Pozbawienie ojca praw rodzicielskich to poważna decyzja, która wymaga gruntownej analizy i spełnienia ściśle określonych przesłanek prawnych. Oto sześć najważniejszych rzeczy, które każdy mężczyzna powinien wiedzieć na temat pozbawienia praw rodzicielskich:

 1. Dobro dziecka jest najważniejsze – Podstawową zasadą, która kieruje sądem przy rozstrzyganiu o pozbawieniu praw rodzicielskich, jest dobro dziecka. Oznacza to, że wszystkie decyzje są podejmowane z myślą o zapewnieniu dziecku najlepszych warunków do rozwoju.
 2. Rażące zaniedbywanie obowiązków – Pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić w przypadku rażącego zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, co oznacza poważne lub uporczywe niezajmowanie się dzieckiem, nie dbanie o jego potrzeby emocjonalne, edukacyjne czy materialne.
 3. Procedura sądowa – Proces pozbawienia praw rodzicielskich jest procedurą sądową, w której niezbędne jest wykazanie, że rodzic (w tym przypadku ojciec) nie jest w stanie odpowiednio wykonywać swoich obowiązków. W procesie tym udział biorą biegli, którzy oceniają sytuację rodzinną, w tym warunki życiowe, relacje między rodzicami a dzieckiem oraz wpływ zachowania rodziców na dziecko.
 4. Opinia biegłych – Opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest kluczowym elementem w procesie pozbawienia praw rodzicielskich. Biegli oceniają stan psychiczny i emocjonalny dziecka, jego relacje z rodzicami oraz zdolność rodziców do wypełniania obowiązków rodzicielskich.
 5. Możliwość utrzymania kontaktów z dzieckiem – Pozbawienie praw rodzicielskich nie oznacza automatycznego zakazu kontaktów z dzieckiem. Sąd może zdecydować o możliwości utrzymania ograniczonych kontaktów, jeśli będzie to służyło dobru dziecka.
 6. Konieczność konsultacji z prawnikiem – Ze względu na skomplikowaną naturę sprawy i poważne konsekwencje pozbawienia praw rodzicielskich, niezbędna jest konsultacja z doświadczonym prawnikiem, który pomoże przygotować i przedstawić sprawę w sposób najbardziej korzystny dla klienta.

Pozbawienie ojca praw rodzicielskich

pozbawienie ojca praw rodzicielskich to złożony proces, który jest możliwy tylko wtedy, gdy zachodzi rażące zaniedbywanie obowiązków lub inne poważne przyczyny. Warto pamiętać, że każda sytuacja jest indywidualna i wymaga dokładnej analizy prawnej oraz oceny przez sąd.

Czy można łatwo pozbawić ojca praw? Oczywiście, że nie! Pozbawienie praw rodzicielskich – kilka faktów.

 • Przede wszystkim do pełnoletniości dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską
 • Władza z mocy art. 93 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przysługuje obojgu rodzicom.
 • Zgodnie z art. 95 § 3dobro dziecka jest najważniejsze.

Pozbawienie praw rodzicielskich

Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego rażące zaniedbywanie obowiązków to zaniedbywanie poważne lub zaniedbywanie o mniejszej wadze, lecz nacechowane nasileniem złej woli, uporczywością i niepoprawnością [źródło – postanowienie SN z 19 czerwca 1997, III CKN 122/97, niepubl.].

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Pozbawienie praw – wypowiedzą się biegli 

Ponadto opinię wydaje Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Jest to oczywiście bardzo ważna kwestia w całej sprawie.

Opinia jest oparta na:

 • analizie materiału dowodowego zebranego w sprawie
 • rzeczywistym badaniu małoletniego dziecka
 • badaniu rodziców
 • wszechstronnej analizie sytuacji wychowawczej dziecka.

Opinia bez wątpienia pozwala stwierdzić, jaka jest sytuacja rodzinna stron.

Dlatego dzięki temu, iż opinia zostaje sporządzona przez osoby kompetentne, które posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i odpowiednią wiedzę, opinia z dużym prawdopodobieństwem może stwierdzić, jaka jest faktyczna sytuacja stron.

Pozbawienie praw rodzicielskich

Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej:

 • jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.
 • Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem (art. 107§3 kro).

 “Artykuł na onet.pl, gdzie opowiadam o alienacji rodzicielskiej – zachęcam do lektury! https://kobieta.onet.pl/stop-alienacji-rodzicielskiej-w-kilkunastu-miastach-polski-zawisly-billboardy/xk9jntj “

W myśl art. 111§1 KRO jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej.

Zły wpływ na dziecko 

Ponadto w postanowieniu z dnia 7 września 2000 r. (sygn. akt I CKN 931/00) Sąd Najwyższy wskazał, iż nadużywanie władzy rodzicielskiej zachodzi także wówczas, gdy postępowanie rodzica obiektywnie wywiera destrukcyjny wpływ na proces wychowania i rozwoju psychicznego dziecka, choćby nie było to związane z subiektywnym, negatywnym nastawieniem rodzica wobec dziecka.

Sąd ponadto przeprowadza analizę dowodów:

 • przesłuchanie stron
 • wysłuchanie małoletniego
 • opinia OZSS
 • dowody ze świadków
 • dokumenty.

Na podstawie dowodów sąd wydaje wyrok. Sąd bada stan faktyczny sprawy i wówczas stwierdza: “Zdaniem Sądu dobro małoletniej przemawiało za tym, aby pozbawić ………. władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką ze względu na rażące zaniedbywanie obowiązków… “.

Ponadto istotne jest:

 • kto opiekuje się dzieckiem
 • jakie jest życzenie rodziców
 • jakie czynności wykonują rodzice względem dziecka
 • co jest ważne dla dziecka
 • jaka jest postawa ojca
 • jaka jest postawa matki
 • czy rodzice współdecydowali o losach dziecka
 • jaka jest rola rodziców w codziennym życiu
 • czy rodzice/któryś z rodziców jest osobą chorą/uzależnioną
 • jaki jest rozwój psychiczny dziecka.

Kontakty

Przede wszystkim pamiętajmy, iż pozbawienie praw rodzicielskich nie wyłącza prawa do widzeń z dzieckiem.

W razie wątpliwości najlepiej oczywiście skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który wszystko ci szczegółowo wyjaśni.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata