Rozdzielność majątkowa Adwokat

Rozdzielność majątkowa Adwokat radzi – Jakie konsekwencje?

Rozdzielność majątkowa Adwokat radzi krok po kroku – jak ustanowić rozdzielność. Jakie konsekwencje niesie brak rozdzielności? A wiec zaczynamy… Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa to ważny temat, który warto rozważyć, zwłaszcza w kontekście przyszłego rozwodu. PORADA PRAWNA 

Rozdzielność majątkowa a rodzaje umów małżeńskich

W polskim prawie małżeńskim istnieje kilka form ustroju majątkowego, takich jak:

 • wspólność majątkowa małżeńska
 • umowny ustrój majątkowy
 • rozdzielność majątkowa
 • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
 • przymusowy ustrój majątkowy.

Rozdzielność majątkową można ustanowić poprzez umowę majątkową małżeńską w formie aktu notarialnego, przy rozwodzie albo w Sądzie Rejonowym. 

Kiedy rozważyć rozdzielność majątkową?

Warto zastanowić się nad rozdzielnością majątkową zwłaszcza w sytuacji, gdy jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku rozdzielności, małżonkowie nie odpowiadają za długi drugiej osoby, co może być istotne w przypadku ryzykownej działalności biznesowej. Intercyza. Po co mężczyźnie, który prowadzi własną firmę?

Jak dokonać rozdzielności majątkowej?

Rozdzielność majątkową można ustanowić poprzez umowę notarialną, którą sporządza się u notariusza. Ważne jest określenie daty obowiązywania umowy oraz dokładne sformułowanie postanowień dotyczących podziału majątku.

Zapraszam Cię na film na moim kanale YouTube dotyczący rozdzielności majątkowej i podziału majątku:

Zmiana umowy majątkowej:

Najszybszy sposób to na pewno wizyta u notariusza. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona w każdym czasie poprzez zawarcie nowej umowy notarialnej. Zmiany w umowie pozwalają na dostosowanie ustroju majątkowego do bieżących potrzeb małżonków.

Konsekwencje rozdzielności majątkowej

Oto pięć kluczowych cech i konsekwencji rozdzielności majątkowej:

 1. Niepodzielność majątków osobistych: Każdy z małżonków posiada i zarządza swoim majątkiem niezależnie. Oznacza to, że majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa, jak i ten nabyty w trakcie trwania małżeństwa, pozostaje własnością tego małżonka, który go nabył lub w inny sposób go uzyskał.
 2. Ochrona przed długami: W przypadku rozdzielności majątkowej, jeden z małżonków nie jest odpowiedzialny za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka, chyba że zobowiązali się do ich spłaty wspólnie lub jeśli długi te zostały zaciągnięte na potrzeby codziennego życia rodziny. To zabezpieczenie ma na celu ochronę majątku jednego małżonka przed ewentualnymi problemami finansowymi drugiego.
 3. Swoboda w dysponowaniu majątkiem: Małżonkowie mogą swobodnie dysponować swoim majątkiem, w tym sprzedawać lub obciążać go bez zgody drugiego małżonka. To daje im większą niezależność w zarządzaniu własnymi dobrami.
 4. Brak wspólnego majątku: W ramach rozdzielności majątkowej nie dochodzi do powstania wspólnego majątku małżeńskiego. Wszelkie nabyte dobra są własnością tego małżonka, który je nabył, co może upraszczać sprawy majątkowe w przypadku ewentualnego rozwodu.

Co w przypadku, gdy któraś ze stron nie chce? Przymusowa rozdzielność 

Jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody na umowne zniesienie wspólności majątkowej? Wówczas niezbędne będzie żądanie zniesienia wspólności przed sądem. Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce? Można to zrobić przez Sąd Rejonowy. 

„art. 52 § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. § 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.” Kiedy? Słowo klucz – „ważne powody”…

I jeszcze jedna ważna rzecz…Przede wszystkim umowa majątkowa małżeńska może być zmodyfikowana w każdym czasie. Zmiany takiej można dokonać poprzez zawarcie nowej umowy majątkowej, która również powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza. Podkreślam to, byś pamiętał, że raz zawarta umowa nie musi być ostateczna i można dokonywać zmian, które będą zgodne z Twoimi interesami. 

Podział majątku – jak wygląda 

Wszystko zależy czy jest zgoda czy nie. Małżonkowie zgodnie określają, jakie przedmioty stanowią ich majątek wspólny, ich wartość oraz dokonać ich podziału wskazując, który z małżonków co nabywa do majątku odrębnego. Dlatego aby dokonać tego podziału w formie aktu notarialnego należy być zgodnym. Pamiętaj też, iż w takiej umowie można również umówić się na dopłatę wobec jednego z małżonków.

Case study – Rozdzielność majątkowa a podział majątku

Rozdzielność majątkowa. Pani Mecenas, chcę jak najszybciej podzielić majątek. Żona nie pracuje, nie chce partycypować w kosztach, dzieci nie wychowuje, ja zarabiam dużo, jestem właścicielem firmy XXX i moje dochody to około 45 000 złotych. Poznałem inną kobietę, chcę zacząć z nią żyć, nie kocham żony, chcę uregulować sprawy majątkowe, mamy kilka nieruchomości i firmę. – napisał do mnie Pan Zenon z Warszawy.

Kiedy jest rozdzielność majątkowa – małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego na zasadach właściwych dla wspólnoty majątkowej małżeńskiej. Kolokwialnie mówiąc, majątek każdy sobie tworzy na swoje własne konto… Kiedy rozdzielności nie ma, często pojawia się problem. Co do zasady wszystkim trzeba się podzielić pół na pół. Kiedy nierówny podział majątku? 8 najważniejszych rzeczy

Rozprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej

W przypadku rozdzielności najważniejsze jest żądanie z jaką datą chcemy ustanowienia rozdzielności – czy z dniem wniesienia powództwa, czy może z innym? Na rozprawę trzeba się dobrze przygotować. Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w sporządzonym pozwie o rozdzielność. 

Pytania w sprawie o rozdzielność majątkową

Przykład:

 • Czy podejmuje się Pan strategicznych odpowiedzialnych decyzji finansowych – od okresu zaprzestania wspólnego zamieszkiwania?
 • Czy od momentu separacji faktycznej żona uczestniczyła w Pana życiu zawodowym?
 • Czy żona miała świadomość podejmowanych decyzji firmowych?
 • Od kiedy Państwo nie mieszkacie razem?
 • Gdzie i od kiedy wynajęła mieszkanie żona?
 • Czy ma Pan wiedzę jakie działania żona podjęła?

Ważna strategia przy rozdzielności majątkowej

W sprawie o rozdzielność kluczowe jest przedłożenie dowodów, np.:

Dowód  – Screeny wiadomości sms pomiędzy powodem a pozwaną – dla wykazania faktu, iż powód zwracał się do żony z zapytaniem o uregulowanie spraw majątkowych, o wyrażenie zgody na podpisywanie przez żonę stosownych dokumentów, a pozwana odmawiała, zbywała powoda, braku współpracy co wpłynęło na zahamowanie działań w firmie.

Po co?

Aby wykazać, że między stronami od separacji faktycznej nie ma żadnej współpracy. Udowadniamy, że małżonka zrobiła wszystko, aby utrudnić Panu prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozprawa o ustanowienie rozdzielności majątkowej 

 • Od kiedy nie mieszkacie razem?
 • Od kiedy toczy się sprawa rozwodowa?
 • Zwrócenie uwagi na drugą osobę – należy również wypunktować jak zachowywała się strona przeciwna.
 • Czy żona piła alkohol?
 • Czy współpracowaliście?
 • Czy było porozumienie w kwestiach finansowych?
 • Czy dochodziło do awantur?
 • Czy żona hamowała rozwój firmy?
 • Czy podpisywał Pan umowy w ramach przedsiębiorstwa?
 • Czy pozwana działała na szkodę firmy?
 • Czy pozwana ma wiedzę w zakresie Pana spraw gospodarczych i finansowych?

Brak rozdzielności a rozwód

Zdarzają się sytuacje, gdy jeden małżonek dokonuje zakupu np. mieszkania, a następnie oświadcza, iż należy to do majątku osobistego. Co wtedy zrobić?

Do mojej kancelarii trafił pan Andrzej z Warszawy z następującym problemem – otóż okazało się, że żona kupowała nieruchomości i nawet nie pytała go o zdanie. On z uwagi na to, iż dużo pracował i dopóki relacje między nimi były dobre, nie zwracał na to uwagi. Żona jest notariuszem w Warszawie i otrzymuje wysokie wynagrodzenie, zaś pan Andrzej jest inżynierem budownictwa.

Kwestie związane z pieniędzmi w początkowym okresie ich życia nie stanowiły problemu. Jednakże w końcu się to zmieniło i zaczęła się „wojna” o to, kto ma więcej itp…  

Brak rozdzielności a rozwód – Jakie jest zdanie Sądu?

Słusznie w orzecznictwie Sądu Najwyższego zwrócono uwagę, że o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego lub majątku osobistego małżonków nie decydują złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej, gdyż samo takie oświadczenie – w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej – nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów art. 31-34 k.r.o.

Przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego (odrębnego) nie może zatem przesądzać ocena przez sąd przesłanek sposobu wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej ani przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy (vide: postanowienie SN z 2 marca 2012 r., II CSK 363/2011).

To bardzo ważny przepis: art. 31 § 1 k.r.o.

Stwarza domniemanie faktyczne przynależności do majątku wspólnego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jedno z nich.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną jest tematem, który budzi zainteresowanie wielu mężczyzn stojących przed perspektywą rozwodu lub już po nim. Ustanowienie rozdzielności majątkowej pozwala na oddzielenie majątków, co oznacza, że każdy z małżonków odpowiada wyłącznie za własne długi i zarządza tylko swoim majątkiem. Ta opcja jest szczególnie ważna, gdy między małżonkami nie ma zgody na tę kwestię i jedna ze stron musi szukać rozwiązania przez sąd.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozdzielności majątkowej i podziału majątku:

Jakie istnieją formy ustroju majątkowego?

Istnieje wspólność majątkowa małżeńska, umowny ustrój majątkowy, rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków oraz przymusowy ustrój majątkowy.

Jak można ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkową można ustanowić poprzez umowę majątkową małżeńską w formie aktu notarialnego, przy rozwodzie albo w Sądzie Rejonowym.

Jakie są konsekwencje braku rozdzielności majątkowej?

Brak rozdzielności majątkowej oznacza, że małżonkowie odpowiadają wspólnie za długi drugiej osoby oraz mają wspólny majątek małżeński, co może wiązać się z ryzykiem finansowym w przypadku problemów.

Jak można dokonać zmiany umowy majątkowej?

Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona poprzez sporządzenie nowej umowy notarialnej u notariusza.

Kiedy warto rozważyć ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Warto rozważyć rozdzielność majątkową zwłaszcza w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z małżonków, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi problemami finansowymi związanymi z tą działalnością.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , .