Podział majątku po rozwodzie

  Podział majątku po rozwodzie. Niekiedy stronom nie udaje się podczas spraw rozwodowych załatwić ważnych kwestii finansowych i związanych z podziałem majątku.

  Stało się – jesteśmy po rozwodzie i teraz czas uregulować kwestie związane z majątkiem. Jak to zrobić? Najlepiej zacząć od początku. 

  Jak pomagam

  KONTAKT

  [ KONSULTACJA PRAWNA W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH ] Przede wszystkim w pierwszej kolejności polecam konsultację z dobrym prawnikiem specjalizującym się w sprawach o podział majątku.

  [ SPRAWA O PODZIAŁ MAJĄTKU ] Jeżeli czeka nas sprawa o podział majątku, to warto rozważyć mediację przedsądową albo negocjacje u prawników w kancelarii. Udział w mediacji jest zawsze dobrowolny, niemniej jednak warto wyrazić zgodę na mediację, albowiem wtedy mamy szansę ugodowego załatwienia sprawy. Zanim to zrobimy, warto wiedzieć, na co możemy liczyć. Dobry adwokat do spraw o podział majątku powie, jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego, a jakie są majątkiem odrębnym, do którego drugi małżonek nie ma prawa. Nierówny podział majątku – 30% żona, 70% mąż

  MIESZKANIE KUPIONE PRZED MAŁŻEŃSTWEM

  Wyobraźmy sobie sytuację, że kupiłeś mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego. Wówczas niniejsze mieszkanie wchodzi tylko i wyłącznie do twojego majątku osobistego. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy mieszkanie było obciążone kredytem i przez okres związku małżeńskiego wspólnie z majątku wspólnego spłacaliście raty. Wtedy też żona ma prawo do nakładów z tego tytułu.

  W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

  Czy warto iść na mediację? 

  Uważam, że tak. Na mediację może was również oczywiście skierować sąd. Najczęściej robi to w sprawach, które są dość skomplikowane. Sąd już na początku wie, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy o podział majątku taka sprawa może trwać kilka lat. Podział majątku w Warszawie – Torebka Hermes 

  Przykład – podział majątku po rozwodzie w Warszawie 

  Sprawa o rozwód trwała 3 lat, zaś sprawa o podział kolejne 5 lat. Stracili tyle czasu! Okazało się, że gdyby przyszli do mnie, zaoszczędzilibyśmy około 7 lat!!!!

  Zgodny wniosek stron co do podziału majątku 

  Pamiętaj, że na zgodny wniosek stron można dokonać podziału w formie aktu notarialnego. Zawsze również można skorzystać z mediatora.  Ma on obowiązek zachować bezstronność w przeprowadzeniu mediacji i ustalić wspólnie, jak ma wyglądać między państwem podział.

  Jeżeli potrzebujesz pomocy, zapraszam do kontaktu – KONTAKT.

  Mediacja przy podziale majątku

  Pamiętajmy również, że postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Zatem w konsekwencji sąd nie będzie wiedział, o czym rozmawialiście i jakie fakty tam ustaliliście. Dzięki temu strony mogą w rozmowie powiedzieć, jak chcą dokonać podziału, przedstawić swoje propozycje oraz poznać stanowisko drugiej strony. Jeżeli propozycje ugodowe nie zostaną zatwierdzone i nie dojdzie do podpisania porozumienia, to sprawa znów wraca do sądu.

  Jak wygląda procedura wszczęcia sprawy o podział majątku? 

  Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego. Jeżeli sąd nie zauważy żadnych braków formalnych, nadaje bieg sprawie i przesyła odpis wniosku o podział majątku do uczestnika postępowania, zobowiązując w danym terminie do ustosunkowania się do twierdzeń.

  Skład majątku wspólnego 

  W pierwszej kolejności należy określić, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Następnie przechodzimy do kategorii pt. „jak dokonać podziału majątku wspólnego”. A zatem należy wtedy rozdzielić co i dla kogo. Pamiętajmy również, że jeżeli nie znamy w całości, jakie składniki wchodzą do majątku wspólnego małżonków, ponieważ np. jedna z osób ukrywa oszczędności na kontach, możemy zobowiązać sąd do przedłużenia wyciągów z kont.

  CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

  Ukrywanie majątku przy podziale majątku – standard

  Dlatego też ważne jest merytoryczne przygotowanie się do sprawy o podział majątku. W pierwszej kolejności musimy wiedzieć, jakie składniki wchodzą do majątku wspólnego, a jakie nie. Jeżeli już został złożony wniosek o podział majątku wspólnego, zaś druga strona sporządziła odpowiedź na wniosek, wówczas sąd wyznacza termin rozprawy. Pierwsze posiedzenie jest przygotowawcze

  Jak wygląda pierwsza rozprawa o podział majątku? 

  W pierwszej kolejności sąd sprawdza, kto stawił się na rozprawie. Wtedy też przewodniczący udziela głosu obecnym. W pierwszej kolejności mówi strona wnioskująca, zaś w drugiej kolejności uczestnik postępowania. Może zdarzyć się tak, że podczas pierwszej rozprawy sąd będzie państwa zachęcał do przeprowadzenia mediacji. Jest to niekiedy świetna propozycja. Jest duże prawdopodobieństwo, że dzięki mediacji znajdziecie się bliżej zakończenia sprawy. Sąd w pierwszej kolejności pyta, „jakie jest stanowisko stron”? 

  Więcej: Sposoby podziału. W jaki sposób sąd podzieli majątek?

  Podział majątku – plan działania 

  Na kanwie nowych przepisów na pierwszej rozprawie należy sporządzić plan działania, czyli plan rozprawy. W pierwszej kolejności sąd chciałby ustalić, co wchodzi w skład majątku objętego wspólnością majątkową. Wtedy też sąd patrzy, jakie są również powołane dowody w sprawie. W tym miejscu albo dopuszcza pewne dowody, albo może też pewne dowody pominąć.

  Rozprawa przy podziale majątku 

  Sąd również wyznacza termin rozprawy i wskazuje, iż strony są wezwane do osobistego stawiennictwa, wobec czego sąd już nie będzie ich zawiadamiał. To jest bardzo ważne. Często jest bowiem tak, że czekamy na termin, jednakże zawiadomienie najprawdopodobniej już do ciebie nie przyjdzie, albowiem sąd poinformował cię o następnym terminie rozprawy. Jeżeli nie jesteś pewien, gdyż nie zapisałaś terminu, zawsze możesz zadzwonić do sądu, w którym toczy się twoja sprawa i poprosić o informację, w jakim terminie odbędzie się rozprawa.

  PAMIĘTAJ ZAWSZE SĄD REJONOWY 

  Dodatkowo w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, sąd może już na tym terminie wezwać stronę do zaliczki na poczet kosztów opinii biegłego od każdego z nich pod rygorem pominięcia dowodu. Należy wskazać, iż zaliczkę należy uiścić na konto sądu. Biegły sądowy jest zawsze powoływany w sytuacji, kiedy ma miejsce spór co do wartości nieruchomości, albowiem dzięki niemu można oszacować prawidłowo wartość nieruchomości.

  Podział majątku po rozwodzie – jakie dowody?

  DOWODY PRZY PODZIALE MAJĄTKU

  Pamiętajmy, iż zgodnie z artykułem 6 KC ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Zatem jeżeli twierdzimy, że otrzymaliśmy jakąś darowiznę od swoich rodziców i stanowi to majątek osobisty, musimy to udowodnić. Jaki dowód w takiej sytuacji? Mogą być to np. zeznania świadków – rodziców.

  Dobrze by było również załączyć umowę o przekazanie darowizny, zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego oraz potwierdzenie przelewu. Niemniej jednak w praktyce często zdarza się tak, że ludzie nie myślą o kwestiach podatkowych ani o uregulowaniu tej kwestii. Niestety, kiedy dochodzi do spraw sądowych, wówczas zaczyna się problem. 

  Pamiętajmy, iż pomijając dowód z dokumentu sąd w tym zakresie musi wydać postanowienie.

  Wyrok przy podziale majątku

  „Dokumenty prywatne nie korzystają z domniemania zgodności z prawdą oświad­czeń w nich zawartych, co jednak nie oznacza, że są one niezgodne z rzeczywisto­ścią. O materialnej mocy dowodowej dokumentu prywatnego, zależnej od jego treści, rozstrzyga sąd według ogólnych zasad oceny dowodów zgodnie z art 233 § 1 kpc. Podlegają one ocenie według ogólnych zasad i skonfrontowaniu z całokształ­ tem materiału dowodowego” (wyrok SA w Łodzi z 13082018 r, I ACa 1670/17, LEX nr 2581041).

  Oszacowanie nieruchomości

  W przypadku, gdy wymagane są wiadomości specjalne, sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do okoliczności często podejmuje decyzję o powołaniu biegłych. Sąd wskazuje również, czy opinia ma być przedstawiona ustnie czy pisemnie.

  Dowód z opinii biegłego przy podziale majątku 

  „Dowód z opinii biegłego jest dowodem o specyficznym charakterze o tyle, że służyć powinien w procesie cywilnym dowodzeniu takich faktów, których stwierdzenie wy­maga wiadomości specjalnych w rozumieniu art 278 kpc. Zasadniczo więc dowód ten ma zmierzać dostarczeniu wiedzy (naukowej, fachowej bądź branżowej itp) niezbędnej dla prawidłowej oceny faktów, z których strony wywodzą w procesie swoje racje (ewen­tualnie stwierdzenia zaistnienia lub przebiegu zjawisk, których nie można właściwie ustalić bez posiadania takiej wiedzy).

  Dowód ten przeprowadzany jest przy zachowaniu określonych przez prawo procesowe gwarancji co do kompetencji (art 278 kpc) i bezstronności biegłego (art 281 kpc) oraz bezpośredniości (czego wyrazem jest norma art 286 kpc). Dowód z opinii biegłego służy zatem w procesie dla weryfikacji twier­dzeń stron o przebiegu zdarzeń (stanie rzeczy, cechach przedmiotów), wówczas kiedy nie jest możliwe dokonanie tej oceny przy uwzględnieniu wniosków płynących z wie­dzy powszechnej i zasad doświadczenia życiowego ocenianych przy uwzględnieniu za­sad logiki” (wyrok SA w Szczecinie z 18032020 r, I ACa 666/19, LEX nr 2956833).

  Operat szacunkowy przy wartości

  Wycena przy podziale majątku

  W tym miejscu należy przeanalizować przepisy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z artykułem 151 tejże ustawy wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym. 

  Jak biegły wycenia nieruchomość? Metody wyceny przez biegłego 

  Pamiętajmy również, iż są różne metody wyceny, np. porównawcza, dochodowa lub kosztowa albo podejście mieszane zawierające elementy podejść poprzednich. 

  Poniżej zamieszczam przepisy dotyczące operatu szacunkowego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.

  Wartość nieruchomości przy podziale majątku 

  Art. 151 ust. 1 u.g.n.: Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawiera­nej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają sta­nowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

  Sposoby wyceny wartości nieruchomości przy podziale majątku 

  Art. 152 ust. 1 u.g.n.: Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podej­ścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.

  Art. 152 ust. 2 u.g.n.: Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu po­dejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierające­go elementy podejść poprzednich.

  Metoda porównawcza przy podziale majątku

  Art. 153 ust. 1 u.g.n.: [ METODA SZACUNKOWA ] Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nierucho­mości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

  Rzeczoznawca majątkowy wybiera metody i technikę 

  Art. 154 ust. 1 u.g.n.: [ WYBÓR METODY I TECHNIKI ] Wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szaco­wania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Uwzględnia w szczegól­ności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miej­scowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. 

  Szukasz adwokata? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

  Opinia biegłego przy sprawie o podział majątku

  Art. 156 ust. 1 u.g.n.: [ WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI ] Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o war­tości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

  Przez jaki czas ważny jest operat szacunkowy? 

  Tylko rok!!!! 

  Art. 156 ust. 3 u.g.n.: [ WYKORZYSTANIE OPERATU ] Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art 154. 

  Sąd wymaga wiadomości specjalistów przy podziale majątku.

  Podział majątku po rozwodzie. Jakie orzecznictwo? 

  „[Wycena] Operat szacunkowy, stanowiący główny dowód w sprawie, bowiem to jedyny doku­ment szacujący wartość nieruchomości, podlega ocenie organu prowadzącego po­stępowanie, jak każdy inny. Jednak jest to dowód specyficzny, zawierający wiedzę dostępną rzeczoznawcy, związaną z techniką wyceny. Zatem ocena przez organ takie­go dowodu sprowadza się do kwestii formalnych, ale także do zbadania, czy operat zawiera wyjaśnienie, dlaczego takie, a nie inne parametry zostały wzięte pod uwagę, czy z operatu wynika w sposób przejrzysty, że ustaloną wartość nieruchomości moż­na przyjąć do ustalenia opłaty oraz czy dany operat daje odpowiedź na ewentualne wątpliwości właściciela nieruchomości co do wartości nieruchomości”. (źródło wyrok WSA w Poznaniu z 2072020 r, II SA/Po 645/19, LEX nr 3042536).

   

  Więcej:

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Podział majątku a fizyczny podział

   

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk

   

  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

  tel.: +48691512933

   e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Zadzwoń do Adwokata