wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania Wzór

Zawieszone postępowanie można w każdej chwili podjąć, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego terminu. Aby postępowanie zostało podjęte, czyli mówiąc wprost – aby rozpoczęły się czynności w postępowaniu – należy złożyć odpowiedni wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Co to jest zawieszenie postępowania?

Jako zawieszenie postępowania sądowego należy rozumieć taką sytuację, w której sąd nie podejmuje czynności w sprawie. Oznacza to wstrzymanie biegu postępowania. W razie pytań czy wątpliwości, zapraszam na konsultację: PORADA PRAWNA

Kiedy postępowanie może zostać zawieszone?

Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne i fakultatywne.

Fakultatywnie – może, ale nie musi.

Sąd zawiesza postępowanie obligatoryjnie z urzędu:

  • w przypadku śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego;
  • jeśli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej Stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
  • jeżeli Strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej komunikacji z siedzibą Sądu;
  • jeśli została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu.

Kiedy sąd może podjąć zawieszone postępowanie na wniosek?

Ważne są przepisy.

Zgodnie z art. 181, Dz.U.2021.0.1805 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Sąd podejmie postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron: „gdy postępowanie zostało zawieszone na wniosek spadkobiercy – po złożeniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo po upływie terminu do złożenia takiego oświadczenia; w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron albo wskutek niestawiennictwa – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia, jeżeli strony we wniosku o zawieszenie nie oznaczyły dłuższego terminu”.

Kiedy sąd może podjąć zawieszone postępowanie z urzędu? Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania Wzór

Zwróćmy uwagę na podstawę prawną. Zgodnie z art. 180 Dz.U.2021.0.1805 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Sąd podejmie postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności:

  1. Śmierć – w razie śmierci strony – z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku;
  2. Zdolność sądowa – w razie utraty zdolności sądowej – z chwilą ustalenia ogólnego następcy prawnego;
  3. Brak przedstawiciela w razie braku przedstawiciela ustawowego – z chwilą jego ustanowienia;
  4. Gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie;
  5. W razie ogłoszenia upadłości strony – z chwilą zgłoszenia się lub wskazania syndyka albo zarządcy masy upadłości, a jeżeli syndyk albo zarządca może odmówić wstąpienia do postępowania – z chwilą złożenia przez niego oświadczenia; w przypadku odmowy wstąpienia do postępowania przez syndyka albo zarządcę masy upadłości, postępowanie podejmuje się z udziałem upadłego”.

Jak napisać wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania? 

Przede wszystkim wniosek składamy w formie pisemnej.

Poniżej darmowy wzór do pobrania:

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania powinien zawierać: oznaczenie sądu, określenie stron postępowania, sygnaturę sprawy.

Jak zatytułować? „Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania”. Pismo należy rozpocząć słowami: „W imieniu własnym wnoszę o podjęcie zawieszonego postępowania w Sądzie….”.

Ważne jest uzasadnienie i motywy. W uzasadnieniu należy konkretnie opisać stan sprawy, powody zawieszenia oraz przesłanki przemawiające za ponownym podjęciem postępowania. Pismo należy własnoręcznie podpisać. Brak podpisu należy do najczęstszych błędów.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania:

Czym dokładnie jest zawieszenie postępowania sądowego?

Zawieszenie postępowania oznacza sytuację, w której sąd nie podejmuje żadnych czynności w danej sprawie, co oznacza przerwanie biegu postępowania.

Kiedy może zostać zawieszone postępowanie?

Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne (tzn. nałożone przez przepisy) lub fakultatywne (dobrowolne). Przykłady zawieszenia obligatoryjnego to m.in. w przypadku śmierci strony lub ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu.

Czy mogę samodzielnie złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania?

Tak, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, każda ze stron może wystąpić z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania. Istnieją określone warunki i terminy dla tego typu wniosków.

Czy sąd może podjąć zawieszone postępowanie z urzędu?

Tak, sąd może podjąć zawieszone postępowanie z urzędu w przypadku ustania przyczyny zawieszenia, takiej jak śmierć strony, utrata zdolności sądowej lub ogłoszenie upadłości.

Jak powinien wyglądać wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania?

Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej i zawierać oznaczenie sądu, określenie stron postępowania oraz sygnaturę sprawy. Ponadto, wniosek powinien być uzasadniony, a jego brak własnoręcznego podpisu stanowi częsty błąd.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: Wzory. Tagi: , , , , .