Rozwód a fałszywe oskarżenie

Rozwód a fałszywe oskarżenie

Wydaje nam się, że sprawa karna nie ma nic wspólnego ze sprawami rodzinnymi. W praktyce jest jednak inaczej. Niestety, często sprawy karne idą w parze z rozwodem. Zdarzają się również sytuacje, że oskarżenie o popełnienie przestępstwa jest wykorzystywane jako broń, by wygrać sprawę rozwodową. Rozwód a fałszywe oskarżenie. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam do lektury.

Czym są groźby karalne? Artykuł 190 KK

Groźba karalna rozumiana jest jako zapowiedź spowodowania pokrzywdzonemu określonej dolegliwości.

Mówimy tutaj o przestępstwie umyślnym, jak i nieumyślnym. Groźba może być wypowiedziana w różny sposób. Istotne jest również zachowanie. W takiej sytuacji  faktycznie osoba pokrzywdzona musi się bać. A zatem groźba może być wyrażona nie tylko słowem, lecz także odpowiednim zachowaniem. Oskarżony działa tak, że pokrzywdzona ma obawę, iż jego „obietnica” się spełni. PORADA PRAWNA

Rozwód a kłótnia małżeńska 

Należy zawsze sprawdzić, jakie są okoliczności w sprawie. Często dochodzi do tego, iż jeden z małżonków oskarża drugiego małżonka o groźby karalne. Wówczas należy przeanalizować, czy wypowiedziane słowa to faktycznie groźba. A może to tylko rzucanie słów na wiatr? Aby rozwiać te wątpliwości, Sąd sprawdza, czy nastąpiło wywołanie uzasadnionej obawy. Jest to kluczowe dla sprawy karnej o groźby karalne. Jeżeli nie ma takiej obawy, wówczas nie ma znamion przestępstwa. Żona manipulantka z Warszawy – Najważniejsze elementy rozwodowe

Rozwód a oskarżenie o gwałt

Tak, to się zdarza. Gwałt jest, według mnie, szczególnie okrutnym przestępstwem. Zgodnie z artykułem 197 Kodeksu karnego: kto przemocą groźbą, bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do 12. W artykule 197 Kodeksu karnego w §2 podane jest natomiast, że:  kto doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności podlega karze pozbawienia wolności od sześciu do lat ośmiu. Zatem mówimy tutaj o czynnościach seksualnych.

Istotny jest również §3, który mówi: jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, wobec małoletniego dziecka poniżej lat 15 bądź wobec wstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech. Zatem ten przepis mówi że wymiar kary nie może być krótszy niż trzy lata. Co więcej, jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. Tak przeczytamy w §4 art 197 KK.

Rozwód a fałszywe oskarżenie – To poważny zarzut

Reasumując, zarzut popełnienia gwałtu jest szczególnie poważny. Wymiar kary jest bardzo wysoki. Mimo że małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, w przypadku braku zgody  współmałżonka na współżycie seksualne w rachubę wchodzi odpowiedzialność karna. Jeżeli udowodni on, iż doszło do przestępstwa, wówczas osoba oskarżona poniesie za to karę. Wskazuję w tym miejscu, że w mojej praktyce fałszywe oskarżenie jest dosyć powszechne. Dlatego trzeba przeanalizować sytuację stron i wnikliwie sporządzić analizę, dzięki której będziemy mogli coś więcej powiedzieć.

Rozwód a oskarżenie o molestowanie seksualne

Niedawno skończyłam sprawę, podczas której mój klient został oskarżony o gwałt, a dodatkowo o molestowanie seksualne córki. Oto kilka podstawowych informacji o molestowaniu. Najważniejszy jest przepis artykułu 200 Kodeksu karnego, który mówi: kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzają do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do lat 12.

Istotne jest też, czy treści pornograficzne były rozpowszechniane lub udostępniane innym osobom. Niestety zdarzyło mi się w mojej pracy, że jeden z małżonków odpowiednio przygotował dziecko do rozmowy z psychologiem, aby wydana w sprawie opinia uwiarygadniała oskarżenie o molestowanie seksualne. Dlatego, w niektórych sprawach należy rozszerzyć materiał dowodowy i przeanalizować dokładnie sytuację stron. Musimy zawsze patrzeć na dobro dziecka. Oskarżenie o molestowaniu małoletniego wypływa nie tylko na nas, ale, przede wszystkim, odbija się na dziecku.

Rozwód a fałszywe oskarżenie – jak się bronić?

Obrona w sprawach o fałszywe oskarżenia może wyglądać dwojako. Po pierwsze, możemy się bronić. Jak? Należy kwestionować sformułowane zarzuty i przedstawiać dowody na swoją niewinność. Drugi sposób to atak poprzez złożenie odrębnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez małżonka, który skierował fałszywe oskarżenie przeciwko małżonkowi niewinnemu. Taki atak ma też swoje dobre strony.

Często małżonek, który dowie się  odrębnym postępowaniu, zaczyna łagodniej podchodzić do sprawy i zupełnie inaczej formułuje swoją wersję wydarzeń. Nękanie przez męża lub byłego partnera w trakcie rozwodu

Fałszywe oskarżenie – art. 234 KK

Jest to artykuł ukazujący odpowiedzialność karną za fałszywe oskarżenia. Czyn z tego artykułu zagrożony jest karą grzywny, ograniczenie wolności pozbawienie wolności do lat dwóch. Sąd wymierzając karę, sprawdza wszystkie okoliczności w sprawie. Bierze pod uwagę zarzucany czyn a przede wszystkim jego wagę.

Co robić? Działaj!

Często zdarza się tak, że przy sprawach rozwodowych również mamy postępowanie karne. Wtedy trzeba przeanalizować cały materiał dowodowy, aby móc realnie ocenić sytuację. Niestety nie polecam czekać. W takich sprawach należy czynnie brać udział. W przeciwnym razie sytuacja może się pogorszyć. Jeżeli masz taką sytuację – działaj!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące oskarżeń podczas rozwodu:

Jakie są najczęstsze rodzaje fałszywych oskarżeń, jakie mogą pojawić się w trakcie procesu rozwodowego?

W trakcie procesu rozwodowego mogą pojawić się fałszywe oskarżenia dotyczące przemocy domowej, niewłaściwej opieki nad dziećmi, oraz nieuczciwego postępowania finansowego.

W jaki sposób fałszywe oskarżenie może wpłynąć na przebieg procesu rozwodowego?

Fałszywe oskarżenia mogą znacząco zaostrzyć konflikty podczas procesu rozwodowego, prowadząc do dalszych sporów prawnych i komplikacji w ustalaniu warunków rozwodu.

Jakie kroki można podjąć w celu obrony przed fałszywymi oskarżeniami w trakcie procesu rozwodowego?

W celu obrony przed fałszywymi oskarżeniami warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. Udowodnienie niewinności wobec fałszywych oskarżeń może wymagać zebrania solidnych dowodów, takich jak nagrania audio lub wideo, świadectwa osób trzecich oraz dokumentacja medyczna.

Jakie sankcje mogą być nałożone na osobę składającą fałszywe oskarżenie?

Zgodnie z artykułem 234 Kodeksu Karnego, osoba składająca fałszywe oskarżenie może być ukarana grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet pozbawieniem wolności do dwóch lat. Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy przy wymierzaniu kary.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , , , .