Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód

Odpowiedź na pozew o rozwód jest kluczowym elementem postępowania rozwodowego, który wymaga starannego przygotowania.

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód

Przede w mojej ocenie – jako adwokata, który od kilkunastu lat zajmuje się prawem rodzinnym – ze wzoru możemy korzystać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy żadne kwestie nie są sporne. W przeciwnym razie do wzorów musimy podchodzić ostrożnie. Każdy błąd może nas bardzo dużo kosztować. Dlatego też pod wzorem zamieszczę komentarz, żebyś wiedział, co może się zdarzyć i miał świadomość kluczowych zapisów w sprawie. PORADA PRAWNA

Poniżej przedstawiam ogólne zalecenia, co powinno znaleźć się w takiej odpowiedzi:

1. Określenie swojej pozycji wobec zarzutów zawartych w pozwie

  • W odpowiedzi należy jasno określić, które zarzuty zawarte w pozwie akceptujesz, a z którymi się nie zgadzasz. Ważne jest, aby odnieść się do wszystkich kwestii poruszonych przez drugą stronę, szczególnie tych dotyczących przyczyn rozpadu małżeństwa.

2. Wnioski dotyczące orzekania o winie

  • Musisz podjąć decyzję, czy w odpowiedzi na pozew będziesz wnosił o orzeczenie rozwodu z winy żony, czy też optujesz za rozwodem bez orzekania o winie. Twoja decyzja powinna być poparta konkretnymi argumentami i ewentualnymi dowodami.

3. Stanowisko w sprawie alimentów

  • Jeżeli w pozwie poruszona została kwestia alimentów (zarówno na dzieci, jak i ewentualnie na żonę), powinieneś jasno określić swoje stanowisko w tej sprawie. Jeśli nie zgadzasz się na wysokość żądanych alimentów, przedstaw własną propozycję, uwzględniając realne możliwości finansowe oraz potrzeby dzieci.

4. Kwestie dotyczące opieki nad dziećmi

  • Jeśli masz dzieci, odpowiedź na pozew powinna zawierać Twoje stanowisko odnośnie władzy rodzicielskiej, sposobu wykonywania opieki nad dziećmi oraz ustalenia kontaktów z dzieckiem/dziećmi po rozwodzie.

5. Podział majątku wspólnego

  • Jeśli rozstanie wiąże się z koniecznością podziału majątku, należy przedstawić swoje stanowisko w tej kwestii. Jeśli majątek nie jest przedmiotem sporu, również warto to zaznaczyć.

6. Dane personalne i kontaktowe

  • W odpowiedzi na pozew należy podać swoje aktualne dane kontaktowe, w tym adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeśli jest inny), numer telefonu oraz adres e-mail.

7. Lista załączników i dowodów

  • Wszelkie dokumenty, na które powołujesz się w odpowiedzi na pozew (np. potwierdzenia wpłat alimentacyjnych, dowody na wspólne zadłużenie), należy załączyć do pisma w formie kserokopii, wskazując je w odpowiednim wykazie.

Pamiętaj, że każda sprawa rozwodowa jest inna i może wymagać indywidualnego podejścia. Zawsze warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby upewnić się, że Twoja odpowiedź na pozew będzie kompletna i skutecznie chroniła Twoje interesy.

Pobierz darmowy wzór odpowiedzi na pozew o rozwód:

Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód – Co jest ważne?

Pierwszym elementem, od którego należy zacząć, jest sprecyzowanie celu. Otrzymując pozew jesteśmy zdenerwowani i często reagujemy bardzo emocjonalnie. W rezultacie wielu rzeczy nie przeczytamy. Sąd najczęściej w zarządzeniu pisze: „Proszę sporządzić odpowiedź w ciągu 14 dni”. Należy jednak zwrócić uwagę, że poniżej sąd najczęściej wpisuje, iż prosi o odpowiedź w zakresie wniosków o udzielenie zabezpieczenia w terminie 7 dni.

Jak już wspomniałam, w pierwszej kolejności trzeba ustalić cel i oczekiwania względem dalszego postępowania. Chcesz rozwodu z orzeczeniem o winie, czy jednak nie chcesz dochodzić? Kto jest winny za rozpad pożycia małżeńskiego? Twoją rolą jest być precyzyjnym i określić cel zgodnie z własną intuicją.  A może rozwód z winy żony? Jak napisać pozew z winy żony? Rozwód z winy żony

Przeczytaj bardzo uważnie cały pozew i podkreśl rzeczy, z którymi się nie zgadzasz. Najczęstszym sporem między małżonkami jest kwestia dotycząca pieniędzy. Zatem w tym obszarze zwróć szczególną uwagę, jakich alimentów żąda Twoja żona. Czy zgadzasz się z tym, żeby płacić alimenty w tej wysokości? Jeżeli nie, podkreśl, z czym się nie zgadzasz.

https://www.traditionrolex.com/30

Dopiero po wnikliwym przeczytaniu pozwu, podkreśleniu kwestii, z którymi się nie zgadzasz oraz sprecyzowaniu możesz podjąć się działania pt. „odpowiedź na pozew”.

Jak zacząć pismo?

Przechodzimy do sporządzania odpowiedzi na pozew o rozwód. Zaczynamy od samej góry – musimy określić miejsce oraz datę sporządzenia. Poniżej wstawiamy sąd, do którego kierujemy korespondencję. Proszę nie zapominać, iż w Warszawie mamy dwa sądy okręgowe, które zajmują się sprawami rozwodowymi. Zatem należy zwrócić uwagę, aby nie skierować korespondencji do niewłaściwego sądu. Dane sądu powinny znajdować się na kopercie oraz w zarządzeniu, które otrzymałeś z sądu. Kiedy wpiszesz dane sądu, przechodzisz do danych personalnych. Nie zapomnij napisać swojego numeru PESEL oraz numeru telefonu i adresu e-mail. Mając na uwadze nowe przepisy, jest możliwość, że sąd wyznaczy dla Ciebie szybszy termin. Najczęściej jest to jednak rozprawa w formie wideokonferencji, co wiąże się z tym, że sąd musi mieć Twojego maila, aby wysłać do Ciebie informacje w tym zakresie. Szybki rozwód – jak szybko załatwić rozwód? 

Co z dziećmi? – Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód

W pierwszym punkcie należy wskazać, czy wnosisz o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzeczenia o winie czy z orzeczeniem o winie. Jeżeli macie dzieci, wówczas duża część pozwu związana jest właśnie z nimi.

Musisz wiedzieć, czym jest władza rodzicielska i jak ją regulować. Władza rodzicielska może zostać określona dla obojga rodziców lub też jeden z rodziców może zostać w niej ograniczony. Można całkowicie ograniczyć drugiego rodzica we władzy rodzicielskiej albo wskazać elementy, w zakresie których ojciec bądź matka będzie miał prawo do współdecydowania o ważnych rzeczach związanych z dzieckiem. Pamiętajmy, że ograniczenie władzy rodzicielskiej to coś zupełnie innego niż pozbawienie władzy. Najczęściej ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce, gdy między stronami nie ma porozumienia co do istotnych kwestii związanych z małoletnim dzieckiem.

Miejsce zamieszkania dziecka. Niezwykle ważną kwestią, np. w przypadku gdy określa się opiekę naprzemienną, jest określenie miejsca zamieszkania dziecka. Warunkiem obligatoryjnym określenia w pozwie oraz w wyroku rozwodowym jest wskazanie, gdzie dziecko będzie zamieszkiwało. Jeżeli natomiast określimy miejsce zamieszkania przy matce, wówczas musimy się liczyć z tym, że pierwszoplanowym rodzicem będzie właśnie matka. To ona będzie miała prawo do decydowania o istotnych kwestiach związanych z dzieckiem.

Alimenty – Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód

Jeżeli godzimy się na to, że określając miejsce pobytu małoletniego dziecka wskazujemy każdorazowe miejsce zamieszkania matki, wówczas musimy liczyć się z wynikającą z tego konsekwencją, czyli świadczeniem alimentacyjnym. Alimenty są najczęściej ustalane, jeżeli jeden z rodziców jest rodzicem pierwszoplanowym, zaś drugi tzw. dochodzącym rodzicem. Wysokość alimentów przede wszystkim uzależniona jest od kosztów utrzymania dziecka.

Ostatnio mój klient z Warszawy stwierdził, że zgadza się z tym, że może płacić płacić 30% swoich dochodów. Niestety w Polsce tak nie ma. Myślę, że jest to dla większości osób bardzo dobra wiadomość, albowiem sąd przede wszystkim skupia się na tym, jakie są koszty utrzymania dziecka, a nie jakie są możliwości zobowiązanego. Co w sytuacji, kiedy mężczyzna zarabia dla przykładu 100 000 zł? Czy ma płacić na rzecz dziecka 30 000 zł? Nie.

Dowody

Z pewnością powinieneś spodziewać się szeregu pytań w tym obszarze, gdyż sytuacja musi być dla sądu jasna i klarowna. Wszystkie okoliczności w sprawie muszą być wyjaśnione – sąd nie może mieć wątpliwości w tym zakresie. Nawet kiedy nie masz całkowicie udowodnionych dochodów i twierdzisz, że zarabiasz mało, wówczas sąd i tak opiera się na możliwościach zarobkowych ojca. Sądy mają ogromną wiedzę w zakresie tego, ile można zarobić. Jeżeli zatem informatyk twierdzi, że zarabia najniższą krajową, mając 10 lat doświadczenia w branży, sąd uzna, że to nieprawda. Oprze się na swoim doświadczeniu oraz na medianie, która wynika z badań przeprowadzonych w Polsce.

Świadczenie alimentacyjne może zostać nieokreślane w sytuacji, gdy między rodzicami została ustalona opieka naprzemienna, zaś rodzice są zgodni w zakresie wychowywania dziecka. Jeżeli sąd poweźmie wątpliwości, że między wami nie ma porozumienia, wówczas określenie opieki naprzemiennej nie będzie możliwe, albowiem z doświadczenia sądu bardzo często opieka naprzemienna jest po kilku latach zmieniana.

Oczywiście wszystko zależy również od tego, na czym rodzicom zależy. Opieka naprzemienna w mojej ocenie jest fantastyczna, kiedy rodzice zarabiają na podobnym poziomie, nie mają problemów finansowych, dużo pracują i chcą faktycznie angażować się w swoją pracę, która wiąże się też z wyjazdami. Dzięki temu są w stanie znaleźć porozumienie w zakresie wychowania dziecka i uznać, że określają opiekę tydzień na tydzień. Często też opieka naprzemienna w późniejszym czasie jest przerywana – czyli jeden dzień określany jest jako wyłączony z opieki naprzemiennej, gdyż dziecko tęskni i chce do drugiego rodzica. Z mojego doświadczenia wynika, że im dziecko jest starsze, tym bardziej potrzebuje jednego miejsca zamieszkania. Niemniej jednak kiedy dzieci są małe, uważam, że warto walczyć o opiekę naprzemienną, aby dziecko było świadome tego, że ma mamę i tatę.

Koszty utrzymania dziecka – Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód

„Żona napisała głupoty w kwestii kosztów dziecka. To, co mówi, nie jest prawdą. Co mogę zrobić?”. Jeżeli kwestionujesz świadczenie alimentacyjne, musisz sporządzić tabelkę z porównaniem – w jednej kolumnie wpisać koszty według powódki, zaś w drugiej według pozwanego. Jeżeli np. powódka twierdzi, iż koszty utrzymania w zakresie szkoły wynoszą 500 zł, a ty się z tym nie zgadzasz, gdyż szkoła jest państwowa, wówczas wskaż, jakie są rzeczywiste koszty.

Dopilnowanie wszystkich kwestii w tym obszarze jest istotne, ponieważ żona zawsze może zażądać podwyższenia świadczenia alimentacyjnego. Wobec tego Tobie z pewnością będzie ciężko żądać obniżenia, natomiast ona ma do tego prawo. Nie jest powiedziane, że za miesiąc bądź dwa nie skieruje ponownie do sądu sprawy o podwyższenie alimentów. Dlatego też musisz walczyć, aby alimenty, które zostały określone, były dla Ciebie satysfakcjonujące i odpowiadały Twoim możliwościom.

Przedstaw swoją sytuację majątkową. Wyobraźmy sobie taką sytuację – żona twierdzi, że bardzo dużo zarabiasz. To, że osiągasz wysoki dochód, jest prawdą, jednak duża część tego dochodu jest przeznaczana na koszty stałe, takie jak kredyt hipoteczny, wynajem albo leasing samochodu.

Jak ustalić kontakty? – Wzór odpowiedzi na pozew o rozwód

Ustalenie kontaktów. Często przychodzą do mnie mężczyźni, którzy mówią: „Pani mecenas, mam problem – kilka lat temu miałem rozwód, a teraz mam problem z widzeniami z dzieckiem. Mam ograniczone możliwości widzenia. Dziecko się buntuje, nie chce się ze mną spotykać”. Wówczas zadaję mu pierwsze zasadnicze pytanie – czy w wyroku rozwodowym zostały określone kontakty? Otrzymuję odpowiedź – nie. Szanowni Państwo, zawsze powtarzam, że ja nie liczę na to, że znajdziecie porozumienie – gdyby tak faktycznie było, to nie decydowalibyście się na rozwód. Trzeba zakładać, że takiego porozumienia nie będzie, dlatego należy tak skonstruować pozew o rozwód oraz wyrok, aby zminimalizować późniejsze ryzyka. Każdy doświadczony w prawie rodzinnym wie, że jeżeli nie określi się kontaktów, później będą problemy.

Przy ustaleniu kontaktów zawsze proponuję taką opcję, która zminimalizuje kontakt rodziców. Oczywiście dziecko musi widzieć szczęśliwych i nieskonfliktowanych rodziców, jednakże warto, aby w tygodniu zminimalizować kontakt. Dlatego np. proponuję w każdą środę od odebrania dziecka z placówki oświatowej do następnego dnia do momentu odwiezienia dziecka do placówki oświatowej. W ten sam sposób proponuję zrobić weekend, czyli od odebrania dziecka w piątek po zajęciach szkolnych do poniedziałku do momentu, kiedy dziecko zostanie odwiezione do szkoły. W takich sytuacjach mamy mały kontakt z drugą stroną, dzięki czemu unikamy konfliktu. Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

Co ze wspólnym mieszkaniem? 

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Warto rozważyć w Twojej sytuacji czy wnosisz o orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Jeżeli tak, to poproś sąd o regulację w tym obszarze. Najlepiej załącz mapę mieszkania i oznacz pomieszczenia numerkami. Musisz określić, w jakiej części będziesz miał prawo do wyłącznego korzystania, a które pomieszczenia będą wspólnie zajmowane.

Co zrobić, jeśli żona chce alimenty na siebie?

Zwróć również uwagę na to, czy małżonka nie żąda również alimentów na swoją rzecz. Należy odróżnić alimenty na rzecz dziecka od alimentów na rzecz małżonka. Zdarzają się sytuacje, że w późniejszym czasie druga strona żąda wysokich alimentów.

Podstawą prawną do żądania alimentów od byłego małżonka jest art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem alimentów można żądać od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pamiętaj również, że w przypadku gdy żona popadnie w niedostatek, może żądać od Ciebie alimentów. Najczęściej jest tak, że jeśli nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Twoje interesy muszą być zabezpieczone. Konsekwencje błędów przy rozwodzie mogą być bardzo bolesne. Ile obliczyć alimenty na żonę? Alimenty przy zarobkach 6 000, 8 000, 10 000 i 12 000 zł

Pojęcie niedostatku nie jest definiowane przez ustawę. Jak słusznie wskazuje się jednak w orzecznictwie, niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące odpowiedzi na pozew o rozwód:

Jak określić swoją pozycję wobec zarzutów zawartych w pozwie?

W odpowiedzi należy jasno określić, które zarzuty zawarte w pozwie akceptuje się, a z którymi się nie zgadza. Ważne jest odniesienie się do wszystkich kwestii poruszonych przez drugą stronę, szczególnie dotyczących przyczyn rozpadu małżeństwa. Warto podkreślić sporne kwestie, nad którymi będzie trzeba dyskutować.

Czy warto wnosić o orzeczenie rozwodu z winy żony?

Decyzja o wniesieniu wniosku o orzeczenie rozwodu z winy drugiej strony powinna być poparta konkretnymi argumentami i ewentualnymi dowodami. Konieczne jest przemyślane podejście, gdyż związane jest to z dalszymi konsekwencjami i ewentualnymi sporami.

Jak określić stanowisko w sprawie alimentów?

Należy jasno określić swoje stanowisko w kwestii alimentów, uwzględniając realne możliwości finansowe oraz potrzeby dzieci. Jeśli wysokość żądanych alimentów jest nieakceptowalna, warto przedstawić własną propozycję, opartą na obiektywnych kryteriach.

Jak postępować w kwestii opieki nad dziećmi?

W odpowiedzi należy zawrzeć stanowisko dotyczące władzy rodzicielskiej, sposobu wykonywania opieki nad dziećmi oraz ustalenia kontaktów po rozwodzie, szczególnie jeśli ma się dzieci. Ważne jest klarowne określenie preferowanego modelu opieki, uwzględniając dobro dziecka.

Jak przedstawić swoje stanowisko w kwestii podziału majątku wspólnego?

Warto przedstawić swoje stanowisko w kwestii podziału majątku, uwzględniając rzeczywiste wkłady i potrzeby obu stron. Jeśli majątek nie jest przedmiotem sporu, należy również to zaznaczyć, aby uniknąć zbędnych dyskusji.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , , , .