Odprawa a podział majątku

Odprawa a podział majątku. Czy odprawa emerytalna wchodzi w skład wspólnego majątku dorobkowego?

Często jest z tym problem. Czy coś wchodzi do majątku wspólnego czy nie?

Zacznijmy więc od początku.

Czym jest majątek wspólny?

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Majątek wspólny – co się na niego składa?

Wspólność majątkowa obejmuje to, co zostało nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). A zatem przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Tak, ważne są daty.

W związku z tym, co konkretnie?

Dla przykładu: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Dodatkowo środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS.

Każda sytuacja oczywiście jest inna i trzeba wnikliwie ją analizować. Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Więcej:

Majątek przed ślubem. Co z majątkiem przed ślubem ?

Odprawa a podział majątku – wspólność majątkowa

Pamiętajmy, iż zgodnie z art. 31 k.r.o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa.

Czym jest majątek osobisty?

Przede wszystkim to wszystko, co przed małżeństwem zostało kupione!!!

Ale jeżeli zostało kupione na kredyt – a w trakcie małżeństwa go spłacaliście – to należą się Tobie pieniądze.

Kolejna rzecz: dziedziczenie. Tak, spadki to również majątek osobisty.

Co jeszcze?

Punkt 3: Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (chodzi tu o udziały w spółce cywilnej);

Punkt 4: Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

Dodatkowo punkt 5:  prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

Uwaga, ważne!

Punkt 6: odszkodowanie ! Zwróć uwagę na treść:

Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

Co z tą odprawą?

Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia

Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków!

Uwaga wierzytelność [czyli zaległość]: kolokwialnie mówiąc to, co było jeszcze przed wspólnością.

Więcej: Adwokat podział majątku. Jak złożyć wniosek o podział majątku ?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym taka wierzytelność wchodzi w skład majątku osobistego małżonka, a zatem generalnie może być dochodzona tylko przez niego i jest przedmiotem jego zarządu.

Punkt 8: Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

Punkt 9: Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

I ostatni, 10 punkt: Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Odprawa a podział majątku – na co uważać?

Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.  
Ustawodawca posługuje się pojęciem wynagrodzenia za pracę, które nie oznacza jedynie samej pensji, lecz wszelkie składniki wynagrodzenia jakie pracownik otrzymuje w związku ze świadczeniem pracy.
Dlatego w mojej ocenie odprawa emerytalna jest świadczeniem mającym charakter przychodu ze stosunku pracy.
Sprawdź, jaki był odprowadzony podatek. Jeżeli taki jak przy wynagrodzeniu, to sprawa jest prosta.
Nie ma w katalogu przy pozycjach majątku osobistego odprawy. Odprawa nie jest odszkodowaniem.
Gdyby ustawodawca zamierzał inne świadczenia pracownicze wyłączyć z majątku wspólnego małżonków, odpowiedni przepis w tym zakresie zostałby wprowadzony do katalogu określającego składni majątku osobistego małżonków.
Zobacz art. 33 k.r.o.
Odprawa a podział majątku

Warte uwagi!

Wyrok:

W orzecznictwie zwraca się uwagę, że odprawy związane ze zwolnieniami grupowymi są swoistą „zapłatą” przez pracodawcę za zgodne z prawem i skuteczne zwolnienie się od zobowiązania zatrudnienia pracownika. Funkcją odprawy nie jest wynagrodzenie szkody za utratę możliwości zarobkowania, bowiem zakończenie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy nie jest równoznaczne z utratą możliwości zarobkowania w ogóle (por. wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2015 r. sygn. akt II PK 134/14, LEX nr 1682206).

Odprawa pieniężna, co wynika z orzecznictwa sądowego, nie ma charakteru odszkodowawczego.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Więcej:

Rozwód i Podział majątku

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata