nierowny podział majatku po rozwodzie

Wina przy rozwodzie i dom – Czy stracę dom?

Wina przy rozwodzie – Czy orzeczenie o winie którejkolwiek ze stron ma wpływ na podział majątku? Co może być powodem orzeczenia winy przy rozwodzie? Czy ma ona wpływ na orzeczenie alimentów oraz na podział majątku? W poniższym wpisie znajdzie odpowiedzi na te pytania.

Wina przy rozwodzie

Wina w rozwodzie odnosi się do zachowań jednego z małżonków, które przyczyniły się do trwałego i całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Przykładami winy mogą być:

  1. Zdrada małżeńska: Jedno z najczęstszych zarzutów dotyczących winy w rozwodzie. Polega na nawiązywaniu przez jednego z małżonków intymnych relacji z osobą trzecią, co prowadzi do zdrady i zniszczenia zaufania między partnerami.
  2. Porzucenie rodziny: Sytuacja, w której jeden z małżonków opuszcza drugiego małżonka oraz dzieci (jeśli są), nie zapewniając im odpowiedniego wsparcia emocjonalnego lub finansowego. Taka postawa może być uznana za przejaw winy.
  3. Przemoc domowa: Obejmuje zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną wobec małżonka oraz dzieci. Jest to jedno z najpoważniejszych zarzutów, które mogą być podstawą do orzekania winy w rozwodzie.
  4. Uzależnienia: Problemy z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub hazardu, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie rodziny i są przyczyną konfliktów oraz problemów finansowych.
  5. Nieuzasadniona odmowa współżycia: Trwałe i nieuzasadnione odmawianie współżycia małżeńskiego przez jednego z małżonków, co prowadzi do rozpadu więzi emocjonalnej i fizycznej.
  6. Zaniedbywanie obowiązków rodzinnych: Niepodejmowanie przez jednego z małżonków odpowiedzialności za dom, dzieci lub inne wspólne obowiązki, co obciąża drugiego małżonka i prowadzi do konfliktów.
  7. Długotrwała separacja: Choć sama separacja nie jest automatycznie uznawana za winę, jej okoliczności (np. jednostronne opuszczenie domu rodzinnego bez uzgodnienia z drugim małżonkiem) mogą być rozpatrywane jako przejaw winy.

Rozwód z winą i podział majątku

Rozwód z orzeczeniem o winie co do zasady nie wpływa na podział majątku. Niezależnie od tego, kto poniósł winę, każdy ma prawo, aby ubiegać się do połowy wspólnie zgromadzonego majątku. Jeżeli zatem państwo posiadacie wspólny dom i zbudowaliście go ze środków, które zostały zarobione w trakcie związku małżeńskiego, wówczas ulegają one podziałowi. W przypadku podziału majątku przed sądem, sąd powoła biegłego, który oszacuje wartość nieruchomości. Wówczas powstaje pytanie – dla kogo dom? Jeśli masz wątpliwości, zapraszam na konsultację. PORADA PRAWNA

Skutek orzeczenia z wyłącznej winy mógłby mieć zastosowanie wówczas, gdyby przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego były kwestie finansowe np. trwonienie majątku czy hazard. Jeżeli jednak okoliczności dotyczą zdrady tudzież spraw rodzinnych, wówczas nie ma znaczenia, kto ponosi winę za rozpad pożycia.

Pytanie klienta

Czy jeżeli w wyniku podziału żona dostanie w gotówce 50% wartości naszego obecnego majątku, czyli domu, to nadal może mnie skarżyć o alimenty?

Sprawa o podział majątku i sprawa o alimenty są od siebie niezależne – sąd je rozdziela. W zakresie alimentów nie powołujemy się co do zasady na kwestie związane z podziałem majątku. Analogicznie w sprawie o podział majątku nie ma znaczenia, czy zostały określone alimenty czy też nie. Zasada jest prosta – jeżeli macie Państwo wspólny dom i został on zbudowany ze środków wspólnych małżeńskich, wówczas co do zasady należy te środki podzielić po połowie. Kiedy nierówny podział majątku? 8 najważniejszych rzeczy

Istnieje również możliwość zażądania alimentów. W tym celu trzeba przede wszystkim ustalić, czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie czy też nie. Jeśli sąd uzna, że faktycznie jest Pan wyłącznie winny, wówczas żona będzie mogła żądać świadczenia alimentacyjnego z uwagi na pogorszenie sytuacji majątkowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwodzie z wyłącznej winy? Obejrzyj film na moim kanale:

Niedostatek – Wina przy rozwodzie

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie. Wówczas obowiązek alimentacyjny jest ograniczony w czasie i trwa maksymalnie 5 lat. Słowo kluczowe w tej sytuacji to niedostatek. Kiedy mamy do czynienia z niedostatkiem? Generalnie są to sytuacje skrajne – takie, w której drugiej osobie brakuje na życie.

Jeżeli natomiast sprawa rozwodowa zakończy się z winy obu stron, wywołuje to takie same skutki procesowe jak rozwód bez orzeczenia o winie. Zatem świadczenie alimentacyjne jest objęte terminem maksymalnie pięciu lat. Oczywiście przy założeniu, że występuje okoliczność, aby uznać, że druga strona popadła w niedostatek.

Zgodnie z art. 60 § 1 k.r.o.: „Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego”. 

Możliwości zarobkowe – Wina przy rozwodzie

Sąd oczywiście zawsze bada wszystkie okoliczności w sprawie. W tej sytuacji istotne będą możliwości osoby uprawnionej oraz zobowiązanej. Sąd będzie badał dochody małżonka. Zatem nie liczy się tylko to, co jest na papierze, ale również możliwości zarobkowe.

Co w przypadku, jeżeli sąd uzna, że małżonka posiada comiesięczny, wystarczający do utrzymania dochód? Wówczas prawdopodobieństwo otrzymania przez nią alimentów z tytułu niedostatku jest nikłe.

Co w sytuacji, gdy sąd uzna, że jest Pan wyłącznie winny za rozpad pożycia małżeńskiego? Wówczas jest możliwość uzyskania alimentów w przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej. Tak – w sytuacji pogorszenia się sytuacji majątkowej i orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy, małżonka ma prawo żądać alimentów. Alimenty na żonę. Jak uchylić alimenty na byłą żonę?

Sytuacja wygląda inaczej, gdy sąd w wyroku rozwodowym orzeknie, że wyłączną winę za rozkład pożycia ponosi tylko jeden z małżonków. Zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o.:

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Dowody w sprawie o rozwód

Patrząc na to, jak sąd orzeka o wyłącznej winie, trzeba podkreślić kluczowe znaczenie materiału dowodowego. Jeżeli jedna strona żąda wyłącznej winy drugiej strony, wówczas druga strona ma prawo się do tego ustosunkować. W obliczu takiej sytuacji wnosi się dowody na poparcie argumentów o winie. Wówczas sąd przeprowadza analizę całego materiału dowodowego i ustala, kto poniósł wyłączną winę. Jeżeli natomiast sąd uzna, że oboje małżonkowie zawinili, wówczas orzeknie, iż winę ponoszą obie strony. Skutki takiego wyroku są takie same jak przy rozwodzie bez orzekania o winie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące winy przy rozwodzie:

Czy orzeczenie o winie przy rozwodzie wpływa na podział majątku?

Orzeczenie o winie przy rozwodzie zasadniczo nie ma bezpośredniego wpływu na podział majątku. Bez względu na to, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa, majątek zgromadzony w trakcie związku małżeńskiego jest podzielony na pół.

Czy żona może żądać alimentów, jeśli otrzymała 50% wartości majątku w gotówce?

Odpowiedź: Sprawa podziału majątku i alimentów są oddzielne. Podział majątku nie ma bezpośredniego wpływu na możliwość żądania alimentów. Decyzja o alimentach zależy od oceny sytuacji majątkowej i potrzeb każdej ze stron.

Czy rozwód z orzeczeniem o winie skutkuje automatycznie obowiązkiem płacenia alimentów?

Nie, orzeczenie o winie przy rozwodzie nie determinuje automatycznie obowiązku płacenia alimentów. Sąd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności finansowe i sytuację każdej ze stron.

Czy możliwości zarobkowe mają znaczenie przy ustalaniu alimentów?

Tak, sąd bierze pod uwagę zarobki i możliwości zarobkowe obu stron przy ustalaniu alimentów. Jeśli osoba uprawniona ma wystarczające dochody, prawdopodobieństwo przyznania alimentów może być niewielkie.

Jakie znaczenie ma materiał dowodowy przy ustalaniu winy w rozwodzie?

Materiał dowodowy odgrywa kluczową rolę w ustalaniu winy w rozwodzie. Sąd analizuje zebrane dowody, aby ustalić, czy któraś ze stron ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa lub czy obie strony są winne. W zależności od tego podejmuje odpowiednie decyzje co do skutków prawnych rozwodu.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .