Rozdzielność Majątkowa

Rozdzielność majątkowa dla mężczyzn może być kluczowym elementem zarządzania finansami i zabezpieczeniem majątkowym w trakcie małżeństwa oraz w przypadku jego zakończenia. Oto 10 najważniejszych rzeczy, które każdy mężczyzna powinien wiedzieć o rozdzielności majątkowej:

  1. Definicja i różnice – Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków posiada swój osobisty majątek, który nie wchodzi w skład wspólnego majątku małżeńskiego. Jest to inny stan prawny niż wspólność majątkowa, w której majątek nabyty w trakcie małżeństwa jest własnością obojga małżonków.
  2. Zabezpieczenie przed długami – Rozdzielność majątkowa chroni każdego z małżonków przed odpowiedzialnością za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka po ustanowieniu rozdzielności.
  3. Ustanowienie rozdzielności – Można ją ustanowić na dwa sposoby: przez umowę intercyzę zawartą przed notariuszem lub przez orzeczenie sądu. Intercyza to najczęstszy sposób ustanawiania rozdzielności majątkowej.
  4. Skutki dla nieruchomości – W trakcie trwania rozdzielności majątkowej, nabywanie nieruchomości odbywa się na własność tego małżonka, który dokonuje zakupu, chyba że zdecydują się na wspólny zakup jako wspólnicy.
  5. Ochrona przed konfliktami – Rozdzielność majątkowa może zapobiec konfliktom dotyczącym majątku, szczególnie w przypadku rozstania lub rozwodu, gdyż jasno określa, który majątek należy do którego małżonka.
  6. Ważne powody do sądowego ustanowienia rozdzielności – Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową na wniosek jednego z małżonków, jeśli przedstawi on ważne powody, takie jak ochrona interesów rodziny czy niemożliwość wspólnego zarządzania majątkiem.
  7. Data ustanowienia rozdzielności – Rozdzielność majątkowa ustanowiona przez sąd działa od dnia wydania wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej ze względu na okoliczności sprawy.
  8. Zarządzanie majątkiem – Po ustanowieniu rozdzielności każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem, co oznacza pełną autonomię w podejmowaniu decyzji finansowych i inwestycyjnych.
  9. Działanie umowy intercyzy – Intercyza jest ważna od momentu zawarcia przed notariuszem i obowiązuje do momentu jej rozwiązania lub zmiany przez obie strony.
  10. Przygotowanie do przyszłości – Rozdzielność majątkowa to sposób na zaplanowanie i zabezpieczenie finansowej przyszłości, dając obu stronom jasność co do zarządzania własnymi finansami i majątkiem.

Rozdzielność majątkowa może być korzystna dla mężczyzn, którzy chcą zabezpieczyć swój osobisty majątek, uniknąć odpowiedzialności za długi małżonki lub po prostu preferują jasne zasady zarządzania finansami w małżeństwie. Warto jednak pamiętać, że decyzja o ustanowieniu rozdzielności powinna być dokładnie przemyślana i najlepiej skonsultowana z prawnikiem, aby dopasować ją do indywidualnych potrzeb i oczekiwań obu stron.

Rozdzielność Majątkowa

Przede wszystkim rozdzielność majątkowa często jest mylona z podziałem majątku. By móc dokonać podziału majątku, czyli kolokwialnie mówiąc, rozdzielania waszego majątku, należy mieć na uwadze, iż musi wystąpić między państwem rozdzielność majątkowa.

Rozdzielność majątkowa oznacza, że każdy z małżonków ma swój własny majątek. Dzięki rozdzielności majątkowej podacie, kiedy ustanowiliście rozdzielność majątkowo. Nie macie już wspólnego majątku, każdy nabywa rzeczy do swojego własnego majątku. Dodatkowo wielkim atutem jest to, iż nie  odpowiadacie za długi małżonka.

Rozdzielność majątkową można wprowadzić intercyzą albo też na podstawie orzeczenia sądu.

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Rozdzielność Majątkowa

Okazuje się, że przez rozdzielność majątkową bardzo często dochodzi do konfliktów między stronami. Osobiście uważam, że między stronami powinna być rozdzielność majątkowa, albowiem wtedy każdy we własnym zakresie gospodaruje pieniędzmi i jest samodzielny.

Kiedy pojawiają się duże pieniądze, to pojawiają się również problemy. Wtedy też między stronami występują konflikty – kto zrobił, kto zapłacił… Dlatego też dzięki rozdzielności możemy uniknąć pewnych niejasnych sytuacji. Pamiętajmy, że zawsze, nawet po rozdzielności majątkowej, możemy kupić dla przykładu jakąś nieruchomość na zasadzie wspólników. I wtedy sytuacje są dosyć jasne.

W sytuacji, gdy małżonek nie zgadza się na rozdzielność majątkową, mamy prawo do rozdzielności majątkowej przez sąd. Wówczas sąd sprawdza waszą sytuację rodzinną i orzeka w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej. Rozdzielność powstaje z dniem wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych sytuacjach sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. W szczególności ma to miejsce, gdy małżonkowie nie żyli ze sobą i nie gospodarowali wspólnym majątkiem. Są różne sytuacje, gdy sąd może orzec rozdzielność majątkową.

Kiedy? Dla przykładu w sytuacji, gdy dobro rodziny jest zagrożone. Sąd ustanawia wówczas rozdzielność majątkową, aby chronić byt rodziny.

Kierując pozew o rozdzielność, musimy określić datę, z jaką chcemy, aby sąd ją ustanowił. Pamiętajmy, że sąd może również ustanowić rozdzielność z datą wsteczną, wobec czego musimy powołać konkretne okoliczności uzasadniające nasze żądanie.

Rozdzielność Majątkowa

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

Art.  52.  [Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd]

§  1. [WAŻNE POWODY] Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

§  2. [DZIEŃ OZNACZONY W WYROKU] Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

“ważne powody” – przesłanka do ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd.  

Jak również przykładowo nie wskazał takich powodów. Pojęcie ważnych powodów zostało jednak określone przez doktrynę i judykaturę.

Źródła 

„Ważne powody” w rozumieniu art. 52 kro, to ogólnie rzecz biorąc okoliczności, które powodują, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność ustawowa przestaje służyć dobru drugiego z małżonków oraz dobra założonej przez małżonków rodziny (tak: J. S. Piątowski, Stosunki majątkowe między małżonkami, Warszawa 1955, s. 140; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, Warszawa 1967, s. 81; L. Stecki, Ustanie ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, Poznań 1968, s. 12).

Rozdzielność majątkowa

Wyrok – Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 listopada 1972 r., sygn. akt III CRN 250/72, OSN 1973, Nr 6, poz. 113, orzekł, że za ważne powodu uznać należy również takie okoliczności, które stwarzają sytuację, w której wykonywanie zarządu przez każdego z małżonków ich wspólnym majątkiem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 stycznia 2003 r., sygn. akt IV CKN 1710/00, stwierdził, że dobro rodziny jest celem ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, bowiem ten ustrój zapewnia jej ustabilizowaną bazę materialną i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych, stanowiących materialną podstawę funkcjonowania rodziny.

 Analiza linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wskazuje, że zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z wcześniejszą datą, nawet poprzedzającą dzień wytoczenia powództwa, nie budzi zastrzeżeń właściwie tylko wtedy, gdy powodem zniesienia jest separacja faktyczna małżonków. Ta bowiem uznawana jest za jeden z tych ważnych powodów do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, który uniemożliwia współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym (tak: wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 28.10.1997 r. w sprawie I CKN 238/97, z dnia 13.05.1997 r. w sprawie III CKN 51/97, z dnia 13.01.2000 r. w sprawie II CKN 1070/98, z dnia 29.03.2000 r. w sprawie I CKN 542/98, z dnia 20.06.2000 r. w sprawie III CKN 287/00, z dnia 12.09.2000 r. w sprawie III CKN 373/99, z dnia 7.12.2000 r. w sprawie II CKN 401/00, z dnia 8.05.2003 r. w sprawie II CKN 78/01, z dnia 4.06.2004 r. w sprawie III CK 126/03, z dnia 4.11.2004 r. w sprawie V CK 215/04, z dnia 11.12.2008 r. w sprawie II CSK 371/08).

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl