Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanej. W pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, kiedy mamy prawo wnosić pozew o orzeczeniem wyłącznej winy. Prawo oczywiście mamy zawsze, jednak czy wniesienie pozwu ma zawsze jest sens? Pamiętajmy – wystarczy, że sąd uzna, iż jesteśmy winni w 1% za rozpad pożycia małżeńskiego, aby ostatecznie orzec o winie obu stron. Orzeczenie winy ma sens na przykład w przypadku walki o dzieci

Musimy pamiętać, że rozwód z wyłącznej winy z ograniczeniem władzy rodzicielskiej oraz eksmisją nie należy do łatwych spraw. Charakter tych spraw jest skomplikowany, a my musimy być niewątpliwie do tego bardzo dobrze przygotowani. Potrzebna jest wiedza prawna oraz dowody, które pozwolą nam wygrać sprawę.

Pobierz darmowy wzór: POZEW O ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY POZWANEJ WRAZ Z OGRANICZENIEM WŁADZY RODZICIELSKIEJ WRAZ Z WNIOSKIEM O EKSMISJĘ ORAZ Z WNIOSKIEM O ZABEZPIECZENIE

Kiedy warto złożyć pozew z wyłącznej winy?

Wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że sprawa zakończy się faktycznie z wyłącznej winy jednej ze stron.

Powództwo z orzeczeniem o winie warto wytoczyć, gdy jesteśmy pewni sukcesu. Rozwód z orzeczeniem o winie jednej ze stron wiąże się z korzyściami finansowymi na rzecz małżonka niewinnego, który może żądać alimentów celem wyrównania poziomu życia.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt 

Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Z uwagi na konflikt między stronami oraz konieczność ustalenia, kto zawinił w rozpadzie małżeństwa, wymagającej długotrwałej analizy faktów w sprawie i często obszernego materiału dowodowego, sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie może trwać nawet kilka lat.

Przede wszystkim długość postępowania uzależniona jest od tego, jakie zostały złożone dowody w sprawie. Jeżeli powołamy 20 świadków, musimy liczyć się z tym, że postępowanie znacznie się wydłuży. Jeśli zaś będą to dowody z dokumentów, np. sprawozdanie detektywa, postępowanie powinno być zdecydowanie krótsze. Nie proponuję Państwu powoływać aż tak wielu świadków – w mojej ocenie wystarczą trzy-cztery osoby mogące potwierdzić okoliczności w sprawie, np. zdradę małżeńską. 

Więcej: Świadek w sprawie o rozwód

Jak opisać winę małżonka? Pozew o rozwód z wyłącznej winy pozwanej

Winę należy opisać w sposób precyzyjny, konkretnie wskazując, na jakim polu małżonek zawinił. 

Przykładowe zarzuty to: zdrada małżeńska, uzależnienie od alkoholu, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, brak współpracy na rzecz rodziny i domu. Żeby wygrać sprawę, nasze twierdzenia warto poprzeć mocnymi dowodami – tak, aby wina drugiej strony nie budziła wątpliwości.

Obawiam się, że bez dowodów będzie nam ciężko wygrać sprawę rozwodową z wyłącznej winy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Sąd może ograniczyć wykonywania władzy rodzicielskiej rodzicowi w przypadku gdy między małżonkami nie ma porozumienia w zakresie związanym z wychowaniem małoletniego dziecka, lub sposób wywiązywania się z władzy rodzicielskiej budzi poważne zastrzeżenia. Sąd może ustanowić kuratora sądowego lub pozwolić rodzicowi współdecydować wyłącznie w istotnych sprawach związanych z dzieckiem.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy uzasadnić, wskazując wszelkie nieprawidłowe zachowania drugiego rodzica względem dziecka. Warto poprzeć to materiałem dowodowym, np. w postaci nagrań, zeznań świadków, a także opinią biegłych.

Więcej: Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o eksmisję

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, jeżeli rozwiedzeni małżonkowie wciąż je zajmują. Zgodnie z art. 58 § 2 k.r.o., w przypadku „jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

Sąd orzeka o eksmisji wyłącznie na wniosek jednego z małżonków, zawarty w oddzielnym piśmie, pozwie, lub ustnie.

Orzeczenie o eksmisji jest wyjątkowym środkiem, stosowanym w sytuacjach, kiedy to zachowanie małżonka jest absolutnie naganne i na skutek którego dalsze wspólne zamieszkiwanie jest niemożliwe.

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata