 r.

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. dostępu do wszystkich wpisów na blogu w Serwisie;
  2. dostarczania treści marketingowych i możliwości pobrania plików udostępnionych nieodpłatnie w Serwisie w zakładce „Prezenty” po zapisaniu się na newsletter – na wyraźne żądanie Usługobiorcy;
  3. dostarczania informacji o nowościach w Serwisie – na wyraźne żądanie Usługobiorcy.
 2. Usługodawca świadczy odpłatnie drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. konsultacji prawnych online – świadczonych na odległość za pomocą systemu informatycznego;
  2. konsultacji prawnych stacjonarnych – świadczonych w biurze Usługodawcy na terenie Warszawy, lub w innym miejscu uzgodnionym przez Usługodawcę i Usługobiorcę, które umawiane są na odległość za pomocą systemu informatycznego;
  3. sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie w zakładce „Sklep”.

Ogólne warunki korzystania z Usług

 1. Do skorzystania Usługi konieczny jest stały dostęp do Internetu, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, posiadanie adresu e-mail, a w przypadku Usług płatnych, również rachunku bankowego. Ewentualne warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy, niezbędne do korzystania z Produktu, wskazane są każdorazowo w opisie danej Usługi.
 2. Wszystkie informacje dostępne w Serwisie, za wyjątkiem Produktów sprzedawanych w zakładce „Sklep”, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Wszystkie ceny Usług oraz Produktów podane w Serwisie są cenami brutto.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca nie odpowiada za okresowy brak dostępu do Serwisu, a także usług Operatora Płatności wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Usługodawca, po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę jest uprawniony do uniemożliwienia mu dostępu do tych danych i nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 7. Usługodawca po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę jest uprawniony do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do tych danych. Usługodawca nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

Newsletter

 1. Na specjalne zamówienie Usługobiorcy, Usługodawca może przesyłać Usługobiorcy na jego adres email informacje o marketingowe w tym, o publikacji artykułów na blogu oraz innych dostępnych Usługach i Produktach. Informacje będą dostarczane nie częściej niż dwa razy w tygodniu, jednocześnie Usługodawca nie jest obowiązany do przesyłania newslettera w konkretnych terminach.
 2. Usługobiorca składa zamówienie na dostarczanie informacji handlowych w formie newslettera poprzez wpisanie swojego adresu email w formularzu zapisów dostępnym w Serwisie oraz kliknięcie przycisku. W tym momencie zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 3. Usługobiorca jest uprawniony w każdym czasie do rozwiązania umowy poprzez kliknięcie w link dostępny w mailu „Anulowanie subskrypcji”. Umowa zostaje rozwiązana w momencie dojścia oświadczenia o rezygnacji z newslettera do Usługodawcy.

Konsultacje prawne

 1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na udzielaniu porad prawnych w oparciu o stan faktyczny podany przez Usługobiorcę lub o dokumenty udostępnione przez Usługobiorcę, przy czym Usługodawca świadczyć będzie usługę po zaksięgowaniu płatności. Konsultacje prawne mogą odbyć się w formie:
  1. odbycie rozmowy Usługodawcy i Usługobiorcy online lub telefonicznie, przy czym również umówienie konsultacji może nastąpić przy użyciu systemów informatycznych dostępnych w Serwisie,
  2. stacjonarnie w biurze Usługodawcy w Warszawie przy ul. Elektoralnej 26/3 poprzez odbycie rozmowy Usługodawcy i Usługobiorcy, przy czym również umówienie konsultacji może nastąpić przy użyciu systemów informatycznych dostępnych w Serwisie,
  3. za pomocą środków technicznych umożliwiających porozumienie na odległość przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonicznie („konsultacje błyskawiczne”) – Usługobiorca zadaje Usługodawcy w treści wiadomości email maksymalnie 5 pytań o tematyce prawnej dotyczące jednego zagadnienia, do których udzielenia nie jest wymagana analiza dokumentów, a Usługodawca udziela na nie odpowiedzi w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności;
 2. Usługodawca świadczy usługi z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanych usług, tj. udziela porad prawnych zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Nie odpowiada jednak za rezultat działań podjętych na podstawie porady prawnej.
 3. Czas trwania konsultacji wymienionej w punkcie 1.1 i 1.2. wynosi 45 min, a konsultacji błyskawicznej w formie rozmowy telefonicznej 15 min. Po przekroczeniu czasu przeznaczonego na daną konsultację z powodów leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo naliczyć dodatkową opłatę zgodnie ze stawką godzinową wynoszącą 600 zł brutto.
 4. W celu zawarcia umowy na konsultację prawną Usługobiorca może:
  1. dokonać rezerwacji terminu konsultacji za pomocą kalendarza elektronicznego dostępnego w Serwisie w zakładce „Konsultacje”;
  2. wysłać zapytanie na adres email: kontakt@adwokatwnuk.pl;
  3. wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt”;
  4. skontaktować się telefonicznie pod numerem wskazanym w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
 5. Usługobiorca umawiając konsultację jest obowiązany podać swoje imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorców również NIP, oraz dokładnie opisać problem prawny, który chce omówić na konsultacji. Po umówieniu konsultacji prawnych Usługobiorca może zostać poproszony o doprecyzowanie kwestii, które chce omówić.
 6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania konsultacji, jeżeli tematyka konsultacji wykracza poza zakres spraw, którymi zajmuje się Usługodawca. Odwołanie konsultacji z tego powodu nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od rezerwacji terminu konsultacji. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania konsultacji prawnych, jeżeli konsultacje te nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zwróci Usługobiorcy pełną kwotę ceny Usług, o ile płatność nastąpiła przed wykonaniem Usługi.
 7. Usługobiorca obowiązany jest wykonać płatność przed wykonaniem Usługi. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
 8. W przypadku konsultacji umowa zostaje zawarta po opłaceniu przez Usługobiorcę faktury lub faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę. Jeżeli cena Usługi zależy od indywidualnej wyceny Usługodawcy, umowa na przeprowadzenie konsultacji prawnej lub wykonanie innej Usługi zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę kwoty ustalonej przez Usługodawcę.
 9. Z umówionej konsultacji prawnej Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie przed wykonaniem Usługi, przy czym w przypadku odwołania konsultacji przez Usługobiorcę na mniej niż 48 h przed umówionym spotkaniem – opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku ważnych przyczyn, dla których konsultacja nie może się odbyć, Usługodawca umożliwi umówienie konsultacji w innym dostępnym terminie.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego zdarzenia, w tym awarie techniczne, przez które konsultacje prawne nie będą mogły się odbyć w terminie umówionym. W takim przypadku, Usługodawca oraz Usługobiorca uzgodnią inny termin konsultacji lub umowa zostanie rozwiązana a Usługodawca zwróci Usługobiorcy cenę uiszczoną za Usługę.
 11. Termin konsultacji prawnych może zostać przełożony za porozumieniem Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

Sprzedaż Produktów

 1. Za pośrednictwem Serwisu w zakładce „Sklep” Usługodawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Produkty stanowią własność intelektualną Usługodawcy, są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Produktów wyłącznie na potrzeby własne. Zakazane jest udostępnianie produktów do dalszej odsprzedaży, wykorzystywanie produktu w celach komercyjnych, w szczególności w pracy adwokatów, radców prawnych oraz mediatorów, jak również publikowanie fragmentów lub całości Produktów jak również innych treści zamieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 3. Zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu może dokonać wyłącznie Usługobiorca, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe podmioty mogą dokonać zakupu wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się indywidualnie z Usługodawcą.
 4. W celu zakupu Usługi, Usługobiorca musi klikając w przycisk Kup teraz. Wówczas zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności, aby dokonać zapłaty za dostęp do Produktu.
 5. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny.
 6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu.
 7. Zakupiony przez Usługobiorcę Produkt stanowiący wzór pisma dostępny jest w Serwisie do ściągnięcia, a link do pobrania zostaje wysłany na adres email Usługobiorcy. Każdy plik na określoną liczbę pobrań w limicie, nie mniejszą niż 3.
 8. Do odtworzenia Produktu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz (w przypadku wzorów pism) pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). Produkty stanowiące wzory dokumentów prawnych są edytowalne, Użytkownik może je dowolnie modyfikować, jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność stworzonego przez Usługobiorcę pisma, jak również nie jest obowiązany do świadczenia pomocy prawnej w jakimkolwiek zakresie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktów ze stanem prawnym późniejszym niż stan prawny obowiązujący w dacie zakupu Produktu.
 9. W przypadku trudności z odtworzeniem Produktu Usługobiorca proszony jest o kontakt z Usługodawcą pod adresem email: kontakt@adwokatwnuk.pl

Kontakt oraz reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług, Usługobiorca może zgłaszać w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@adwokatwnuk.pl lub listownie na adres Usługodawcy. W reklamacji Usługobiorca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą a także żądania związane ze składaną reklamacją.
 2. W przypadku nadesłania reklamacji niezawierającej danych umożliwiających ustalenie osoby składającej reklamację, reklamacja nie będzie rozpoznawana.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia kompletnej reklamacji.
 4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty elektroniczne oferowane przez Usługodawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie jego praw autorskich do produktów elektronicznych oraz treści cyfrowych i może skutkować między innymi odpowiedzialnością cywilną.

Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorca będący Konsumentem lub będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia znajduje się poniżej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (to jest Produktów), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług (to jest konsultacji prawnych), jeżeli przedsiębiorca (czyli Usługodawca) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę (czyli Usługodawcę) utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://polubownie.uokik.gov.pl.

Przetwarzanie danych osobowych oraz pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mezczyznairozwod.pl/polityka-prywatnosci/.

Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.
 2.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31 grudnia 2024 r.