Etapy podziału majątku 

Jakie są etapy podziału majątku? W pierwszej kolejności należy zapoznać się z podstawowymi przepisami oraz przeanalizować twoją sytuację w stanie faktycznym sprawy, aby móc powiedzieć jakie składniki majątku wchodzą do twojego majątku osobistego, a jakie składniki stanowią część wspólną między małżonkami. TO JEST NAJWAŻNIEJSZE. Niekiedy sprawy o rozwód są zdecydowanie prostsze niż sprawy o podział majątku, albowiem to właśnie o pieniądze najczęściej ludzie się kłócą. Niekiedy sprawa o podział majątku trwa bardzo długo, stąd też warto podjąć się mediacji w tym obszarze. Warto w niektórych sytuacjach rozważyć: Nierówny podział majątku – 30% żona, 70% mąż.

Etapy podziału majątku

Zacznijmy od początku. Pamiętajmy, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Obejmuje ona – co ważne – przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Pamiętajmy również, że jest coś takiego jak majątek osobistyMajątek przed ślubem. Co z majątkiem przed ślubem?

Co to jest majątek wspólny i jakie składniki do niego należą? 

Przede wszystkim pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego. 

Na przykład posiadasz mieszkanie, które wynajmujemy, jednakże nabyte zostało przed zawarciem związku małżeńskiego – to  jest majątkiem osobistym. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Etapy podziału majątku

Etapy podziału majątku – Dochody z mojego mieszkania 

Nabyliśmy je jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego? Świetnie –  jednakże to, że mieszkanie jest majątkiem osobistym, nie wyklucza faktu, że dochody z tego mieszkania stanowią majątek wspólny. DOCHODY Z NAJMU TO MAJĄTEK WSPÓLNY. Kiedy nierówny podział majątku?

Inne rzeczy, które należą do majątku wspólnego, to środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnego każdego z małżonków, oraz kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w artykule 40 a ustawy z 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jak zmienić wspólność majątkową?

Wspólność możemy zmienić np. w formie aktu notarialnego. Ponadto wspólność majątkową możemy rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Generalnie jest to umowa majątkowa małżeńska, dzięki której możemy ten ustrój uregulować w sposób taki, jak sobie życzymy. 

Pamiętajmy również, że każdy małżonek może z ważnych powodów żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej

Etapy podziału majątku

Sprawa o podział 

Pamiętajmy, iż sprawy o podział majątku wspólnego rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym. Inicjowane są wnioskiem o podział majątku. Postępowanie jest zazwyczaj prowadzone przy udziale obojga byłych małżonków. Jedna ze stron nazywa się wnioskująca, a zatem wnioskodawczyni albo wnioskodawca, zaś druga strona to uczestnik bądź uczestniczka. Jednakże nie zawsze są to “byli małżonkowie”, albowiem jest możliwy podział majątku wspólnego nawet kiedy strony pozostają w związku małżeńskim. Rozwód a podział majątku –  8 Rzeczy.

Podział przed rozwodem 

Tak, podział majątku przed rozwodem jest możliwy. 

Najważniejsze jest jednak ustanie wspólności majątkowej. Wniosek powinien spełniać wymogi przewidziane dla pozwu, a zatem w kwestii formalnej dokument należy przygotować z dołożeniem należytej staranności. Najważniejsze, żebyśmy odróżniali majątek osobisty od majątku wspólnego. Często konieczne jest ułożenie strategii procesowej, aby proces rozwodowy i podziałowy przeprowadzić łącznie. 

Więcej: Adwokat do rozwodu – Jak dzieli się majątek przy rozwodzie?

Jakie są najważniejsze elementy we wniosku o podział majątku wspólnego?

W pierwszej kolejności należy oznaczyć, do którego sądu kierujemy wniosek oraz wpisać dane personalne stron. Jedną ze stron nazywa się wnioskodawca albo wnioskodawczyni, zaś druga uczestnik albo uczestniczka. Warto również podać numer PESEL, numer telefonu do kontaktu oraz adres e-mail. W wartości przedmiotu sporu należy wskazać, jaka jest wartość waszego wspólnego majątku. W zakresie opłaty sądowej – w przypadku wspólnego podziału majątku jest to opłata w wysokości 1000 zł. Tytuł wniosku powinien brzmieć: “Wniosek o podział majątku”. 

Podział majątku – jaki skład majątku?

Następnie w pierwszej kolejności należy wskazać, co wchodzi w skład majątku wspólnego stron. A zatem wymieniamy składniki majątku wspólnego, np. lokal mieszkalny, samochód osobowy, jacht, działka budowlana w Wilanowie, działka budowlana na Mazurach, w miejscowości Mikołajki. Dopiero w kolejnej pozycji – w punkcie drugim – przechodzimy do określenia, w jaki sposób chcemy dokonać podziału majątku wspólnego. A zatem wpisujemy, iż wnosimy o podział majątku wspólnego w ten sposób, że – i tutaj najważniejsze – wymieniamy co i dla kogo ma być przeznaczone. 

KONTAKT

Spłata przy podziale majątku 

Jeżeli natomiast chcemy, żeby jedna ze stron przejęła wszystkie składniki majątku, wówczas wnosimy o spłatę. Dla przykładu: “wnoszę o przyznanie dla wnioskodawczyni składników np. domu w Wilanowie oraz jachtu, zaś dla uczestnika mieszkanie w Śródmieściu oraz dwie działki budowlane z obowiązkiem spłaty wysokości…..[ wskazujemy sumę ] ”. Zatem najlepiej przygotować tabelkę [ w mojej kancelarii nazywam ją tabelą podziałową ], w której spiszemy, jakie są składniki majątku wspólnego oraz ich szacunkową wartość. Jeżeli będzie spór co do wartości niniejszego składniku wspólnego, wówczas konieczne będzie powołanie biegłego, który oszacuje wartość danego składnika. W praktyce najczęściej powołujemy biegłego w sprawach do wyceny nieruchomości, albowiem w tym zakresie jest najwięcej konfliktów między stronami. 

Rozliczenie nakładów i rat kredytu

Pamiętajmy również, żeby rozliczyć nakłady – np. w sytuacji, gdy posiadaliśmy 200 000 zł przed zawarciem związku małżeńskiego i wówczas, kiedy kupiliśmy wspólną nieruchomość, niniejsze środki zostały przeznaczone na remont. Wobec tego w tym właśnie miejscu możemy wnosić o zasądzenie od drugiej strony określonej kwoty tytułem rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu – Jak pomagam –  Moja osobista historia –  Kontakt

Etapy podziału majątku

Podział majątku a rozliczenie rat 

Pamiętajmy, że w tym zakresie również należy rozliczyć raty kredytu (o ile były). Wyobraźmy sobie taką sytuację – twój mąż posiada mieszkanie, które nabył przed związkiem małżeńskim i z tego tytułu mieliście co miesiąc do spłaty raty w wysokości 4000 zł. W trakcie związku małżeńskiego między państwem panowała wspólność małżeńska i spłacaliście niniejszy kredyt. Teraz przy podziale majątku Ty jako żona masz prawo do zwrotu nakładów, które zostały naniesione, czyli połowy wpłaconej raty.

Proste? Niestety podział majątku to dosyć skomplikowana sprawa, stąd też zawsze należy wybrać dobrego prawnika, który się specjalizuje w sprawach o podział majątku. Jest to kluczowe i niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. 

Jakie dowody w sprawie o podział majątku?

Pamiętajmy również, iż przy podziale majątku istotne są dowody w sprawie. Jakie mogą być dowody? przede wszystkim musimy załączyć odpis skróconego aktu małżeństwa na okoliczność czasu trwania małżeństwa stron. W przypadku nieruchomości proponuję dołączyć wydruk treści księgi wieczystej. Jeżeli natomiast mamy jakieś umowy darowizny, umowę kredytu, albo potwierdzenie płatności rat, to proszę również je załączyć. Co w sytuacji, kiedy mąż ukrywa majątek? W takiej sytuacji możemy zawsze poprosić sąd o zobowiązanie uczestnika do wykazania posiadanych nieruchomości i ruchomości albo do przedłużenia przed Wysokim Sądem informacji o wszystkich posiadanych kontach.

Jak napisać odpowiedź na wniosek o podział majątku?

Odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego jest bardzo ważna. W pierwszej kolejności kierujemy odpowiedź na adres sądu, w którym toczy się sprawa i określamy strony. Z uwagi na to, że jest to odpowiedź na wniosek o podział majątku wspólnego, sprawie została już nadana sygnatura, a zatem konieczne jest, aby wpisać tę sygnaturę w niniejszym piśmie. Odpowiadając na pozew musimy również wskazać, co wchodzi w skład majątku wspólnego. To bardzo ważne, albowiem sąd musi ustalić, jakie składniki majątku wchodzą w skład majątku wspólnego, a jakie nie. Jeżeli nie jesteśmy zgodni w tym obszarze, to musimy podkreślić kwestie sporne. Najlepiej zatem przygotować tabelę, w której określimy, jakie składniki majątku strony posiadają – wskazać, jakie składniki stanowią majątek wspólny, a jakie majątek odrębny.

Etapy podziału majątku – Sposób podziału 

W drugiej kolejności musimy określić, w jaki sposób chcemy dokonać podziału. W związku z tym wpisujemy “wnoszę o dokonanie podziału wspólnego w ten sposób, że sąd przyzna na własność wnioskodawczyni np. lokal mieszkalny przy ulicy X w Warszawie z jednoczesnym zasądzeniem na rzecz uczestnika spłaty w  wysokości 1 200 000 zł, albowiem nieruchomość jest warta 2 400 000 zł. ”

Dla kogo nieruchomość przy podziale majątku?

To oczywiście tylko przykład. Należy w tym miejscu również wskazać, komu i jakie nieruchomości i ruchomości mają być przyznane oraz czy jest zobowiązane w zakresie spłaty. Dodatkowo należy również zawsze zastanowić się, jak wygląda wasza sytuacja majątkowa w zakresie zgromadzonych środków na koncie. Istotne są również kredyty, albowiem również w tym obszarze należy dokonać podziału. Niestety sąd nie dzieli kredytów i długów – dzieli tylko aktywa, wobec czego sytuacja czasem się komplikuje.

Dla przykładu – nieruchomość jest warta 1 000 000 zł i jest obciążona kredytem w wysokości 600 000 zł. W takiej sytuacji pojawiają się problemy proceduralne, albowiem sąd nie może ingerować w umowę kredytową.

Etapy podziału majątku

Fizyczny podział nieruchomości przez sąd

Pamiętajmy również, iż niekiedy sąd może chcieć dokonać fizycznego podziału nieruchomości (o ile jest to możliwe). W przypadku np. dużego domu, jeżeli jedna ze stron wnosi o fizyczny podział majątku, gdyż twierdzi, że jest możliwość techniczna podzielenia domu, wówczas sąd powinien w pierwszej kolejności rozważyć możliwość fizycznego podziału nieruchomości. 

Ukrycie pieniędzy na kontach przy podziale majątku 

Dodatkowo jeżeli mamy informację, że ktoś posiada gdzieś środki finansowe, jednakże nie chce ich ujawnić, możemy poprosić sąd o zwrócenie się do banku – np. “wnoszę o zwrócenie się przez sąd do banku Millennium [dane banku] o udzielenie informacji o stanie rachunku bankowego wnioskodawczyni …. na dzień … [dzień ustania wspólności majątkowej]. 

Ponadto pamiętajmy, iż zgodnie z przepisami o kodeksie postępowania cywilnego wniesienie odpowiedzi na wniosek o wszczęcie postępowania jest obowiązkowe tylko, gdy przewodniczący tak zarządzi. Do odpowiedzi na wniosek odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące odpowiedzi na pozew.

Wobec tego jeżeli przewodniczący zarządzi nam doręczenie i  ustosunkowanie do twierdzeń strony wnioskującej, wówczas musimy to zrobić w wymaganym terminie. Pamiętajmy również, iż odpowiedź na wniosek o podział majątku nie podlega opłacie sądowej.

 

Więcej:

Sposoby podziału. W jaki sposób sąd podzieli majątek?

Podział majątku a fizyczny podział

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata