Pozew o podwyższenie alimentów – Czy potrzebny Adwokat ?

Opublikowane przez ADWOKAT w dniu

Pozew o podwyższenie alimentów

Czy potrzebny Adwokat ! Powiem tak, Absolutnie tak !!!!! Musisz walczyć ! Dzięki zaangażowaniu Adwokata w sprawie i twojej pomocy naprawdę można dużo. Oczywiście czasem takie koszty jak jedzenie bądź leczenie są stałe. Jednakże często zdarza się że koszty są „pompowane”.  I trzeba udowodnić że nie zgadzasz się.

Ostatnio klient mówi, że nie wziął adwokata o podwyższenie bo nie sądził że to będzie taki problem i nie sądził że Sąd zasadzi 1500 zł. Przyszedł do mnie żebyśmy się od tego odwołali. W apelacji Sąd obniżył do 1100 zł. 😉

Różnica jest 

20 lat x 12 msc. x 400 zł ( różnica) = 96.000 złotych. 

Tyle klient by zapłacił na przestrzeni lat gdyby nie odwołał się od tego wyroku. Często klienci usprawiedliwiają się że koszt pełnomocnika profesjonalnego to duży koszt. Nie zgadzam się, koszt średni reprezentacji w takiej sprawie oscyluje ok. 3000 netto., dodatkowo masz możliwość zapłacić to w ratach.

Wracając do tematu.

Pozew o podwyższenie alimentów

Pan Jarek z Gdańska otrzymał pozew o podwyższenie alimentów.  W odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości.W uzasadnieniu wskazał, że roszczenie jest nieuzasadnione, bowiem przy uzyskiwanych przez niego dochodach 4050,63 zł netto ma na utrzymaniu jeszcze jedną córkę.

Potrzeby określone przez matkę dziecka jego zdaniem są zawyżone. Widuje się z córką, kupuje jej prezenty i utrzymuje stały kontakt telefoniczny. Spotkania są sporadyczne wyłącznie z winy matki dziecka i dyspozycji dziecka.

 

Pozew o podwyższenie alimentów – Usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniej.

 

Sąd ustalił, iż koszty utrzymania wynoszą ok. 2400 zł miesięcznie. W skład tej kwoty wchodzą: koszty żywności 440 zł, ubrania 150 zł, leczenie 100 zł, opłata za basen 120 zł, zajęcia z siatkówki 70 zł, koszty strzelnicy 100 zł, udział w kosztach mieszkaniowych 440-500 zł, korepetycje z matematyki 320 zł, koszty szkolne 100 zł, telefon 39 zł, koszty wypoczynku wakacyjnego i feryjnego 300 zł, dojazdy 150 zł, środki czystości 60 zł.

 

Klucz do sukcesu w sprawie o podwyższenie to istotna zmiana.

Czyli kolokwialnie mówiąc.- Znajdź różnice.

Koszty utrzymania małoletniej wzrosły w porównaniu z poprzednim okresem o wydatki związane z zajęciami dodatkowymi (290 zł) i korepetycjami (320zł), jak również kosztami dowożenia do szkoły i na zajęcia (150zł).

Zwiększyły się również w zakresie opłat za wypoczynek (300zł). Wydatki związane z żywności i z odzieżą są na podobnym poziomie jak poprzednio. Nie są już ponoszone koszty związane z przedszkolem (350zł).

 

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu i statusowi rodziców.

Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do podwyższenia alimentów wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia ustalającego wysokość alimentów zwiększeniu ulegną potrzeby uprawnionego albo zwiększą się możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego.

Kiedy do ciebie może przyjść pozew o podwyższenie alimentów ? Nawet po kilku miesiącach.

Najczęściej gdy upłynęło kilka lat – zmiana stosunków 

Nie budzi żadnych wątpliwości Sądu teza, że potrzeby dziecka, których zaspokojenie jest obowiązkiem rodziców wraz z wiekiem zwiększają się, gdyż obejmują one już nie tylko potrzeby bytowe związane z wyżywieniem, zakupem odzieży i zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale także potrzeby kulturalne i wychowawcze, edukacyjne, mające zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka.

I tu najważniejsze. Zmiana musi być Istotna. 

Sąd musi uznać czy w przedmiotowym okresie nastąpiła istotna zmiana sytuacji małoletniej powódki.

 

Wysokość świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej do alimentacji zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, choćby nawet nie zostały w tych granicach pokryte wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji.

 

Jeżeli sąd uzna że potrzeby małoletniej się zwiększyły a możliwości zarobkowe ojciec ma – Zwiększy alimenty. 

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

 

Zadzwoń do Adwokata