Rozwód i firma

Rozwód i firma – „Głupiego mężczyznę oszukała kobieta”

Prawnik do spraw rodzinnych – rozwód i firma. Często zastanawiamy się, czy jest nam potrzebny prawnik do rozwodu i do podziału majątku. Wierzymy, że uda nam się z żoną dojść do porozumienia.

Chcąc zabezpieczyć swoje interesy należy zawsze korzystać z pomocy prawnej chociażby w zakresie doradztwa, aby ułożyć strategię procesową, dzięki której uda nam się wyjść na tym dobrze finansowo.

„Głupiego mężczyznę oszukała kobieta – życie”

Tak napisał mój klient…

Ostatnio mój klient, dziennikarz z Warszawy, poprosił mnie, abym nagrała wideo o „głupich mężczyznach” (jak sam stwierdził), którzy przepisują majątek, gdyż wierzą w ugodowy rozwód bez alimentów. PORADA PRAWNA

Jego żona deklarowała, że jeżeli przepisze dom, to zrzeknie się alimentów na swoją rzecz i na rzecz dzieci. Oczywiście nie było to prawdą. Kiedy dowiedziała się, że mój klient jest związany z inną kobietą, za wszelka cenę chciała dochodzić winy w procesie.

Wysokie alimenty

Ostatecznie sąd zasądził alimenty w wysokości 12 000 zł! Część tych alimentów była przeznaczona na dzieci, część zaś na zaspokojenie potrzeb rodziny, albowiem żona również żądała alimenty na swoją rzecz, gdyż uważała, że jest niewinna. Oczywiście tak nie było, albowiem to ona zapoczątkowała rozpad pożycia małżeńskiego i to ona jako pierwsza weszła w relację pozamałżeńską. Ile obliczyć alimenty na żonę? Alimenty przy zarobkach 6 000, 8 000, 10 000 i 12 000 zł

Kobietom łatwiej jest udawać ofiarę przed sądem

Często mężczyźni po skończonych sprawach sądowych czują się dyskryminowani. Ich rola opiera się na tym, że mają płacić. To są ich odczucia. Moje odczucie jest takie, że nie każdy mężczyzna dba o to, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Zaczynając od strategii procesowej, kończąc na wszystkich sprawach sądowych musimy wiedzieć, że priorytetem jest zabezpieczenie twoich interesów. Nie należy w konflikcie okołorozwodowym wierzyć drugiemu małżonkowi, albowiem gdybyście mieli do siebie zaufanie, to z pewnością byście się teraz nie rozwodzili.

Rozwód i firma – Zabezpieczenie majątku

Przede wszystkim ludzie, którzy zawierają związek małżeński, nie myślą o tym, że będą się rozwodzić. Dlatego też nie myślą o intercyzie ani o zabezpieczeniu się finansowo.

Jeśli chcesz posłuchać więcej o ustaleniach przy rozwodzie, które niekoniecznie są dobrym rozwiązaniem, zobacz film na moim kanale YouTube:

Sprawy majątkowe są niezwykle istotne. Zacznijmy od początku.

Wybudowanie domu na działce żony

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, że jeden z małżonków kupuje działkę jeszcze przed związkiem małżeńskim albo dziedziczy ją od swoich rodziców i wówczas małżonkowie budują dom na tej działce. Czy wtedy drugiemu małżonkowi, który nie jest właścicielem działki, należy się do niej prawo? Zdecydowanie tak….

Przede wszystkim można żądać nakładów, które zostały naniesione z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty. Wówczas należy wycenić nieruchomość i wskazać, jakie koszty zostały poniesione. Inna sytuacja – jeżeli są do tego podstawy i jest możliwość, aby przenieść własność całej nieruchomości na drugiego małżonka, nawet wtedy, kiedy nie jest właścicielem. Niemniej jednak procedura numer dwa jest trudniejsza i oczywiście wszystko też zależy od okoliczności.

Rozwód i firma – Kto ma prawo do firmy?

Kolejny bardzo interesujący aspekt to kwestia finansowa i podziału majątku, w szczególności wtedy, kiedy jedna ze stron prowadzi firmę, np. spółkę z.o.o, dodatkowo działalność jednoosobową, zaś majątek przedsiębiorstwa jest duży. Niekiedy wydaje nam się, że jeżeli małżonek prowadzi działalność jednoosobową, druga strona nie ma do niej praw. Tak nie jest. Jeżeli między wami panowała wspólność małżeńska, wówczas drugi z małżonków również ma prawo do firmy, nawet jeżeli firma prowadzona jest w formie działalności jednoosobowej.

Rozwód a spółka – Jak rozliczyć?

Niezależnie, czy prowadzisz ją w formie spółki czy w formie działalności jednoosobowej, mniejsze przedsiębiorstwa należy wycenić. Wycena przedsiębiorstwa może zostać dokonana w różny sposób. Są różne metody wyceny, którą dokonuje biegły rzeczoznawca. Jeżeli natomiast, przyjmijmy hipotetycznie, aktywa, które znajdują się w firmie, oscylują w granicach 3 000 000 zł, zaś wycena również tożsama jest z tą kwotą, wówczas drugi małżonek, który nie jest właścicielem przedsiębiorstwa, ma prawo do zwrotu połowy wartości niniejszego przedsiębiorstwa. Zatem małżonek prowadzący działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorstwo, musi się spodziewać, że przy podziale majątku druga strona będzie żądała zwrotu połowy wartości wycenionego przedsiębiorstwa.

Wycena firmy to ustalenie faktycznej wartości całego przedsiębiorstwa przy zastosowaniu wybranych metod, które wykorzystują posiadane informacje oraz dane finansowe. Etapy podziału majątku – 8 najważniejszych

Sposoby wyceny

  • dochodowe,
  • majątkowe,
  • porównawcze.

Rozwód i firma – Kiedy nierówny podział majątku?

Nie zapominajmy również o tym, że mamy możliwość wniesienia nierównego podziału majątku. Oczywiście uzyskanie nierównego podziału majątku nie jest rzeczą prostą, albowiem muszą zajść ku temu określone przesłanki. Niemniej jednak uważam, iż musimy być świadomi najważniejszych pojęć dotyczących podziału majątku i możliwości, jakie daje nam ustawodawca.

Zatem w pierwszej kolejności zastanów się, czy nie wnosić o nierówny podział majątku. Kolejna sprawa – należy również pamiętać, czym jest majątek osobisty, a czym majątek wspólny. Nie wszystkie składniki wejdą do majątku wspólnego.

Kiedy nierówny podział? Wyrok Sądu Najwyższego 

Art. 43 § 2 k.r.o. określa dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które muszą wystąpić łącznie i które pozostają do siebie w takim wzajemnym stosunku, że żadne „ważne powody” nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy, a jednocześnie – nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym „ważne powody”. [źródło : Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2013 r. IV CSK 553/12]

Czym jest majątek osobisty? 

Kilka przykładów:

  • Nieruchomość odziedziczona po babci
  • Mieszkanie, które zostało umową darowizny przekazane przez Twoich rodziców tylko dla Ciebie
  • Środki, oszczędności finansowe, które zdobyte zostały jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego

I inne…

Zgodnie z przepisami do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) [ PRZED ŚLUBEM ] przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej [ PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ];

2) [ DZIEDZICZENIE ] przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) [ WSPÓLNOŚĆ ŁĄCZNA]  prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (chodzi tu o udziały w spółce cywilnej);

4) [ OSOBISTE ] przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) [ NIEZBYWALNE ] prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) [ ODSZKODOWANIE ] przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) [ WIERZYTELNOŚĆ ]  wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) [ NAGRODA ]  przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) [ PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ]  prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

[źródło: art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego]

Rozwód i firma – Plan na rozwód 

Ułożenie strategii procesowej to nie tylko same kwestie rozwodowe. To również szersze spojrzenie na Twoją sytuację materialną. Musisz wiedzieć, że wszystkie kwestie, które dotyczą rozwodu i podziału majątku, będą miały konsekwencje w Twoim późniejszym życiu.

Rozwód i firma – Adwokat rozwodowy

Zatem kiedy słyszę od kogoś, że zdecydował się zaoszczędzić na adwokacie, a później okazuje się, że ma problem, to zastanawiam się, dlaczego to zrobił. Tym bardziej, że usługi nawet dobrych adwokatów do spraw rozwodowych nie są takie drogie, a na pewno nie są warte tego, żeby popełniać błędy.

Błędy przy sprawach rodzinnych mają bolesne skutki. Jeżeli zgodzisz się na rozwód z twojej winy, wówczas możesz liczyć na to, że żona będzie chciała od ciebie alimenty na swoją rzecz z uwagi na fakt, iż sytuacja materialna jej się pogorszyła.

Wysokie alimenty na dzieci

Jeżeli zgodzimy się albo nie dopilnujemy tego i zostaną określone bardzo wysokie alimenty na dzieci, wówczas może dojść do sytuacji, że między stronami będą konflikty. Ty będziesz zły na to, że pieniądze nie idą na dzieci. Dzieci będą mówiły, że nie dostają odpowiednich rzeczy, które chcą albo mama im czegoś nie kupuje, zaś tobie już brakuje środków, aby spełniać ich życzenia. Zatem uważam, że alimenty są niezmiernie istotną rzeczą, którą trzeba bardzo pilnować. Każdą złotówkę należy dokładnie przeliczyć.

Alimenty z zasady powinny być na usprawiedliwione potrzeby małoletnich dzieci. Zatem to nie jest tak, że jeżeli dużo zarabiasz, to dużo dostaniesz. Niestety w praktyce przy braku przypilnowania tej kwestii może tak wyglądać, że koszty dzieci zostaną wyliczone na tak wysokim poziomie, że dostaniesz bardzo wysokie alimenty. Zażalenie na alimenty. Co najważniejsze w alimentach!

Natomiast musimy wiedzieć, jakie są zasady wyliczania alimentów. W pierwszej kolejności patrzymy na to, jaki jest koszt utrzymania dziecka, a następnie przechodzimy do rozdzielenia niniejszych kosztów między rodzicami. I tutaj co do zasady rodzice powinni partycypować w kosztach utrzymania dziecka po połowie.

Czy alimenty zawsze są pół na pół?

Oczywiście, że nie. Dlaczego? A czy po połowie wychowujesz dziecko? Czy jeżeli widzisz się z dzieckiem tylko raz w miesiącu, to jest to sprawiedliwe względem drugiego rodzica? I tutaj sąd przeprowadza analizę. Patrzy na to, ile czasu spędzasz z dziećmi, jakim jesteś ojcem, jak dbasz o dzieci. Przechodzi również do istotnej kwestii, czyli twoich możliwości zarobkowych i tego, jak wygląda twoja sytuacja materialna.

Sprawdza, czy masz możliwości zarobkowe, aby partycypować w kosztach utrzymania dziecka i jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Widziałam sprawę, w której to ojciec został zobligowany do tego, aby w 100% ponosić koszty utrzymania małoletnich dzieci. Oczywiście jest to rzadkość. Niemniej jednak jeżeli twoje zarobki są znacznie wyższe niż żony, wówczas może dojść do sytuacji, w której to sąd uzna, że powinieneś partycypować w 80% kosztów utrzymania dziecka, zaś twoja małżonka w 20%.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kwestii finansowych przy rozwodzie:

Czym jest majątek osobisty i jakie składniki go tworzą w kontekście rozwodu?

Majątek osobisty obejmuje m.in. przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, dziedziczone, darowane, oraz przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb. Warto zrozumieć różnicę między majątkiem osobistym a wspólnym, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy przy rozwodzie.

Jakie są konsekwencje finansowe dla mężczyzn w przypadku rozwodu, gdy żona oskarża ich o winę?

W przypadku oskarżenia mężczyzny o winę, sąd może zasądzić wysokie alimenty, uwzględniając różne aspekty, takie jak dochody i potrzeby rodziny. Warto korzystać z pomocy prawnika, aby zminimalizować ryzyko takich konsekwencji.

Czy nierówny podział majątku jest możliwy przy rozwodzie?

Nierówny podział majątku może być uzasadniony w pewnych sytuacjach, np. gdy jedna ze stron wniósł większy wkład lub gdy istnieją inne istotne powody.

Jak dokonać wyceny firmy w kontekście rozwodu i jakie są konsekwencje dla drugiego małżonka?

Wycena firmy może być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę i uwzględnia różne metody wyceny. Drugi małżonek może mieć prawo do zwrotu połowy wartości firmy przy podziale majątku.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , , .