Odpowiedź na pozew 

Odpowiedź na pozew. Pamiętaj – odpowiedź na pozew o rozwód należy złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia pozwu.

Musisz jednak wiedzieć, czy tego chcesz.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze mną bądź z innym adwokatem i porozmawiaj o możliwościach. Sprawdź, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Największe zagrożenie mężczyzn? – 7 dni

Czy wiesz, że jeżeli w pozwie jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia, wówczas sąd powinien wydać rozstrzygnięcie w ciągu 7 dni?

Dlatego przemyśl swoją sytuację. W końcu to Ty decydujesz, czego tak naprawdę chcesz i podejmujesz decyzje na całe życie.

Masz różne możliwości działania. Jeżeli nie chcesz rozwodu, skieruj sprawę na mediację. W przypadku gdy zgadzasz się na rozwiązanie małżeństwa, zastanów się, czy chcesz orzekać o winie czy nie. Jeżeli tej winy nie chcesz i zależy Ci na jak najszybszym sporządzeniu odpowiedzi, zapoznaj się z poniższym przykładem.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Jak zatytułować pismo?

Tytuł pisma: Odpowiedź na pozew

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

  1. rozwiązanie małżeństwa Stron przez orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie;
  2. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność pozwanego;
  3. nieprzeprowadzenie mediacji w trybie art. 436 KPC;
  4. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczności podniesione w treści uzasadnienia niniejszego pozwu, w szczególności na okoliczność, iż nastąpił rozpad pożycia stron, relacji małżeńskich;
  5. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią [wpisać] obojgu rodzicom, ustalając jej miejsce zamieszkania przy matce;
  6. zobowiązanie pozwanego do ponoszenia koszów utrzymania i wychowania córki w kwocie po 1.100,00 złotych (słownie tysiąc sto złotych 00/100) miesięcznie, płatnych do rąk powódki do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, obciążając powódkę pozostałymi kosztami utrzymania córki oraz osobistymi staraniami o jego wychowanie

Wskazuję, iż w przedmiotowej sprawie mediacja i inne formy polubownego rozwiązania sporu są bezcelowe, albowiem uczucia małżonków na chwilę obecną całkowicie wygasły i nie chcą oni podejmować prób ratowania związku małżeńskiego.  

W związku z powyższym, jako że dalsze utrzymanie małżeństwa jest całkowicie bezprzedmiotowe, pozwany wnosi o rozpoznanie sprawy przez tut. Sąd.

Więcej: Czy muszę odpowiadać na pozew o rozwód?

Odpowiedź na pozew – Jak napisać uzasadnienie?

Dla przykładu:

Początkowo małżeństwo stron niniejszego postępowania układało się poprawnie, a strony tworzyły zgodny i szczęśliwy związek. Strony darzyły się wzajemnym szacunkiem i troską. Jednakże po pewnym czasie małżonkowie zaczęli się od siebie oddalać. Relacje między stronami ulegały stopniowemu ochłodzeniu, aż w konsekwencji doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Z uwagi na wniosek o nieorzekaniu o winie Pozwany, nie chcąc eskalować konfliktów pomiędzy Stronami, nie będzie przywoływać okoliczności, które potwierdzałyby zasadność powództwa. 

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Kiedy ustały więzi?

W marcu 2018 r.  ustały wszelkie więzi małżeńskie. Pozwany nie mieszka w wspólnym domu.

Natomiast Strony zgodnie przyznają, że nadal się szanują. Niestety brak już między Stronami uczucia miłości, które powinno być między mężem a żoną.

Dla stron dobro dziecka jest ważne, stąd też strony zgodnie sporządziły porozumienie w zakresie dotyczącym córki. 

Z uwagi na fakt, iż strony nie mają żadnych wspólnych planów na przyszłość i wobec faktu trwałego ustania wszelkich więzi małżeńskich między Stronami, konieczne jest rozwiązanie małżeństwa Stron przez rozwód.

Strony nie potrafią już normalnie funkcjonować jak mąż i żona. Obecny stan więzi pomiędzy stronami jednoznacznie prowadzi do wniosku, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego o charakterze trwałym, uzasadniający rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Stron nie łączą już więzy fizyczne i emocjonalne, jak również więzy gospodarcze. 

Pragnę podkreślić, że pomimo zaistniałej niezgodności charakterów pozwany pragnie, aby rozwód przebiegł spokojnie i kulturalnie, toteż nie chce on wchodzić w genezę konfliktu. 

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie. 

Nie zapomnij się podpisać.

Pamiętaj, aby w razie wątpliwości zwrócić się do profesjonalnego pełnomocnika! Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Więcej:

Odpowiedź na pozew o rozwód. Co robić?

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata