Mieszkanie wojskowe a rozwód. Sąd Najwyższy stwierdził, że przyznanie kwatery stałej wiąże się bezpośrednio ze służbą zawodowego żołnierza.

Prawo małżonki żołnierza do zamieszkiwania z nim jest prawem pochodnym w stosunku do prawa do kwatery przysługującego samemu żołnierzowi. Małżonka nie staje się z mocy prawa osobą współuprawnioną do osobnej kwatery stałej i kwatera ta nie stanowi majątku wspólnego małżonków.

Sąd Najwyższy wprost stwierdził, że prawo do korzystania z takiej kwatery stanowi składnik majątku wspólnego małżonków. Stanowisko to należy podzielić.

Majątek wspólny czy nie? Co, kiedy żołnierz się rozwodzi?

Czy prawo do kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi zawodowemu w czasie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego?

Okazuje się, że stanowiska nie są spójne.

Żaden z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP nie przesądza wprost tej kwestii. Przede wszystkim mają w tym względzie zastosowanie ogólne zasady przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym dotyczące przynależności prawa do majątku wspólnego lub osobistego (odrębnego).

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE

  –  CO ZROBIĆ, ŻEBY SZYBKO SIĘ ROZWIEŚĆ? —>ZOBACZ FILMIK  !!! 

Wymieniony w przepisach k.r.o. katalog składników majątku osobistego jest zamknięty. Zatem wszystkie prawa, które do niego nie należą, wchodzą w skład majątku wspólnego.

Jakie przepisy prawa regulują kwestie mieszkania wojskowego?

Ocenie podlegać może jedynie to, czy prawo do kwatery stałej jest prawem niezbywalnym w rozumieniu art. 33 pkt 5 k.r.o.

Tylko bowiem w tym przypadku stanowiłoby ono odrębny majątek małżonka będącego żołnierzem i nie wchodziło w skład majątku wspólnego.

Za prawa niezbywalne w rozumieniu tego przepisu należy uznać tylko te prawa, które są ściśle związane z osobą uprawnionego małżonka i nie wchodzą w skład spadku po nim (np. użytkowanie, służebność osobista, prawo do alimentacji).

Wszystkie inne prawa, też niezbywalne, ale niegasnące wraz ze śmiercią uprawnionego, mogą wchodzić w skład majątku wspólnego. Jak wynika z przepisów u.z.S.Z.R.P. dotyczących losu prawa do kwatery stałej, po śmierci żołnierza, któremu ją przydzielono (np. art. 29 ust. 3 u.z.S.Z.R.P.), prawo to nie wygasa wraz ze śmiercią żołnierza.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Czy mieszkanie przysługuje obojgu?

Należy zauważyć, iż prawo do zamieszkiwania w kwaterze przysługuje niewątpliwie obojgu małżonkom. Zatem prawo do kwatery stałej nie jest prawem niezbywalnym w rozumieniu art. 33 pkt 5k.r.o. W związku z tym zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 32 § 1 k.r.o., jeżeli zostało nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi dorobek małżonków, podobnie jak prawo najmu czy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, od których nie różni się w istotny sposób.

Mieszkanie wojskowe a rozwód. Co z prawem do kwatery?

Skoro zatem prawo do kwatery zostało przydzielone uczestnikowi w czasie trwania wspólności ustawowej z wnioskodawczynią, weszło ono do ich majątku wspólnego i wnioskodawczyni była współuprawniona nie tylko do korzystania z tego prawa, lecz także do nabycia go na preferencyjnych zasadach przewidzianych w art. 56 i 58 u.z.S.Z.R.P. Więcej informacji w wyroku – Sygn. akt I CSK 597/12.

Ważny wyrok – mieszkanie wojskowe

Ponadto zwróć uwagę na jedną ważną kwestię.

Przepisy dotyczące uprawnień małżonka żołnierza do kwatery stałej po rozwodzie zawarte były w zarządzeniu nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 1976 r. w sprawie przydzielania, zwalniania i remontów osobnych kwater stałych oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach (Dz. Rozk. MON Nr 12, poz. 64), wydanym na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 pkt 3-6 i art. 9 ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych.

Jakie jest orzecznictwo Sądu Najwyższego?

Wyrazem tej zmiany jest przyjęty w uchwale z dnia 21 grudnia 2006 r. i ugruntowany w późniejszym orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, zgodnie z którym prawo do korzystania z osobnej kwatery stałej przydzielonej żołnierzowi w trakcie trwania małżeństwa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca1989 r. oraz na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP stanowi składnik majątku wspólnego małżonków (por. postanowienie z dnia 26 listopada 2009 r., III CZP 96/09, nie publ., wyrok z dnia 4 kwietnia 2012 r., I CSK 8/12, nie publ., postanowienie z dnia 21 czerwca 2013 roku, I CSK 597/12, nie publ., postanowienie z dnia 7 lutego 2014 roku, III CZP 120/13, nie publ.).

W przypadku wątpliwości skonsultuj się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata