Nierówny podział majątku po rozwodzie.

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Nic tak nie dzieli ludzi jak podział majątku.

Ustalenie nierównych udziałów jest możliwe zatem tylko, gdy łącznie, kumulatywnie, spełnione są trzy przesłanki: 

1. małżonek zgłosił takie żądanie; 

2. wystąpiły ważne powody tego żądania; 

3. małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

Nierówny podział majątku po rozwodzie na przykładzie informatyka Łukasza

Historia z Kancelarii – Rozwód Informatyka – Łukasz –

Pan Łukasz trafił do mnie, z tym, iż chce nierówno podzielić majątek gdyż chce rozwodu. Żona nie chciała pracować, trwoniła majątek, nie dbała o rodzine, zdradzała go i dlatego chce nierównego podziału. Strony zebrały na kontach oszczędnościowych ponad 500.000 zł. oraz mają kilka nieruchomości. Co zrobić…

Pan Łukasz pracuje dla Wirtualnej polski jako programista / informatyk w Warszawie, zarabia bardzo dobrze i chce w końcu odciąć żonę.  I planuje wszcząć procedurę rozdzielności przymusowej. 

Nierówny podział majątku po rozwodzie  – jak to zrobić?

Czy zawsze trzeba podzielić majątek 50 na 50 !

Nie !

Jest coś takiego jak nierówny podział majątku!

Przemyśl czy w twojej sytuacji masz na to szansę.

Oczywiście do osiągnięcia zamierzonego efektu nie wystarczy jednak tylko samo zgłoszenie żądania. Trzeba przeprowadzić postępowanie dowodowe……

 

Różny stopień przyczyniania się małżonków do powstania tego majątku bierze się pod uwagę dopiero wtedy, gdy za ustaleniem nierównych udziałów przemawiają „ważne powody”. 

Na podstawie jakich przesłanek można ustalić nierówny podział majątku po rozwodzie?

„Ważne powody” w rozumieniu art. 43 § 2 k.r.o. 

Niejednakowym przyczynianiu się małżonków do powstania majątku wspólnego.

Tylko w małżeństwie prawidłowo funkcjonującym usprawiedliwione są równe udziały w majątku wspólnym.

Małżeństwo opiera się na więzach osobistych i gospodarczych między małżonkami oraz na obowiązku wzajemnej pomocy.

A gdy małżonek rażąco lub uporczywie naruszał swe obowiązki wobec rodziny bądź doprowadził do zawinionego rozkładu pożycia ?

Wtedy można żądać !

Ważny wyrok. SN z 27 czerwca 2003 r., IV CKN 278/2001 Kwestia winy nie jest więc bez znaczenia przy ocenie „ważnych powodów”, dlatego przyjmuje się, że art. 43 § 2 k.r.o. nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy.

Nierówny podział majątku przy rozwodzie – kiedy?

Czym są ważne powody?

Dla przykładu,  niewłaściwe zachowanie jednego z małżonków, długotrwała separacja faktyczna małżonków, fakt trwonienia majątku przez jednego z małżonków, alkoholizm, narkomania, hazard, a nawet dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych.

Ważne jest czy małżonkowie wspólnie gospodarowali majątkiem ?

Przepis art. 43 k.r.o.,

Udziały małżonków w majątku wspólnym
§ 1.

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.
§ 2.
Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.
§ 3.
Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nierówny podział majątku po rozwodzie – linia orzecznictwa

W związku z tym to na małżonku wnoszącym o ustalenie nierównych udziałów  spoczywa ciężar dowodu.

W przypadku naszego pana z Warszawy Informatyka sprawa jest dosyć prosta i krok po kroku należy dążyć do Celu. Niewątpliwie sprawy są bardziej skomplikowane. 

Według linii orzecznictwa przyczynianie się do powstania majątku wspólnego może polegać zarówno na wniesieniu aktywów, jak i na zaoszczędzeniu wydatków. W przypadku pracy we wspólnym gospodarstwie domowym zaoszczędzenie wydatków polega na uniknięciu kosztów związanych z potrzebą zatrudnienia pomocy domowej/opiekunki do dziecka. 

Ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym nie można żądać w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. Ustalenia tego można żądać jedynie w razie ustania wspólności majątkowej.

Z żądaniem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym może wystąpić każde z małżonków.

Uprawnienie do żądania ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym nie ma charakteru roszczenia majątkowego i w związku z tym nie ulega przedawnieniu. 

Nierówny podział majątku po rozwodzie – historia informatyka z Gdańska

Inna historia…. Nierówny podział majątku w Gdańsku 

przyszedł do mnie pan Michał z Gdańska również Informatyk- i chciał jak najszybciej przeprowadzić podział majątku – nierówno.  Jednakże powiedziałam mu: przykro mi ale nie wygramy ! Ważne, należy mówić prawdę a nie to co chce usłyszeć klient.

 

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata