Podział majątku a dzieci

Podział majątku a dzieci. Gromadzimy majątki, zaciągamy zobowiązania – a kiedy czeka nas rozwód zastanawiamy się, jak mamy podzielić majątek.

„Mogę przepisać majątek na dzieci? Czy wtedy nie będę płacił alimentów?”

„Mogę darować dzieciom swoją cześć majątku?”

Mężczyźni często mają „świetne pomysły”… Świetne nie zawsze dla nich. A później mają problem. Jaki? Zostają bez rodziny, bez majątku i z wysokimi alimentami…

Co zrobić, żeby nie przegrać sprawy?

W pierwszej kolejności przemyśl strategię ze specjalistą – adwokatem/ radcą prawnym specjalizującym się w sprawach rodzinnych.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ????

Podział majątku a dzieci – Jak przekazać nieruchomość?

Zasada numer 1 – myśl o sobie!

Nadto należy wskazać, iż małoletnie dziecko jest uprawnione do przyjmowania darowizn zawsze, jeżeli są to rzeczy drobne albo nie powodują nałożenia żadnych zobowiązań. Gdy wymagają czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem konieczna jest zgoda Sądu Rejonowego – Sądu rodzinnego (przepisy regulujące te kwestie – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

Sytuacja staje się prostsza, kiedy dziecko osiągnęło pełnoletność.

Przede wszystkim istnieją 3 podstawowe możliwości przekazania nieruchomości.

 • umowa darowizny
 • testament
 • umowa dożywocia

Zanim cokolwiek zrobisz, przeanalizuj swoją sytuację i omów ją ze specjalistą.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Wniosek o podział majątku – Kiedy i jak?

Planujesz wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego, ale nie jesteś pewien jak to zrobić?

Wniosek można złożyć dopiero wtedy, kiedy między małżonkami ustała wspólność majątkowa.

 • Notariusz – Intercyza – umowa o rozdzielność majątkową (intercyzę).
 • Rozdzielność przez sąd – kiedy sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej, jeden z małżonków zostanie ubezwłasnowolniony.
 • Upadłość małżonka – w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość.
 • Separacja – wspólność majątkowa małżeńska ustaje również wtedy, kiedy sąd orzeknie separację małżonków.
 • Klasycznie – wtedy kiedy Sąd orzeknie rozwód (wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego) / unieważnienie małżeństwa.
 • Aż po grób – śmierć jednego albo obojga małżonków.

Zanim podejmiesz decyzję, przeanalizuj swoją sytuację. Czy majątek na pewno jest majątkiem wspólnym? A może jakaś część stanowi majątek odrębny? Musisz poznać kilka istotnych kwestii, a także należy przeanalizować twoje aktywa.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Podział majątku – Co należy do majątku wspólnego?

Zgodnie z treścią art. 31§ 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Przedmioty majątku osobistego każdego z małżonków

 1. Przed wspólnością [ ślubem ] – przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej.
 2. Wtedy kiedy dziedziczymy – przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.
 3. Odrębne przepisy – prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom.
 4. Zaspokajanie osobistych potrzeb – przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków.
 5. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie.
 6. Pieniądze z tytułu odszkodowania – przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
 8. Nagroda za osobiste osiągnięcia -przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.
 9. Prawa autorskie i pokrewne, własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.
 10. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Czy mam szanse na nierówny podział majątku?

To dość skomplikowany temat. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego sąd uwzględnia także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pobudowałeś dom na gruncie żony?

Jeżeli jeden z małżonków jest współwłaścicielem gruntu, na którym wszyscy współwłaściciele wznieśli dom i ustanowili odrębną własność lokali, drugi z małżonków może żądać jedynie zwrotu nakładów na podstawie art. 45 k.r.o., a nie nabywa prawa współwłasności gruntu i lokalu (por. wyrok SN z dnia 18 listopada 1971 r., II CR 518/71, OSNCP 1972, nr 5, poz. 92).

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 2 kwietnia 1982 r., III CZP 10/82, OSNCP 1982, nr 11-12, poz. 162: „Roszczenia o zwrot nakładów dokonanych z majątku wspólnego małżonków na nieruchomość, której współwłaścicielem był jeden z nich, małżonkowie mogą dochodzić od współwłaściciela, któremu własność tej nieruchomości została przyznana w postępowaniu o zniesienie współwłasności, mimo że małżonek – współwłaściciel w tym postępowaniu tego roszczenia nie zgłosił (art. 618 k.c.)”. Po ustaniu wspólności małżonkowie (lub byli małżonkowie) mogą od osoby trzeciej, która otrzymała nieruchomość, dochodzić połowy wierzytelności z tytułu poczynionych nakładów z majątku wspólnego na nieruchomość osoby trzeciej (por. uchwała SN z dnia 13 lutego 1987 r., III CZP 3/87, OSNCP 1988, nr 2-3, poz. 34).

W praktyce małżonkowie najczęściej występują o podział majątku wspólnego po zakończeniu postępowania rozwodowego.

Najważniejsze fakty

Z ważnych powodów każdy z małżonków może wystąpić do Sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Możesz żądać nierównego podziału majątku, jednakże musisz sprawdzić cały majątek stron. Nie wszystko jest majątkiem wspólnym… Podział majątku to podział majątku, nie myl tego z alimentami! To, że oddasz „coś żonie”, zaś ona stwierdzi, że zrzeka się alimentów, nie ma znaczenia!

Podział majątku w wyroku rozwodowym – Dobry wybór?

Jeżeli faktycznie jesteście zgodni w tym obszarze, to tak. Natomiast jeżeli są kwestie sporne, odradzam, albowiem spowoduje to, iż postępowanie będzie się przedłużało.

Niewątpliwie dokonanie takiego podziału w wyroku rozwodowym umożliwi kompleksowe zamknięcie pewnego rozdziału w życiu. Szukasz adwokata? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 

Przeczytaj więcej:

Podział majątku

Adwokat do rozwodu. Jak dzieli się majątek przy rozwodzie?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Zadzwoń do Adwokata