Rozwód a majątek

Rozwód a majątek. Kiedy można podzielić majątek?

Rozwód a majątek. Nie tylko rozwód generuje trudne emocje. Często dochodzą trudne sprawy związane z finansami. To właśnie majątek wspólny staje się często areną sporów i negocjacji.

Rozwód a majątek. Kiedy podział?

Rozwód czasem może poczekać, jednakże rozdzielność majątkowa jest istotna. Dopóki żyjecie, razem wspólnie odpowiadacie za długi. Jeżeli nie macie rozdzielności majątkowej, a żyjecie oddzielnie, zastanów się nad tym, aby jak najszybciej dokonać rozdzielności majątkowej. Oczywiście mogę Ci w tym pomóc.

Masz wątpliwości lub pytania? Umów się na PORADĘ PRAWNĄ 

Ważne: rozdzielność to coś zupełnie innego niż podział majątku wspólnego!

W polskim prawie istnieje różnica pomiędzy rozdzielnością majątkową a podziałem majątku wspólnego, o której trzeba pamiętać. Rozdzielność majątkowa to stan prawny, w którym majątek nabywany przez każdego z małżonków nie wchodzi do wspólnego majątku małżeńskiego. Rozdzielność może zostać ustanowiona zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w jego trakcie. Praktycznie rzec biorąc, w przypadku rozstania każdy z małżonków zachowuje majątek, który samodzielnie nabył po ustanowieniu rozdzielności. Kiedy nierówny podział majątku? 8 najważniejszych rzeczy

Podział majątku wspólnego odnosi się do sytuacji, w której małżeństwo zostaje rozwiązane (np. przez rozwód), a zgromadzony w trakcie jego trwania wspólny majątek musi zostać podzielony między byłych małżonków. Proces ten może odbywać się na drodze sądowej lub poprzez umowę między stronami, często z uwzględnieniem aktu notarialnego.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację – Kalendarz do umówienia spotkania 

Czy można podzielić majątek przy rozwodzie?

Tak, ale pod pewnym warunkiem, o którym mówi art. 58 par. 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Musisz zdawać sobie sprawę, że podział majątku może być dokonany w trakcie postępowania rozwodowego pod warunkiem, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w jego przeprowadzeniu. 

W praktyce oznacza to, że samo postępowanie dotyczące kwestii rozwodu nie może być sporne, bowiem w takim przypadku Sąd nie rozpozna złożonego wniosku o podział majątku. Pamiętaj, że majątek nie zawsze dzieli się po połowie. Możliwy jest oczywiście nierówny podział majątku wspólnego. Wniosek o podział majątku. Żona mieszka i nie chce spłacić.

Rozwód a majątek – czym różni się majątek wspólny od osobistego?

Rozróżnienie między majątkiem wspólnym a osobistym ma istotne znaczenie przy podziale. Wiele rozstrzygnięć opiera się właśnie na nim. Do majątku wspólnego zalicza się wynagrodzenia za pracę czy dochody z działalności zarobkowej. Odprawa a podział majątku

Majątek wspólny

Zgodnie z treścią art. 31§ 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Twój majątek osobisty 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

  Kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego małżonków?

  Wspólność majątkowa może ustać w poniższych przypadkach:

  • śmierć jednego z małżonków
  • rozwód
  • unieważnienie małżeństwa
  • gdy małżonkowie zawrą umowę o rozdzielność majątkową (intercyzę) lub sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
  • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków
  • orzeczenie separacji

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwodu i majątku:

  Kiedy następuje podział majątku w przypadku rozwodu?

  Podział majątku może nastąpić zarówno w trakcie postępowania rozwodowego, jak i po jego zakończeniu, w zależności od okoliczności i decyzji stron.

  Czym różni się rozdzielność majątkowa od podziału majątku wspólnego?

  Rozdzielność majątkowa to ustrój małżeński, w którym majątek nabywany przez każdego z małżonków nie wchodzi do wspólnego majątku małżeńskiego. Podział majątku wspólnego polega na podziale zgromadzonego majątku małżeńskiego między małżonków.

  Czy można dokonać podziału majątku podczas trwania procesu rozwodowego?

  Tak, ale pod pewnym warunkiem – podział majątku nie może spowodować nadmiernej zwłoki w przeprowadzeniu procesu rozwodowego.

  Czy podział majątku wspólnego zawsze musi być równy?

  Nie, możliwy jest również nierówny podział majątku, zależnie od okoliczności i decyzji stron lub orzeczenia sądu.

  Jakie elementy wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków?

  Wynagrodzenia za pracę, dochody z działalności zarobkowej, środki zgromadzone na rachunkach emerytalnych, oraz inne dochody i środki uzyskane w trakcie trwania małżeństwa.

  Czym różni się majątek wspólny od majątku osobistego?

  Majątek wspólny to majątek zgromadzony podczas trwania małżeństwa, natomiast majątek osobisty obejmuje przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, dziedziczone, darowane lub uzyskane w inny sposób indywidualnie przez każdego z małżonków.

  Kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego?

  Wniosek o podział majątku może być złożony w trakcie procesu rozwodowego lub po jego zakończeniu, zależnie od okoliczności i decyzji stron.

  Czy istnieje możliwość uniknięcia podziału majątku w przypadku rozwodu?

  Tak, w tym celu małżonkowie mogą zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową przed lub w trakcie małżeństwa.

   

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk
  Umów się na spotkanie Kalendarz 

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

   

  Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , .