Mieszkanie przed ślubem - podział majątku

Podział majątku z narcystyczną żoną

Podział majątku z narcyzką może okazać się wyzwaniem, zwłaszcza gdy druga strona ma na celu uzyskanie jak najwięcej dla siebie.

Podział majątku z narcystyczną żoną

Kluczowe jest zrozumienie, jakie składniki majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego, a które pozostają majątkiem osobistym.

 1. Majątek osobisty vs majątek wspólny: Jeśli zakupiłeś mieszkanie przed ślubem, to zasadniczo jest to Twój majątek osobisty. Jednakże, jeśli na jego zakup zaciągnięto kredyt, który spłacaliście razem, Twoja partnerka może mieć prawo do części środków wydatkowanych z majątku wspólnego na spłatę tego kredytu.
 2. Zwrot nakładów: Jeżeli z majątku wspólnego były dokonywane nakłady na majątek osobisty jednego z małżonków, sąd może orzec o zwrocie tych wydatków i nakładów.
 3. Dokumentacja finansowa: W postępowaniu dowodowym niezwykle ważne jest przedstawienie dokumentacji finansowej, która potwierdza zarówno źródło finansowania nieruchomości, jak i ewentualne spłaty kredytu.
 4. Orzecznictwo: Warto zapoznać się z orzecznictwem dotyczącym podziału majątku, aby lepiej zrozumieć, jak sądy podchodzą do kwestii rozliczeń między małżonkami, zwłaszcza w kontekście odpraw, kredytów i innych zobowiązań finansowych.
 5. Postępowanie dowodowe: W trakcie sprawy o podział majątku, kluczowe jest przeprowadzenie skutecznego postępowania dowodowego, aby udowodnić swoje stanowisko i odpowiednio przedstawić materiał dowodowy.
 6. Wycena nieruchomości: W przypadkach spornych wartość nieruchomości może wymagać ustalenia przez biegłego. Warto pamiętać, że operat szacunkowy jest ważny przez określony czas.
 7. Rozliczenie majątku wspólnego: W sprawach o podział majątku istotne jest, aby dokładnie ustalić skład i wartość majątku wspólnego, co może wymagać dokładnej analizy finansowej i sporządzenia listy aktywów.
 8. Ochrona przed manipulacją: W kontekście rozwodu z narcyzką kluczowa jest ochrona przed manipulacją i naciskiem psychologicznym. Pamiętaj, aby nie podejmować pochopnych decyzji pod wpływem emocji.
 9. Strategia działania: Opracowanie skutecznej strategii działania, w tym plan A i plan B, jest kluczowe w sprawach o podział majątku, aby zabezpieczyć swoje interesy i osiągnąć sprawiedliwy podział.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest unikalna i wymaga indywidualnej analizy. Konsultacja z doświadczonym prawnikiem to najlepszy sposób, aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę praw i interesów w trakcie procesu podziału majątku. PORADA PRAWNA 

Rodzaje podziału majątku:

 1. Podział ugodowy: Najprostsza i najmniej kosztowna forma podziału majątku, która polega na porozumieniu się stron co do sposobu podziału ich wspólnego majątku. Takie porozumienie powinno być zawarte na piśmie i najlepiej w formie aktu notarialnego, aby miało moc prawną.
 2. Podział sądowy: W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia, sprawą podziału majątku zajmuje się sąd. Podział sądowy może być bardziej czasochłonny i kosztowny, ale jest niezbędny, gdy brak jest zgody między stronami.
 3. Podział fizyczny: Polega na rzeczywistym podziale majątku na części, które są przypisywane każdemu z małżonków. Jest to możliwe głównie w przypadku dóbr materialnych, które można podzielić bez utraty ich wartości, np. działki gruntu.
 4. Przypisanie majątku jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego: W przypadku, gdy nie można dokonać fizycznego podziału majątku (np. mieszkanie, dom), sąd może przyznać całość majątku jednemu z małżonków z obowiązkiem wypłacenia drugiemu odpowiedniej kwoty, tak aby wartość podziału była sprawiedliwa dla obu stron.
 5. Podział poprzez sprzedaż majątku i podział uzyskanych środków: W sytuacji, gdy żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe lub akceptowalne dla stron, można zdecydować się na sprzedaż majątku i podział uzyskanych w ten sposób środków finansowych między małżonków.

Mieszkanie przed ślubem – podział majątku 

Mieszkanie przed ślubem – podział majątku. Czy mieszkanie, które zakupiłem przed ślubem, wchodzi w skład majątku wspólnego?  . Mieszkanie nie – ale niewykluczone, że Twoja żona może ubiegać się o pieniądze. To zależy, czy nieruchomość była obciążona kredytem czy nie. Mieszkanie to majątek osobisty. Jednakże zwróćmy uwagę na kilka aspektów. W sprawie o podział majątku poza ustaleniem z urzędu składu tego majątku sąd z urzędu również ustala wartość nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. Należy również zwrócić uwagę, iż po zwrocie wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty sąd orzeka bez osobnego w związku, wskazując artykuł 45. §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kredycie przy rozwodzie, zapraszam na film na moim kanale YouTube:

Zwrot pieniędzy

Zatem każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty. A o jakiej sytuacji mówimy? Wyobraźmy sobie sytuację, iż niniejsza nieruchomość była obciążona kredytem hipotecznym i w trakcie związku małżeńskiego uiszczaliście kwotę w raty kredytu.

Ponadto zgodnie z orzecznictwem zwrotu wydatków i nakładów nie uwzględnia się przy ustalaniu składu majątku, a jedynie się je rozlicza.

Mieszkanie przed ślubem – Podział majątku –Orzecznictwo – wyrok 

Należy poza tym zauważyć, że przedmiotami majątkowymi, które wchodzą w skład majątku wspólnego (art. 31 § 1 k.r.o.) są – obok rzeczy – prawa, a w szczególności wierzytelności z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek innej osoby. Gdy tą osobą nie jest jeden z małżonków, wierzytelności te w sprawie o podział majątku wspólnego podlegają uwzględnieniu przy ustaleniu składu majątku podlegającego podziałowi (vide: uchwała SN z 3 kwietnia 1970 r., III CZP 18/70), a ustalenia tego sąd dokonuje z urzędu (art. 684 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c.).

Zwrot wydatków i nakładów

Uzasadnia to także orzekanie z urzędu o zwrocie wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków, mimo że roszczenia o ich zwrot nie uwzględnia się przy ustalaniu składu majątku wspólnego podlegającego podziałowi, a jedynie się je rozlicza. Jak wynika z art. 45 § 1 k.r.o. i art. 567 § 1 k.p.c. – rozstrzygnięcie o zwrocie tych wydatków i nakładów jest w sprawie o podział majątku wspólnego orzeczeniem dodatkowym (vide: uchwała SN z 21 lutego 2008 r., III CZP 148/2007).

Sąd z urzędu ustala 

W sprawie o podział majątku wspólnego sąd zobowiązany jest z urzędu ustalić, czy są jakieś wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty. Jednakże z praktyki mogę powiedzieć, że warto w tym zakresie zająć stanowisko i wnosić konkretnie o rozliczenie. Adwokat do majątku – Żona nie chce podziału majątku

Mieszkanie przed ślubem – Podział majątku – Postępowanie dowodowe

W sprawie o podział majątku niezwykle ważne jest postępowanie dowodowe. Rozstrzygnięcie zawsze zapada na podstawie dokonanych ustaleń i uwzględniony jest cały materiał zebrany w sprawie.

Jakie masz dowody?

A zatem jeżeli mamy dowody w postaci uiszczenia przelewów albo wiemy coś więcej o tej okoliczności, wówczas należy poinformować sąd, rozliczyć ratę kredytu i wskazać, jaką sumę żądamy. Dlatego tak ważne jest ustalenie składu i wartości majątku wspólnego. W tym zakresie należy sporządzić tabele aktywów, które państwo posiadacie. Proszę również pamiętać, iż sąd nie zajmuje się długami. A zatem zupełnie inną sytuacją jest, kiedy posiadacie państwo mieszkanie, które zostało obciążone kredytem hipotecznym. Sąd analizując waszą sytuację będzie patrzył na wartość nieruchomości i absolutnie nie uwzględni kredytu.

Wskazanie składników majątku

Jeżeli mamy wątpliwości np. w tym zakresie, że druga strona ukrywa oszczędności, mamy prawo poprosić sąd o zbadanie okoliczności. Sąd może zwrócić się do odpowiednich instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnegoWartość majątku wspólnego -Jak dzielić majątek? BŁĘDY!

Oczywiście mając na uwadze przyspieszenie i procedury, sąd zawsze na pierwszym spotkaniu, czyli na pierwszej rozprawie, zwraca byłym małżonkom uwagę, iż trzeba wykazać wszystkie składniki majątku.

Dochodzenie w sprawie o podział majątku

Należy bowiem zwrócić uwagę, że przepisy prawa nie dają sądowi uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzenia. Stosownie do art. 684 k.p.c., który ma odpowiednie zastosowanie, poprzez art. 567 § 3 k.p.c. do postępowania o podział majątku, skład i wartość majątku podlegającego podziałowi ustala sąd. 

Dzień ustania wspólności – kluczowy

Z kluczowych spraw przy podziale majątku – liczy się stan środków na dzień ustania wspólności. Zatem najważniejszy jest dzień ustania wspólności. Jeżeli się zdarzyło, że ktoś zbył majątek, wówczas być może dojdzie do sytuacji, iż sąd uzna jakąś wartość za prawidłową i kwota zostanie ci zwrócona. Poza tym jeżeli ktoś sprzedał samochód, to nie martw się – i tak otrzymasz pieniądze.

W skład majątku wspólnego wchodzą jedynie te składniki, które w chwili orzekania o podziale majątku nadal są w posiadaniuIstotny jest dzień ustania wspólności. Jeżeli na kontach znajdowały się pieniądze, a zostały one wypłacane, wówczas zawsze dla stron i sądu jest to problem. Jeżeli zgromadzone środki stanowiły majątek wspólny, to wydatkujący je powinien przedstawić, na co je wydał. Pamiętajmy, że tylko zużycie przez wnioskodawcę tych środków na potrzeby rodziny lub usprawiedliwione swe swoje utrzymanie np. leczenie mogłoby wyłączyć obowiązek ich rozliczenia.

Wycena nieruchomości

Przy rozliczeniu nieruchomości niekiedy niezbędna będzie wycena. Pamiętajmy, iż operat szacunkowy jest aktualny przez maksymalnie 12 miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podziału majątku z narcyzką:

Czy mieszkanie zakupione przed ślubem wchodzi automatycznie w skład majątku wspólnego?

Mieszkanie nabyte przed ślubem zazwyczaj stanowi majątek osobisty. Jednakże, jeśli na jego spłatę użyto środków z majątku wspólnego, partnerka może rościć sobie prawo do części wartości mieszkania.

Jakie dokumenty są istotne w postępowaniu dowodowym przy podziale majątku z narcystyczną osobą?

W postępowaniu dowodowym ważne jest przedstawienie dokumentacji finansowej potwierdzającej źródło finansowania nieruchomości oraz ewentualne spłaty kredytu.

Czy sąd może zająć się dochodzeniem składników majątku z urzędu?

Sąd może ustalić skład i wartość majątku podlegającego podziałowi, jednak nie prowadzi dochodzenia z urzędu. Strony mogą jednak wnosić o badanie okoliczności przez sąd.

Jakie są rodzaje podziału majątku w przypadku braku porozumienia między stronami?

W przypadku braku zgody między stronami, podział majątku może odbywać się poprzez  podział sądowy, podział fizyczny, przypisanie majątku jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego lub poprzez sprzedaż majątku i podział uzyskanych środków.

Jakie są kroki zabezpieczające przed manipulacją w przypadku rozwodu z osobą o cechach narcystycznych? 

Istotne jest prowadzenie skutecznego postępowania dowodowego, sporządzenie listy aktywów, konsultacja z doświadczonym prawnikiem oraz opracowanie strategii działania, obejmującej plan A i plan B, w celu zabezpieczenia swoich interesów i osiągnięcia sprawiedliwego podziału majątku.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk
Umów się na spotkanie Kalendarz 

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w: podział majątku. Tagi: , , , , , .