Adwokat Rozwód – Najważniejsze punkty rozwodu.

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Adwokat Rozwód. Często pytacie mnie o szczegóły dotyczące rozwodu a zatem zaczynamy…

Zatem od początku ….

Adwokat Rozwód-

Od czego zacząć. Gdzie składać pozew. 

Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkanie.

Ale uwaga,  jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Adwokat Rozwód –

Czy można mediować ?

Zgodnie z art. 436 § 1 k.p.c., jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji.

Oczywiście możesz wybrać mediatora.  Tak, Małżonkowie mają swobodę w wyborze.

Czy będę od razu płacić alimenty ?

To co ważne.  W trakcie procesu rozwodowego duże znaczenie odgrywa zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych.

Tak możesz od razu zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.

Adwokat Rozwód – 

Żona założyłą niebieską kartę ?Spokojnie …..

Żona wytoczyła postępowanie karne. I boisz się że tego użyje.

Tak może,  w sprawie rozwodowej można powołać się na wyrok w sprawie karnej.

Ale czas w którym to zrobiła ma znaczenie.

Jednak, uważaj w takiej sytuacji gdyż możesz usłyszeć niekorzystny wyrok.

Adwokat Rozwód Kto może być pełnomocnikiem 

 Zgodnie z uchwałą SN z dnia 25 lipca 1978 r., III CZP 43/78, LEX nr 2297: „W sprawie o rozwód pełnomocnikiem procesowym [podkr. aut.] mogą być prócz adwokata tylko rodzice, rodzeństwo lub zstępni, strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, jeżeli udzielono im pełnomocnictwa do prowadzenia danej sprawy (art. 87 § 1 w związku z art. 426 k.p.c.)”.

Adwokat Rozwód –

Jak są dzieci – musi być świadek.

Tak, w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, LEX nr 1966. Podkreślono, że gdy w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd nie może sprawy rozwodowej ograniczyć do przesłuchania samych małżonków.

Sąd stwierdzi. że rozpad pożycia nie nastąpił i co zrobi ?

Ponadto,  w razie jakichkolwiek wątpliwości co do istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego sąd powinien sięgnąć do innych dowodów. Sąd nie powinien poprzestając na samym przesłuchaniu małżonków.

W związku z tym, w sprawach rozwodowych sąd ma obowiązek przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Zatem może się tak zdarzyć, że sąd będzie chciał poznać was bliżej. 

Kogo na świadka ?

Albowiem, w charakterze świadków nie mogą być przesłuchani małoletni, którzy nie ukończyli lat 13, i zstępni stron, którzy nie ukończyli lat 17 (art. 430 k.p.c.).

Czy świadka pytać o zgodę ?

Nie, nie pytaj !

Reasumując, nawet gdybym pisała 10000 artykułów, każdą sytuację trzeba rozpatrywać indywidualnie.

Więcej:

Rozwód Zdrada

Rozwód ; Jak wygrać sprawę sądową ?

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

 

 

Zadzwoń do Adwokata