Żona oskarża o przemoc

Żona oskarża o przemoc – Narcyzka oskarży Cię o przemoc!

Żona oskarża o przemoc. Czy narcyzka może wykorzystać prawo? Oskarżenia o przemoc psychiczną i fizyczną przy rozwodzie –W trakcie postępowania rozwodowego, osoby o cechach narcystycznych mogą próbować wykorzystać system prawny do osiągnięcia swoich celów. Oskarżenia o przemoc psychiczną i fizyczną są poważne i mogą mieć znaczący wpływ na przebieg i wynik sprawy rozwodowej, w tym na kwestie dotyczące opieki nad dziećmi, podziału majątku, czy alimentów.

Oto kilka kluczowych punktów, które warto mieć na uwadze:

 1. Zrozumienie motywacji: Narcyz może wykorzystać oskarżenia o przemoc jako narzędzie do manipulacji i kontroli. W ich percepcji, takie działanie może służyć jako strategia, aby zdyskredytować drugą stronę i zyskać przewagę w sądzie.
 2. Dowody są kluczowe: Jeśli zostaniesz oskarżony o przemoc, zgromadzenie dowodów na swoją obronę jest niezbędne. Mogą to być wiadomości tekstowe, e-maile, zeznania świadków, nagrania wideo, które zaprzeczają zarzutom i pokazują prawdziwy obraz sytuacji.
 3. Profesjonalna pomoc prawna: Zatrudnienie doświadczonego adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym i sprawach rozwodowych, jest niezbędne. Adwokat pomoże Ci skutecznie obronić się przed nieuzasadnionymi oskarżeniami i zadba o to, aby Twoje prawa były respektowane. Jako adwokat z doświadczeniem ponad 16 letnim – wiem że bardzo często przy sprawach rozwodowych wykorzystuje się aspekt przemocy w rodzinie. PORADA PRAWNA

Ważne dowody – kiedy żona oskarża Cię o przemoc

Jeśli doświadczyłeś przemocy ze strony partnera o cechach narcystycznych, ważne jest, aby dokumentować wszelkie urazy oraz zgłaszać je odpowiednim służbom, np. policji. Takie dowody mogą być istotne w procesie sądowym. Proces rozwodowy z osobą o cechach narcystycznych może być wyjątkowo stresujący. Ważne jest, aby dbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne, korzystając z wsparcia bliskich, a także profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Jak narcyzki oskarżają mężów o przemoc – 5 najważniejszych rzeczy

 1. Znaczenie dowodów:
  • W sprawach oskarżenia o przemoc, kluczowe jest zgromadzenie i przedstawienie przez oskarżenie wiarygodnych dowodów. Zeznania ofiary są istotnym elementem dowodowym, jednakże same w sobie mogą nie być wystarczające do skazania bez wsparcia dodatkowych dowodów, takich jak zeznania świadków, dokumentacja medyczna, czy dowody materialne.
 2. Rozróżnienie zachowań:
  • Sąd dokonuje analizy zachowań pod kątem ich społecznej akceptowalności i norm etycznych. Samo odczucie pokrzywdzonego nie jest decydujące. W procesie oceny, czy doszło do znęcania, bierze się pod uwagę, czy zachowania oskarżonego były intencjonalne i czy można je uznać za znęcanie w świetle obowiązujących norm kulturowych i etycznych.
 3. Obrona oskarżonego:
  • Staranne przygotowanie do rozprawy i przedstawienie przez oskarżonego spójnych oraz wiarygodnych wyjaśnień może mieć kluczowe znaczenie dla wyniku sprawy. Wartościowe jest przedstawienie dowodów na swoją niewinność oraz na to, że oskarżenia są bezpodstawne lub wyolbrzymione.
 4. Zasada domniemania niewinności:
  • Zgodnie z zasadą domniemania niewinności, to na oskarżycielu spoczywa ciężar dowodu. Sąd musi ocenić dowody w sposób obiektywny, pamiętając, że w prawie karnym lepiej jest wypuścić winnego, niż skazać niewinnego. Oskarżony ma prawo do obrony i nie musi udowadniać swojej niewinności.
 5. Skutki skazania:
  • Skazanie za znęcanie się może mieć poważne konsekwencje prawne, społeczne i finansowe dla oskarżonego. Może to prowadzić do kary pozbawienia wolności, zakazu zbliżania się do ofiary, a także do długotrwałych skutków w postaci wpisu do rejestru przestępców. Dodatkowo, takie skazanie może wpłynąć na późniejsze postępowania cywilne, w tym sprawy o opiekę nad dziećmi lub podział majątku.

Porady dla mężczyzn oskarżonych o przemoc przez partnerkę o cechach narcystycznych:

 • Zgromadź dowody: Dokumentuj wszystkie interakcje i zachowania mogące świadczyć o twojej niewinności oraz o manipulacyjnym zachowaniu partnerki.
 • Szukaj wsparcia: Rozważ skonsultowanie się z psychologiem lub terapeutą, który może pomóc zrozumieć dynamikę waszej relacji i przygotować cię do procesu.
 • Zatrudnij adwokata: Profesjonalna pomoc prawna jest kluczowa. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym i karnym może skutecznie bronić twoich praw i przedstawić twój punkt widzenia w sądzie.
 • Zachowaj spokój: Unikaj eskalacji konfliktu. Każde twoje działanie może być wykorzystane przeciwko tobie w sądzie.
 • Dokumentuj swoje zaangażowanie rodzinne: Pokaż, że jesteś odpowiedzialnym i zaangażowanym rodzicem/partnerem, jeśli to możliwe, poprzez zeznania świadków, zdjęcia, itp.

Znęcanie się – Co ustala sąd?

Kto był wyłącznym prowodyrem kłótni? Sąd winien ustalić, czy podczas awantur dochodziło między stronami do wyzwisk i wzajemnych obelg. Nie sposób jednak zakwalifikować takiego zachowania jako czynu z art. 207 § k.k., w szczególności, gdyż działania małżonków był wzajemne.Przemoc a rozwód – żona ma borderline + test

Warto wskazać, że „za znęcanie się nie można uznać zachowania się sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego, ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżonym a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego znęcania się” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r. – IV KKN 312/99, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt WA 24/05).

Ponadto Sąd powinien ustalić, czy oskarżony miał jakąś przewagę nad pokrzywdzoną.

Żona oskarża o przemoc – Jakie dowody w sprawie?

Zwróćmy uwagę na kolejne istotne elementy. Czy byli naoczni świadkowie zachowania, które nosiłoby cechy fizycznego czy psychicznego znęcania się nad pokrzywdzoną? Jakie są dowody w sprawie? Czy są świadkowie? Jakie jest ich pokrewieństwo? Należy szczegółowo przeanalizować zeznania świadków i ustalić, czy w zeznaniach można doszukać się nagannych zachowań oskarżonego wobec pokrzywdzonej. 

Wszyscy się kłócą – nie wszyscy idą do sądu

Idąc za ciosem, postawmy kolejne pytania. Co pokazuje analiza zeznań pokrzywdzonej? Jakie podłoże miały awantury pomiędzy małżonkami w czasie trwania ich małżeństwa? Czy zeznania świadczą o zachowaniu wymaganym do przypisania oskarżonemu znamion przestępstwa z art. 207 § 1 k.k.? Czy materiał dowodowy dostarczył wystarczających podstaw do oskarżenia? Czy pokrzywdzona czuła się dręczona przez własnego męża?

Ważne nadto, by Sąd uznał, że twierdzenia pokrzywdzonej nie dają jednoznacznej i rzetelnej podstawy, by móc skazać oskarżonego. Aby wygrać sprawę, Sąd musi uznać, iż pogłębiający się między małżonkami konflikt nie nosił znamiona fizycznego i psychicznego znęcania się oskarżonego nad nią.

Bardzo ważny artykuł – art. 2 § 2k.p.k. zasada prawdy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych, przez które rozumie się ustalenia udowodnione, czyli takie, gdy w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny. Obowiązek udowodnienia odnosić należy jednak tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że on sam korzysta z domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), a nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego korzyść (art. 5 § 2 k.p.k.).

Konkluzja jest taka – ludzie się kłócą. Po obu stronach konfliktu skumulowane są różne negatywne emocje. Jednak należy ustalić, czy takie zachowania wypełniają znamiona występku z art. 207 § 1 k.k.

Żona oskarża o przemoc – O czym musisz pamiętać

Opracowanie strategii procesowej jest niezwykle ważne – dokonując oceny wiarygodności wyjaśnień, Sąd nie może mieć wątpliwości. Analiza zeznań nie należy do łatwych rzeczy. Niekiedy należy wskazać Sądowi na powiązania rodzinne z pokrzywdzoną np. okazało się, że świadkowie umniejszali jej rolę w awanturach.

Sąd uwierzy w zeznania na tyle, na ile mają one odzwierciedlenie w ustalonym stanie faktycznym. Ważne – art. 5 § 2 k.p.k. nakazujący rozstrzyganie wątpliwości na korzyść oskarżonego. Dlatego w przypadku wątpliwości, Sąd winien uniewinnić od popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 207 § 1 k.k.

Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie karnym procesową zasadą domniemania niewinności winę należy udowodnić, a nie tylko i wyłącznie uprawdopodobnić. W tej kwestii jednoznacznie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 lutego 1999 r., V KKN 362/97, w którym stwierdził, że: „istota domniemania niewinności sprowadza się jak wiadomo do tego, że oskarżony jest w procesie karnym niewinny, a „przeciwne” musi mu być udowodnione, przy czym związana ściśle z domniemaniem niewinności zasada in dubio pro reo w art. 5 § 2 k.p.k. nakazuje rozstrzygać niedające się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego. Oznacza to, że udowodnienie winy oskarżonemu musi być całkowite, pewne, wolne od jakichkolwiek wątpliwości”Nękanie przez męża lub byłego partnera w trakcie rozwodu

Znęcanie się – Jak brzmi przepis?

Według przepisu z art. 207 § 1 k.k. karze podlega ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.

W doktrynie podkreśla się, że pojęcie „znęca się” należy interpretować w dużym stopniu obiektywnie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące oskarżeń o znęcanie podczas rozwodu:

Jakie są potencjalne motywacje osoby o cechach narcystycznych do oskarżenia partnera o przemoc podczas rozwodu?

Osoby o cechach narcystycznych mogą stosować oskarżenia o przemoc jako narzędzie manipulacji i kontroli w celu zdyskredytowania partnera oraz uzyskania przewagi w procesie rozwodowym.

Jakie rodzaje dowodów są kluczowe w obronie przed oskarżeniami o przemoc podczas rozwodu?

Istotne są wszelkie dowody, takie jak wiadomości tekstowe, e-maile, zeznania świadków, nagrania wideo, które zaprzeczają zarzutom i pokazują prawdziwy obraz sytuacji.

Jakie mogą być konsekwencje prawne dla osoby oskarżonej o przemoc podczas rozwodu, jeśli zostanie uznana za winną?

Skazanie za przemoc może prowadzić do różnych kar, w tym kary pozbawienia wolności, zakazu zbliżania się do ofiary, a także może mieć wpływ na postępowania cywilne, np. dotyczące opieki nad dziećmi czy podziału majątku.

Jakie kroki powinien podjąć oskarżony o przemoc podczas rozwodu, aby skutecznie bronić się przed oskarżeniami?

Oskarżony powinien zatrudnić doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym. Twoim zadaniem jest w takiej sytuacji gromadzić dowody na swoją obronę, unikać eskalacji konfliktu oraz dbać o swoje zaangażowanie rodzinne, aby wykazać się jako odpowiedzialny i zaangażowany partner lub rodzic.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: rozwód. Tagi: , , , , , , , .