znecanie sie adwokat warszawa

Znęcanie się art. 207 Kodeksu karnego

Znęcanie się art. 207 kk. Niekiedy życie niespodziewanie stawia nas w niezwykłych sytuacjach, w których musimy zmierzyć się z poważnymi oskarżeniami – na przykład o znęcanie się nad małżonkiem. Druga strona kieruje zarzuty dotyczące stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Przykładowo obejmują one sytuacje, w których miały miejsce awantury, podczas których dochodziło do fizycznych ataków, takich jak popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, policzkowanie, a nawet uderzanie ofiary innymi przedmiotami.

Czy którykolwiek z powyższych opisów znajduje odzwierciedlenie w Twojej sytuacji lub został wymieniony w akcie oskarżenia? Istotne pytanie brzmi także, czy jesteś obecnie jedynie podejrzaną osobą czy też zostałeś formalnie oskarżony? Jeśli Twoje odpowiedzi na te pytania są twierdzące, warto przyjąć do wiadomości treść niniejszego wpisu.

Znęcanie się Co ci grozi?

Wszystko zależy od stanu faktycznego. Widziałam akty oskarżenia obejmujące twierdzenia takie jak: „używał słów obelżywych”, „ośmieszał”, „krytykował”, „poniżał”, „niepokoił”, „dopuszczał się uszkodzenia mienia”. Co to znaczy? I co ci grozi, kiedy zostałeś oskarżony z artykułu 207 §1 kodeksu karnego?

Rozwód a znęcanie się 

Jeżeli czeka Cię sprawa z artykułu 207 §1 kodeksu karnego, musisz się dobrze przygotować. Na pewno niezbędna będzie pomoc dobrego karnisty, który posiada praktyczną wiedzę w tym zakresie.

Konflikty okołorozwodowe często eskalują, prowadząc do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”, co może doprowadzić do formalnego aktu oskarżenia.

Bardzo często czytam, że „mąż wszczynał awanturę, podczas której stosował przemoc psychiczną i fizyczną”. A co robiła w tym czasie żona? Czy była ofiarą? Uczestniczyła w tym wszystkim? Brak odpowiedzi na tak kluczowe pytania znacznie utrudnia pełnomocnikowi obronę klienta.

Masz wątpliwości, szukasz pomocy? Zapraszam do kontaktu PORADA PRAWNA

Co sąd bierze pod uwagę, rozpatrując sprawę z artykułu 207 kk? 

Sąd ustala stan faktyczny na podstawie dowodów. Dowodami mogą być: zeznania oskarżonego, zeznania oskarżycielki posiłkowej, czy też zeznania świadków. Co więcej, sąd może dowód z zeznań świadków uznać w całości lub w części. Sąd bierze także pod uwagę dokumenty z Niebieskiej Karty, dokumentacji lekarskiej, danych o karalności nagrania i opinie psychiatrów. 

Znęcanie się art. 207 – Jak przebiega sprawa z art. 207 kk? 

Sąd w pierwszej kolejności sprawdza wiek, wykształcenie oraz stan cywilny oskarżonego. Pyta też, czy posiada dzieci oraz czy leczył się odwykowo albo psychiatrycznie. Sąd analizuje przesłuchanie w postępowaniu przygotowawczym i patrzy, czy oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wówczas istotne są dokumenty z postępowania przygotowawczego. Dlaczego? Można w nich znaleźć sformułowanie, czy oskarżony przyznaje się, czy też nie. Ponadto oskarżony winien wyjaśnić wszystkie okoliczności w sprawie. Dlatego też do takiego przesłuchania należy się przygotować.

Sąd bada, jakie są okoliczności faktyczne w sprawie. Następnie analizuje wyjaśnienia oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym. Potem przeprowadza dowód z przesłuchania w postępowaniu sądowym. Wówczas oskarżony ponownie składa wyjaśnienia co do zarzucanego mu czynu. Wtedy istotne jest również, kto wszczynał awantury.

Znęcanie się art. 207 Kodeksu karnego

Podczas przesłuchania w postępowaniu przygotowawczym i sądowym mój klient dostarczył materiał dowodowy, z którego wynikało, że większość awantur wszczynała właśnie żona. Podczas kłótni kobieta używała wobec oskarżonego obraźliwych słów. Dlatego też oskarżony zeznał, że żona zachowywała się nagannie, a większość awantur odbywała się w obecności dzieci.

Sąd w tym przypadku uniewinnił mojego klienta.

W dowodach znalazły się argumenty przemawiające za tym, iż faktycznie zachowanie żony było naganne. Sam oskarżony uznał zaś swoją małżonkę za rozchwianą emocjonalni. Małżonka od kilku lat leczyła się psychiatrycznie. Dodatkowo dostarczyliśmy dowody wskazujące, iż podczas awantur słyszał groźby pod swoim adresem. Warto podkreślić, że w relacji między małżonkami często pojawiały się sytuacje, w których żona wyrażała niezadowolenie z wielu rzeczy. Konflikty głównie dotyczyły kwestii finansowych. Sąd także wziął to pod uwagę.

Jeżeli sąd zbada stan faktyczny sprawy, wówczas przechodzi do analizy i uzasadnienia prawnego. Sąd winien w tym momencie ustalić, czy w świetle zgromadzonego materiału są podstawy do przypisania winy oskarżonemu i czy sprawca dopuścił się zarzucanego występku, czy też nie. Dlatego sąd uznał, że zachowanie mojego klienta wyczerpuje znamiona zarzucanego mu czynu i go uniewinnił. 

Co to jest zasada prawdy materialnej? Jak sąd rozstrzyga wątpliwości w sprawie karnej?

Przede wszystkim, artykuł drugi §2 Kodeksu postępowania karnego mówi, co to jest zasada prawdy materialnej. Zasada prawy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach. Dlatego sąd winien, w świetle przeprowadzonych dowodów przeanalizować, czy ustalony stan faktyczny  odzwierciedla rzeczywistość. Nadto należy uznać iż niedające się usunąć wątpliwości  w sprawie rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. O tym mówi właśnie artykuł piąty §2. Kodeksu postępowania karnego.

Znęcanie się art. 207 – Uniewinnienie

Kiedy będzie rozstrzygnięcie w zakresie uniewinnienia? Należy zauważyć, że uzyskanie wyroku uniewinniającego nie jest łatwą sprawą. Wszystko zależy od stanu faktycznego sprawy. Aby wykazać niewinność oskarżonego, trzeba mieć dowody. Musi być też mocne zaangażowane ze strony pełnomocnika. Jeżeli nie ma podstaw, by uznać że oskarżony jest winny popełnienia zarzucanego mu czynu, wówczas sąd winien uznać, iż jest niewinny.

Dodatkowo należy powołać się na artykuł 7. kodeksu postępowania karnego. Mówi on, że sąd ocenia dowody swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Znęcanie się art. 207 KK – Rozwód

Niestety, stosunki między małżonkami w okresie okołorozwodowym są trudne. Często konflikty dotyczą obszaru finansowego. Mężczyźni mają pretensje do swoich żon o rozrzutność i niegospodarność. Kobiety zaś mają zastrzeżenia co do wysokości wynagrodzenia męża. Dlatego trzeba przeanalizować sytuację rodzinną stron, aby móc powiedzieć, czy faktycznie doszło do przestępstwa.

W niektórych sytuacjach małżonkowie mają inne spojrzenie na świat, inne koncepcje na małżeństwo. Zawierają się w tym także kwestie finansowe i poglądy na wychowanie dzieci. Od początku dochodzi do konfliktów i są one rzeczą naturalną. Nie noszą one jednak znamion przestępstwa. Skąd zatem sąd wie, co jest przestępstwem, a co nie? 

Jak wygląda sprawa o znęcanie się? Jak się bronić?

Jak sąd rozstrzyga, czy doszło do popełnienia przestępstwa?

Sąd musi ocenić wyjaśnienia oskarżonego. Powinien się w tym przypadku kierować zasadą domniemania niewinności. Jest to naczelna zasada w prawie karnym procesowym, w myśl której oskarżony musi być traktowany jako niewinny, niezależnie od przekonania organu procesowego. Dlatego ciężar materialny dowodu winy spoczywa właśnie na oskarżycielu. Istotne jest też, aby oskarżony był przekonany, że swoim zachowaniem nie „zawadził” o artykuł 207 Kodeksu karnego.

Sąd powinien też wziąć pod uwagę, kto był prowodyrem kłótni. Jeżeli, według organu procesowego, podczas awantur dochodziło między stronami do wyzwisk i wzajemnych obelg, nie sposób przypisać oskarżonemu znamion przestępczości. Analizie również podlega fakt, czy oskarżony miał przewagę nad pokrzywdzoną. Sąd powinien oprzeć się także na jej twierdzeniach. Dopiero wtedy można jednoznacznie i rzetelnie stwierdzić, czy oskarżony dopuścił się popełnienia przestępstwa.

Znęcanie się a Niebieska Karta 

Należy rozważyć, czy pogłębiający między małżonkami konflikt naprawdę nosi znamiona fizycznego i psychicznego znęcania się? Istotny jest materiał dowodowy załączony w sprawie. Jeżeli pokrzywdzona w swoich zeznaniach opisuje naganne zachowanie oskarżonego, jednak jej zeznania są one nielogiczne, sprzeczne i niepełne wówczas sąd nie powinien opierać na nich rozstrzygnięcia  w sprawie. Należy też zwrócić uwagę, czy po obu stronach konfliktu skumulowane były negatywne emocje. Niebieska Karta i Procedura Niebieskiej Karty

Znęcanie się art. 207 kk – Najczęściej zadawane pytania

Czym jest „znęcanie się” według art. 207 kk?

Zgodnie z art. 207 kk, znęcanie się polega na stosowaniu przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innej osoby, naruszając jej godność lub integralność fizyczną.

Jakie zachowania mogą być uznane za znęcanie się?

Zachowania takie jak popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, obrażanie słowne, poniżanie, groźby, wyśmiewanie, czy też nękanie mogą być uznane za znęcanie się.

Jakie konsekwencje prawne niesie ze sobą oskarżenie o znęcanie się zgodnie z art. 207 kk?

Osoba oskarżona o znęcanie się może być poddana karze pozbawienia wolności nawet do lat 5.

Czy wszelkie formy przemocy fizycznej lub psychicznej są traktowane jako znęcanie się zgodnie z art. 207 kk?

Tak, wszelkie formy przemocy fizycznej lub psychicznej, które naruszają godność lub integralność fizyczną innej osoby, mogą być traktowane jako znęcanie się zgodnie z art. 207 kk.

Jakie są pierwsze kroki w przypadku podejrzenia lub doświadczenia znęcania się?

Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie sprawy odpowiednim organom ścigania, takim jak policja lub prokuratura, oraz zasięgnięcie pomocy specjalistów, takich jak psycholog czy prawnik.

Czy konflikty w małżeństwie mogą być uznane za znęcanie się zgodnie z art. 207 kk?

Konflikty w małżeństwie mogą być uznane za znęcanie się tylko wtedy, gdy dochodzi do stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej naruszającej godność lub integralność fizyczną jednego z małżonków.

Jakie dowody są brane pod uwagę w sprawach dotyczących znęcania się?

Sąd bierze pod uwagę różnorodne dowody, takie jak zeznania świadków, dokumentacja medyczna, nagrania, a także zeznania samej ofiary i oskarżonego.

Czy można uniewinnić się od zarzutu znęcania się?

Tak, możliwe jest uniewinnienie się od zarzutu znęcania się, jeśli oskarżony udowodni, że nie popełnił czynu lub że zachowanie nie spełniało znamion przestępstwa zdefiniowanych w art. 207 kk.

Czy można podjąć kroki prawne w celu ochrony przed znęcaniem się?

Tak, osoba doświadczająca znęcania się może zwrócić się o pomoc do organów ścigania, a także skorzystać z pomocy prawnika w celu podjęcia odpowiednich kroków prawnych w celu ochrony.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie – Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail:kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , .