Sprawa o rozwód

Sprawa o rozwód – Żona chce mojej winy!

Podczas sprawy o rozwód kobiety mogą wysuwać różnorodne oskarżenia względem mężczyzn, które są często związane z przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jakie zarzuty kobiety kierują najczęściej?

Sprawa o rozwód – Zarzuty kobiet wobec mężczyzn

  1. Zdrada: Jest to jedna z najczęstszych przyczyn podawanych podczas rozwodów. Zdrada małżeńska jest postrzegana jako poważne naruszenie zaufania i lojalności małżeńskiej.
  2. Niewystarczająca uwaga i wsparcie: Kobiety często oskarżają mężczyzn o brak emocjonalnego wsparcia, zainteresowania ich potrzebami oraz o zaniedbywanie relacji małżeńskiej.
  3. Naruszenie obowiązków rodzicielskich: Zarzuty mogą dotyczyć niewystarczającego zaangażowania w wychowanie dzieci, braku współpracy w sprawach opiekuńczych lub edukacyjnych.
  4. Przemoc domowa: Niestety, przemoc fizyczna, emocjonalna lub seksualna jest również częstą przyczyną rozkładu pożycia. Kobiety mogą oskarżać mężczyzn o stosowanie przemocy lub zastraszanie.
  5. Problem z alkoholem lub narkotykami: Uzależnienia mogą być poważnym problemem w małżeństwie, prowadząc do niestabilności finansowej, konfliktów oraz problemów z prawem.
  6. Niewłaściwe zarządzanie finansami: Oskarżenia mogą dotyczyć marnotrawstwa pieniędzy, zadłużania rodziny, ukrywania majątku lub nieodpowiedzialnego inwestowania.
  7. Odstąpienie od obowiązków domowych: Zarzuty mogą również dotyczyć zaniedbania obowiązków domowych. Ważne jest chociażby sprzątanie, gotowanie i ogólnie uczestnictwo w życiu rodzinnym.
  8. Egocentryzm i brak gotowości do kompromisu: Kobiety wskazują czasem na egocentryczne zachowanie mężczyzn. Na przykład ich niechęć do pracy nad relacją czy brak gotowości do rozwiązywania konfliktów.

Żona chce Twojej wyłącznej winy? Nie wiesz, jak się bronić? Przede wszystkim pamiętaj, że przyczyn rozkładu pożycia jest najczęściej kilka.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację – Kalendarz do umówienia spotkania 

Dlaczego kobiety walczą o winę?

W polskim prawie rodzinnym istnieje możliwość zasądzenia alimentów na rzecz byłego współmałżonka. Jednak nie jest to bezpośrednio związane z kwestią winy w rozkładzie pożycia. Alimenty na rzecz byłego współmałżonka mogą być przyznane głównie ze względu na pogorszenie sytuacji życiowej po rozwodzie. 

Zgodnie z art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO), sąd może zasądzić od jednego z małżonków na rzecz drugiego małżonka alimenty, jeżeli rozwód spowoduje, że drugi małżonek znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej i nie będzie miał wystarczających środków do życia lub nie będzie mógł pracować.

Alimenty mogą być przyznane również w sytuacji, gdy byłemu współmałżonkowi przysługuje prawo do alimentów ze względu na stan zdrowia, który uniemożliwia mu uzyskanie środków do życia.

Kwestia winy może mieć wpływ na rozstrzygnięcia sądowe dotyczące alimentów, jednak głównym kryterium przyznania alimentów jest potrzeba wsparcia finansowego dla byłego współmałżonka znajdującego się w gorszej sytuacji materialnej po rozwodzie. Wysokość alimentów zależy od potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych zobowiązanego.

Należy pamiętać, że prawo do alimentów nie jest nieograniczone czasowo. Sąd określi w wyroku okres, na który zasądza alimenty, biorąc pod uwagę możliwość poprawy sytuacji życiowej i materialnej uprawnionego. Dowiedz się więcej: Alimenty dla żony. Czy może ubiegać się o alimenty?

Wyroki – rozwód

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 6 maja 1997 r., I CKN 86/97, LEX nr 529701: „Zdrada [podkr. aut.] narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia (zob. także orzeczenie SN z dnia 8 maja 1951 r., C 184/51, OSN 1952, nr 1, poz. 21). Jeżeli w tym zakresie masz wątpliwości to warto skonsultować to z prawnikiem od rozwodu. Jeżeli chcesz umówić się do mnie, zapraszam. Umów się na PORADĘ PRAWNĄ 

Zatem jeżeli zdradziłeś żonę, pokochałeś inną kobietę i chcesz odejść, istnieje duża szansa, że Sąd uzna Twoją winę. Ale spokojnie, i na to są sposoby. Zdradziłem żonę i co teraz? 

Inna przyczyna rozkładu pożycia

Naruszenie obowiązków z art. 23 i 27 k.r.o. stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia. Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 29 czerwca 2000 r., V CKN 323/00, LEX nr 52485: „Gdy wina małżonka w rozkładzie pożycia jest następstwem naruszenia przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa rodzinnego recypujących akceptowane powszechnie zasady moralne (w szczególności art. 23, 24, 27 kro), to jej uznanie nie wymaga nadto oceny, że takie postępowanie jest naganne moralnie. Sięgnięcia do zasad moralnych wymaga natomiast ocena winy małżonka, gdy u podstaw bezprawności jego zachowania leży sprzeczność z zasadami współżycia społecznego”.

Brak lojalności

Żona Cię poniżała? Zawiadomiła Urząd Skarbowy o tym, że nie opłaciłeś podatków? Uwaga! Za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia SN uznał w wyroku z dnia 20 kwietnia 2004 r., V CK 273/03, niepubl., „brak lojalności jednego z małżonków wobec drugiego”. W stanie faktycznym, na podstawie którego wydane zostało orzeczenie, pozwana żona „inspirowała” kontrolę ZUS, inspekcji pracy i urzędu skarbowego u powoda, prowadzącego działalność gospodarczą. Ponadto złożyła doniesienie do prokuratury, która albo odmówiła wszczęcia, albo umorzyła postępowanie. Warto, byś miał w tym zakresie dowody.

Sprawa o rozwód a egocentryzm 

Jesteś skupiony na sobie i nigdy nie przyznajesz się do błędu? Możesz uznawać to za swoją siłę, jednak sąd może dopatrzeć się w tym winy. Lepiej, gdybyś wykazywał wolę w rozwiązaniu problemów. Gdy twierdzisz, że to Ty masz rację bez względu na okoliczności, nie pomagasz sobie we własnej sprawie. Za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia należy uznać postawę egocentryczną i ambicjonalną oraz nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, która w drastycznych przypadkach prowadzi do przemocy fizycznej (wyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., III CKN 799/99, LEX nr 528139).

Rozwód – a żona nie pracowała?

Ponadto zawinioną przesłanką rozkładu pożycia może być niechęć do podjęcia pracy zarobkowej przez jednego z małżonków pomimo istnienia takiej możliwości. Jak podkreślił SN w orzeczeniu z dnia 9 marca 1956 r., IV CR 36/55, OSN 1956, nr 4, poz. 110, „Takie zachowanie się małżonka będzie z reguły ważnym powodem rozkładu pożycia, o ile drugi małżonek na niewłaściwość tego zachowania zwrócił uwagę i domagał się jego zmiany”.

Reasumując: każda sytuacja jest inna. Dlatego zawsze należy przede wszystkim rozmawiać i przeanalizować swoją sytuację!

Ugoda przy rozwodzie 

Ugoda w procesie rozwodowym stanowi często pożądaną alternatywę dla długotrwałych i stresujących batalii sądowych. Wiele par decyduje się na negocjacje i osiągnięcie porozumienia, aby uniknąć eskalacji konfliktu i związanych z tym emocjonalnych oraz finansowych kosztów. W tym kontekście, propozycja ugody kierowana do żony przez męża może być kluczowym krokiem w kierunku polubownego rozwiązania sprawy rozwodowej.

Czy ugoda jest możliwa?

Tak, ugoda jest zdecydowanie możliwa i często zalecana w procesach rozwodowych. Ugoda pozwala Wam, byście uporządkowali różne kwestie w sposób, który jest akceptowalny dla obu stron.  A chodzi tu o podział majątku, ustalenie alimentów oraz opieki nad dziećmi w sposób. Dzięki temu zakończysz małżeństwo w sposób mniej bolesny. Również z szacunkiem dla potrzeb Twojej żony. Rozważ czy nie lepiej, byś zachował z małżonką dobre relacje.

Wystąpienie z propozycją ugody

Wystąpienie z propozycją ugody jest krokiem, który wymaga odpowiedniego przygotowania i taktyki. Kluczowe jest, aby propozycja była sprawiedliwa, konkretne i uwzględniała zarówno Twoje interesy, jak i interesy żony.

Przykład ugody przy rozwodzie 

Poniżej znajduje się przykładowe pismo, które możesz dostosować do swojej sytuacji:

„Szanowna Pani,

Działając w imieniu Pana [Imię i Nazwisko], niniejszym pragnę poinformować, iż zostałem wyznaczony jako pełnomocnik do przeprowadzenia postępowania rozwodowego. Zgodnie z wolą mojego klienta, naszym priorytetem jest przeprowadzenie całego procesu w możliwie najmniej obciążający sposób dla obu stron oraz dla Państwa córki.

Pan [Imię] wyraża silne pragnienie, aby rozwód został przeprowadzony bez orzekania o winie. Pozwoliłoby to uniknąć zbędnej eskalacji negatywnych emocji. Strony mogłyby zachować pozytywne relacje w przyszłości, zwłaszcza w kwestii wspólnego podejmowania decyzji dotyczących dobra dziecka.

W duchu dobrej woli i zrozumienia, Pan [Imię] nie ma zamiaru podnosić kwestii winy, ani zgłębiać przyczyn konfliktu. Oczekuje jednak na wspólne ustalenie sprawiedliwego podziału majątku. Na obecnym etapie nie planujemy żadnych działań zmierzających do podziału majątku wspólnego.

W przypadku, gdybyśmy nie doszli do porozumienia w kwestii podziału majątku, co byłoby dokonane w formie aktu notarialnego, będziemy zmuszeni do zainicjowania procedury sądowej w celu jego podziału. Należy jednak podkreślić, że jest to scenariusz, którego Pan [Imię] pragnie uniknąć.

Mając na uwadze powyższe, wierzymy, że przedstawiona propozycja spotka się z Pani zrozumieniem i otwartością na dialog. Jesteśmy gotowi na dalsze rozmowy i współpracę w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla obu stron.

Prosimy o odpowiedź w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Z poważaniem,

[Podpis] [Imię i Nazwisko] [Stanowisko, np. Adwokat]”.

Najczęstsze pytania na temat sprawy o rozwód z winy męża:

Jakie są najczęściej występujące zarzuty kobiet wobec mężczyzn podczas sprawy o rozwód?

Najczęściej zgłaszane zarzuty to zdrada małżeńska, niewystarczająca uwaga i wsparcie, naruszenie obowiązków rodzicielskich, przemoc domowa, problem z alkoholem lub narkotykami, niewłaściwe zarządzanie finansami oraz odstąpienie od obowiązków domowych.

Dlaczego kobiety walczą o winę w sprawie rozwodowej?

Walka o winę w sprawie rozwodowej może wynikać z chęci uzyskania korzyści finansowych, takich jak alimenty, które są związane z sytuacją materialną po rozwodzie. Kwestia winy może wpłynąć na decyzje sądowe dotyczące alimentów, ale głównym kryterium przyznania alimentów jest potrzeba wsparcia finansowego dla byłego współmałżonka.

Jakie są najczęstsze przyczyny rozkładu pożycia wymieniane w wyrokach sądowych?

Najczęstsze przyczyny to zdrada małżeńska, naruszenie obowiązków związanych z prawem rodzinnym, brak lojalności, egocentryzm oraz niechęć do podjęcia pracy zarobkowej, pomimo istnienia takiej możliwości.

Czy ugoda w procesie rozwodowym jest możliwa?

Tak, ugoda jest możliwa i często zalecana w procesach rozwodowych. Ugoda pozwala na uporządkowanie różnych kwestii, takich jak podział majątku, ustalenie alimentów oraz opieki nad dziećmi, w sposób, który jest akceptowalny dla obu stron. Propozycja ugody może być kluczowym krokiem w kierunku polubownego rozwiązania sprawy rozwodowej.

Jak wystąpić z propozycją ugody w procesie rozwodowym?

Wystąpienie z propozycją ugody wymaga odpowiedniego przygotowania i taktyki. Ważne jest, aby propozycja była sprawiedliwa, konkretne i uwzględniała zarówno interesy jednej, jak i drugiej strony, aby zakończyć małżeństwo w sposób mniej bolesny i z szacunkiem dla potrzeb obu stron.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , .