Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, kiedy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie.

Przyjrzyjmy się historii pana Rafała. Obrazuje ona konkretnie, kiedy można podwyższyć alimenty.

Pan Rafał wniósł o ich obniżenie, zaś matka dziecka o podwyższenie.

Powód: Pan Rafał

Pozwana: Matka dziecka

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów – zmiana okoliczności?

Matka dziecka po otrzymaniu informacji o obniżeniu alimentów, działając w imieniu małoletniej pozwanej wniosła o oddalenie w całości powództwa. Ponadto w ramach wniesionego w odpowiedzi na pozew powództwa wzajemnego wniosła o podwyższenie alimentów na rzecz małoletniej z kwoty 1500 zł na 2000 zł, płatnych z góry do 10-go dnia każdego miesiąca do rąk matki.

Zmiana alimentów – zmiana okoliczności 

Pan Rafał popełnił błąd – nie wykazał wystarczająco zmiany okoliczności.

Matka dziecka w uzasadnieniu podniosła, że powód nie wykazał, aby nastąpiła taka zmiana okoliczności, która by uzasadniała zmniejszenie nałożonego na niego obowiązku alimentacyjnego względem małoletniej córki.

Podwyższenie alimentów – Co zrobiła matka?

Ponadto wskazała, że wydatki na dziecko z upływem czasu ulegają zwiększeniu, a nie zmniejszeniu. Do stałych miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem dochodzą wydatki na zajęcia dodatkowe, opłaty w szkole, wycieczki, wyjścia klasowe czy realizację pasji dziecka.

Masz problem? Sprawdź, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ????

Więcej:

Alimenty na ex żonę. Jak uchylić alimenty na byłą żonę ?‼‼‼

Wysokie alimenty. Nie chce płacić alimentów

Matka dziecka dostarczyła różne paragony, oświadczenia, rachunki. Uzasadniła, iż małoletnia chce kontynuować naukę języków oraz od nowego roku szkolnego uczęszczać na korepetycje, np. z matematyki.

Co robi Sąd? 

Sąd najpierw ustala stan faktyczny sprawy, a dalej orzeka wyrok. Ustala również Twoje zarobki. 

Sąd ustalił, że pan Rafał ma 45 lat, posiada wykształcenie wyższe, pracuje i otrzymuje wynagrodzenie na poziomie ok. 9573 zł.

Nie ma żadnego kredytu. Ponadto posiadam mieszkanie darowane mu przez rodziców.  Dodatkowo powód mieszkanie wynajmuje za kwotę 3000 zł. Sam mieszka u partnerki, biorąc na siebie część opłat. Nie posiada samochodu.

Regularnie opłaca alimenty w wysokości 1500 zł miesięcznie na rzecz córki.

Co z zarobkami matki dziecka? 

Matka dziecka ma 35 lat. Żyje w mieszkaniu własnościowym (64 m2), koszt czynszu wynosi ok. 650 zł. Prowadzi własną działalność gospodarczą, a jej średni dochód wynosi ok. 3 400 zł netto miesięcznie.

Ojciec dziecka przesyła jej regularnie 1500 zł tytułem alimentów na córkę. Jak wynika z zeznania podatkowego za rok 2018, osiągnęła przychód na poziomie ok. 145 778 zł, zaś dochód wyniósł ok. 13 964 zł.

Jakie są potrzeby dziecka? 

Małoletnia ma aktualnie 15 lat, uczęszcza do szkoły artystycznej. Korzysta z korepetycji z angielskiego i matematyki, które kosztują 400 zł. Od września 2018 r. do stycznia 2019 r. małoletnia uczęszczała na kurs językowy, którego koszt wyniósł 1670 zł.

Dodatkowo córka ma problemy z astmą i chodzi na prywatne wizyty u lekarza raz na dwa miesiące za 200 zł.

Sąd ocenił koszty zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb 15-latki na kwotę ok. 2500 zł złotych miesięcznie.

Dla przykładu: wyżywienie – 600 zł, koszty mieszkania – 300 zł, internet i telefon – 75 zł, itp.

Sąd ustala to na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach postępowania, w szczególności w zakresie dokumentów, oświadczeń oraz zeznań stron w zakresie powołanym w uzasadnieniu uznając je za całkowicie wiarygodne.

Podwyższenie alimentów – ważne! 

Jeżeli nie zgadzasz się z kosztem, musisz to kwestionować i wnosić o udokumentowanie. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Sąd oddalił pozew o zmniejszenie oraz oddalił powództwo wzajemne o podwyższenie. Alimenty nie uległy zmianie.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Obowiązek alimentacyjny – o czym pamiętać?

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania dziecka (art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Jak określić zakres potrzeb dziecka?

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z artykułem rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

Podwyższenie alimentów

Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), dostarczania rozrywek i wypoczynku. Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami – to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.

Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich sami żyją.

Powództwo wzajemne nie zostało uwzględnione z uwagi na fakt, że z zasady alimenty przeznaczone są na usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a nie na wszelkie wydatki na dziecko, jakie matce przyjdą do głowy. Potrzeby małoletniej z wiekiem zwiększyły się, ale przy tym nie zwiększyły się możliwości zarobkowe jej ojca, który ma teraz na utrzymaniu także drugie dziecko.

Matka wymyśla, a Ty masz płacić? – NIE! 

W jednej ze spraw, którą prowadziłam, Sąd potwierdził moje stanowisko, iż matka chciałaby zapisać się na kurs trzech języków obcych, gry na pianinie, kupić psa rosowego za 4000 zł i podróżować po Europie. Oczywiście ma do tego prawo, jednak koszty te powinna opłacać z własnych pieniędzy jako wydatki ponadstandardowe, a nie oczekiwać ich zwrotu w formie podwyższonych alimentów. Dlatego bądź świadom swoich praw i nie daj się wykorzystać.

 

Więcej:

Jak wygrać sprawę o Alimenty Adwokat radzi

Alimenty na dziecko 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata