Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Co zrobić, gdy czeka Cię rozwód? Mieszkasz u żony? Kupiliście mieszkanie w trakcie trwania małżeństwa? Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Jak podzielić majątek?

Zastanawiasz się, jak podzielić mieszkanie, dom, majątek. Podziału majątku można dokonać w formie aktu notarialnego bądź przez Sąd. Nie czekaj z tym po rozwodzie! Zrób to teraz! To moje doświadczenie… Tak. Ale co zrobić, gdy obawiasz się, że żona Cię wyrzuci? Jak masz korzystać z mieszkania? Co zrobić? Przede wszystkim niezależnie od podziału majątku polecam złożyć wniosek o zabezpieczenie  poprzez orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Nierówny podział majątku 30% żona 70 % mąż

Co z mieszkaniem po rozwodzie – Jaki złożyć wniosek?

Możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Poniżej załączam przykładowy wniosek. Jednakże osobiście nie proponuję Państwu tak „poważnych” rzeczy robić samu. Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Wzór: WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA NA PODSTAWIE ART. 755 § 1 k.p.c poprzez orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 730 § 1 w zw. z art. 7301 § 1 i 2 w zw. z art. 755 § 1 k.p.c. wnoszę o zabezpieczenie roszczenia powoda poprzez ustalenie, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania rozwodowego strony będą korzystały ze wspólnego miejsca zamieszkania _________ w następujący sposób: – powodowi będzie przysługiwało prawo do wyłącznego korzystania z pokoju [dokładnie opisać, który pokój] oraz do współkorzystania z kuchni, salonu, łazienki, przedpokoju oraz garażu;

Jak uzasadnić?

  [ opisać stan faktyczny sprawy ] W chwili obecnej bowiem powód proponuje dokonanie tzw. podziału quoad usum, zgodnie z którym pozwany zajmowałby pokój znajdujący się […..], a pozwana pokój znajdujący się […]

  Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 26 marca 2003 r., II CK 91/02, LEX nr 78825 stosownie do przepisu art. 58 § 2 k.r.o. kognicja sądu orzekającego w sprawie rozwodowej została rozszerzona na objęcie wyrokiem rozwodowym również rozstrzygnięcia o wspólnym mieszkaniu stron, zajmowanym przez nich niezależnie od posiadanego do niego tytułu. O sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania sąd orzeka, gdy w chwili wydania wyroku małżonkowie faktycznie z mieszkania korzystają.

  CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

  Co z mieszkaniem po rozwodzie? Orzecznictwo

  Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania obejmuje każde mieszkanie zajmowane przez małżonków. Innymi słowy takie, które znajduje się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego.

  Opisz sytuację

  Działania podejmowane przez pozwaną – utrudnianie korzystania z części wspólnej nieruchomości, wprowadzanie osób trzecich do mieszkania, w którym znajdują się rzeczy osobiste powoda, nakazywanie powodowi podawania informacji na temat jego obecności w mieszkaniu – uzasadniają konieczność zastosowania zabezpieczenia w proponowanej przez powoda formie. Zaproponowany przez powoda „podział mieszkania” będzie dla stron najmniej uciążliwy. 

  Co z mieszkaniem po rozwodzie

  Rozwód a mieszkanie

  Przede wszystkim w nauce prawa przeważa stanowisko, że możliwym jest zabezpieczenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania na czas trwania procesu o rozwód. Przyjmuje się, że o zakresie i sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania w czasie trwania procesu sąd może orzec w formie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

  Jaki wyrok Sądu Najwyższego?

  W uchwale Sądu Najwyższego z 16.2.1977 r. (III CZP 2/77, OSNC 1977, Nr 11, poz. 201) stwierdzono, że „orzeczeniu w myśl art. 58 § 2 zd. 1 KRO o sposobie korzystania przez rozwodzących się małżonków ze wspólnego mieszkania – także lokalu spółdzielczego – nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że jeden z małżonków nie przebywa w tym mieszkaniu, wskutek przejściowego opuszczenia go bez zrzeczenia się praw do zajmowania tego mieszkania”.

  Podobnie w Wytycznych z 1978 r. (teza IV) Sąd Najwyższy przyjął, że „sąd może orzec o sposobie korzystania z tego mieszkania także w wypadku, gdy małżonek nie przebywa w nim tylko przejściowo, w szczególności gdy – nie rezygnując ze wspólnego mieszkania – zmuszony był je opuścić na skutek samowolnego, sprzecznego z prawem lub zasadami współżycia społecznego, postępowania drugiego małżonka”. Tak również m.in. wyr. SN z 23.4.1998 r., I CKN 24/98, Legalis.

  Podsumowanie

  Dlatego podejmując decyzję o rozwodzie, rozważ różne możliwości: podział, sprzedaż… Jednakże na czas trwania rozwodu warto rozważyć określenie sposobu korzystania z mieszkania.

  W razie wątpliwości pamiętaj, aby skorzystać z usług profesjonalnego adwokata, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy rozwodu. Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

   

  Więcej:

  Sposoby podziału. W jaki sposób sąd podzieli majątek?

  Podział majątku w sprawie o rozwód

  Adwokat podział majątku. Jak złożyć wniosek o podział majątku?

   

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk

  ☎ tel.: +48691512933

  ???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Zadzwoń do Adwokata