Zabezpieczenie kontaktów

Zabezpieczenie kontaktów przy Rozwodzie w Warszawie

Rozwód lub rozstanie to trudny czas dla każdej rodziny, zwłaszcza gdy w grę wchodzą dzieci. Dla mężczyzn, którzy po rozstaniu chcą utrzymać bliskie relacje ze swoimi dziećmi, zabezpieczenie kontaktów z nimi staje się priorytetem. Zrozumienie, jak można uregulować i zabezpieczyć te kontakty, jest kluczowe dla ochrony więzi ojca z dzieckiem.

4 najważniejszych rzeczy przy kontaktach 

1. Prawo do kontaktów z dzieckiem

Niezależnie od sytuacji rodzinnej, zarówno dzieci, jak i ich rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. To fundamentalne prawo, które jest chronione przez polskie prawo rodzinne.

2. Wniosek o uregulowanie kontaktów

Kiedy kontakty z dzieckiem są utrudnione lub niemożliwe, kluczowym krokiem jest złożenie wniosku o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi. Taki wniosek można złożyć w sądzie rodzinnym. Celem postępowania zabezpieczającego jest tymczasowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem na czas trwania postępowania głównego. Jest to szczególnie ważne, by nie tracić cennego czasu i możliwości budowania relacji z dzieckiem podczas trwania procesu sądowego.

3. Zgłoszenie żądania

Aby zabezpieczyć kontakty z dzieckiem, należy formalnie zgłosić takie żądanie, przedstawiając sądowi swoje stanowisko i oczekiwania co do formy i częstotliwości spotkań z dzieckiem.Kluczowe jest uzasadnienie wniosku, w którym przedstawisz powody, dla których zabezpieczenie kontaktów jest konieczne. Może to obejmować wykazanie, że brak kontaktów szkodzi dobru dziecka lub że dotychczasowe próby ustalenia kontaktów na drodze porozumienia z drugim rodzicem nie przyniosły rezultatu.

4. Dowody

Przy składaniu wniosku o zabezpieczenie kontaktów ważne jest przedstawienie dowodów na poparcie swojego żądania. Mogą to być na przykład zapisy rozmów, korespondencja e-mailowa lub świadectwa świadków, które pokazują starania o utrzymanie kontaktu z dzieckiem. Wszystkie decyzje dotyczące kontaktów z dzieckiem są podejmowane z naciskiem na jego dobro. Sąd ocenia, w jaki sposób proponowane rozwiązania wpłyną na życie dziecka, biorąc pod uwagę jego potrzeby emocjonalne, edukacyjne i zdrowotne.

Narcystyczne matki i blokowanie kontaktów

Tak, narcystyczna żona może próbować blokować kontakty z dzieckiem, szczególnie jeśli używa manipulacji i kontroli jako części swojego zachowania. Osoby z narcystycznymi cechami osobowości mogą dążyć do utrzymania kontroli nad sytuacją oraz wykorzystywać dziecko jako narzędzie w konflikcie z drugim rodzicem. Oto kilka sposobów, w jakie narcystyczna żona może próbować blokować kontakty:

 1. Manipulacja prawną: Może wykorzystywać prawo lub procesy prawne, aby utrudnić lub opóźnić ustalenie kontaktów, na przykład przez składanie fałszywych oskarżeń lub nadmierną litigację.
 2. Manipulacja emocjonalna: Może używać manipulacji emocjonalnej, aby wpłynąć na dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi, co znane jest jako zjawisko alienacji rodzicielskiej.
 3. Kontrola komunikacji: Może kontrolować lub ograniczać komunikację między ojcem a dzieckiem, na przykład przez nieprzekazywanie wiadomości lub blokowanie dostępu telefonicznego.
 4. Utwierdzanie dziecka w przekonaniu o niechęci ojca: Przez negatywne przedstawianie postaci ojca dziecku, może próbować utwierdzić dziecko w przekonaniu, że ojciec nie jest zainteresowany kontaktami lub że jest dla niego niebezpieczny.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem po rozstaniu jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego rodzica. Warto pamiętać, że pomoc specjalisty – adwokata rodzinnego może okazać się nieoceniona w skutecznym przeprowadzeniu całego procesu. Pamiętaj, że jako ojciec masz nie tylko prawo, ale i obowiązek dbać o relację ze swoim dzieckiem, bez względu na to, jakie relacje łączą cię z drugim rodzicem.

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów ojca z dzieckiem to środek prawny, który może być stosowany w trakcie trwania postępowania sądowego dotyczącego ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, w tym konkretnie regulacji kontaktów z dzieckiem. Jego głównym celem jest zapewnienie ochrony prawa do utrzymywania więzi między dzieckiem a rodzicem, który nie sprawuje nad nim bezpośredniej opieki, na przykład po rozstaniu lub rozwodzie rodziców.

 1. Ochrona relacji rodzic-dziecko: Zapewnia ciągłość i stabilność w relacjach między ojcem a dzieckiem, co jest kluczowe dla dobra psychicznego i emocjonalnego dziecka.
 2. Zapobieganie wykluczeniu rodzica: Chroni przed sytuacjami, w których drugi rodzic może próbować uniemożliwić lub ograniczyć kontakty, zapewniając prawną podstawę do ich egzekwowania.
 3. Regulacja kontaktów: Określa sposób, częstotliwość oraz warunki, w jakich kontakty mają być realizowane, co pomaga uniknąć konfliktów i nieporozumień między rodzicami.

Jak działa?

 • Wniosek do sądu: Rodzic, który chce zabezpieczyć swoje kontakty z dzieckiem, może złożyć do sądu rodzinnego wniosek o wydanie postanowienia zabezpieczającego. Wniosek taki najczęściej składa się w ramach już toczącego się postępowania (np. o rozwód, separację, ustalenie władzy rodzicielskiej).
 • Decyzja sądu: Sąd ocenia sytuację i może wydać postanowienie zabezpieczające, które tymczasowo reguluje sposób kontaktów ojca z dzieckiem do czasu wydania ostatecznego orzeczenia. Postanowienie takie jest wiążące i jego nieprzestrzeganie może pociągać za sobą konsekwencje prawne.
 • Egzekucja postanowienia: Jeśli drugi rodzic nie stosuje się do postanowienia sądu, ojciec może wystąpić o jego egzekucję, co może prowadzić do podjęcia przez sąd dodatkowych środków przymusu wobec nieprzestrzegającego postanowień rodzica.

Postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów jest ważnym narzędziem w ochronie praw dziecka oraz rodzica, który nie mieszka z dzieckiem na co dzień. Umożliwia ono zachowanie ważnych więzi rodzinnych i zapewnia dziecku możliwość utrzymywania równowagi emocjonalnej poprzez regularny kontakt z obydwoma rodzicami.

Przykładowe postanowienie Sądu ws. zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem

 1. Ojciec [imię i nazwisko ojca] ma prawo do spotkań z dzieckiem [imię i nazwisko dziecka] w każdy weekend, od godziny 10:00 w sobotę do 18:00 dnia następnego tj. w niedzielę bez obecności matki. 
 2. Matka dziecka [imię i nazwisko matki] jest zobowiązana do nieutrudniania kontaktów ojca z dzieckiem i umożliwienia odbioru dziecka z miejsca zamieszkania.

Kilka najczęściej zadawanych pytań dotyczących kontaktów ojców z dziećmi po rozwodzie lub rozstaniu:

1. Jak mogę formalnie zabezpieczyć moje prawa do kontaktów z dzieckiem po rozwodzie?

Aby formalnie zabezpieczyć kontakty z dzieckiem, można złożyć wniosek do sądu rodzinnego o uregulowanie kontaktów. Wniosek taki powinien zawierać propozycje dotyczące sposobu, częstotliwości oraz warunków spotkań z dzieckiem. W przypadku konfliktu z drugim rodzicem, sąd może wydać postanowienie zabezpieczające, które tymczasowo reguluje te kontakty do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

2. Co zrobić, gdy drugi rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem mimo sądowego postanowienia?

Jeśli drugi rodzic nie przestrzega postanowienia sądu dotyczącego kontaktów z dzieckiem, można wystąpić z wnioskiem o egzekucję tego postanowienia. Sąd może zastosować różne środki, aby zmusić drugiego rodzica do przestrzegania ustaleń, w tym nałożenie kar pieniężnych.

3. Jakie są moje prawa, jeśli nie jestem formalnie rozwiedziony, ale żyjemy w separacji?

Nawet jeśli nie jesteś formalnie rozwiedziony, masz prawo do kontaktów z dzieckiem. Jeśli występują trudności w ustaleniu tych kontaktów, można zwrócić się do sądu o ich uregulowanie, podobnie jak w przypadku rozwodu.

4. Czy mogę prosić o zmianę warunków kontaktów z dzieckiem?

Tak, jeśli uznasz, że ustalone wcześniej warunki kontaktów z dzieckiem nie są już odpowiednie (np. z powodu zmiany sytuacji życiowej), możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o ich zmianę. Sąd oceni sytuację i może zdecydować o modyfikacji wcześniejszych ustaleń.

5. Jakie czynniki sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu kontaktów ojca z dzieckiem?

Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Analizuje między innymi potrzeby emocjonalne i fizyczne dziecka, jego wiek, relacje z rodzicami, a także możliwości logistyczne i życiowe obu rodziców. Sąd stara się zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju i utrzymania zdrowych relacji z obydwoma rodzicami.

 

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , , , , , , .