Kiedy można złożyć pozew o separację?

Pozew o separację Wzór. Aby sąd mógł orzec o separacji, konieczne jest spełnienie łącznie czterech przesłanek:

 1. brak wspólnych małoletnich dzieci;
 2. obopólna zgoda co do żądania separacji i brak woli rozstrzygania o winie,
 3. istnienie pozytywnych przesłanek separacyjnych (zupełny rozkład pożycia, który nie jest jeszcze nieodwracalny),
 4. brak negatywnych przesłanek separacyjnych (orzeczenie separacji nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego).

Zgodnie z art. 61 [3] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy”.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Skutki prawne separacji

Zgodnie z art. 614 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 • § 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  § 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.
  § 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.
  § 4. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy art. 60obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka, z wyjątkiem § 3.
  § 5. Przepisu art. 59 zmiana nazwiska po rozwodzie nie stosuje się.

Zalety i wady pozwu o separację

Przede wszystkim dzięki separacji nie rozwiązujemy małżeństwa, pozostawiając możliwość powrotu do siebie. Należy jednak pamiętać, że brak orzeczenia o winie niejako pozbawia możliwości chociażby uzyskania korzyści finansowej w postaci świadczenia alimentacyjnego, czy też uregulowania innych kwestii, szczególnie gdy jeden z małżonków ewidentnie ponosi winę za rozpad pożycia.

Pobierz darmowy wzór:

Jak napisać pozew o separację?

W pierwszej kolejności należy prawidłowo oznaczyć sąd oraz strony postępowania (powód/powódka i pozwana/pozwany). Następnie nadajemy pismu tytuł „Pozew o separację”.

Kolejnym etapem jest wypunktowanie naszych żądań. Należy przede wszystkim napisać, iż wnosimy o orzeczenie separacji z orzekaniem o winie lub bez. W kolejnych punktach należy zawrzeć żądania w zakresie małoletnich dzieci (miejsce zamieszkania, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem) oraz ewentualnie alimenty na swoją rzecz. Jeżeli sytuacja tego wymaga, można również wnieść o przeprowadzenie dowodu ze świadków.

Uzasadnienie powinno zawierać konkretny opis aktualnej sytuacji małżonków wraz ze wskazaniem powodów decyzji o złożeniu wniosku o separację.

Do wniosku należy obligatoryjnie załączyć akt małżeństwa, akt urodzenia małoletnich dzieci, potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku oraz odpis (kopię) pisma dla drugiej strony. Wniosek należy oczywiście własnoręcznie podpisać.

Gdzie złożyć pozew o separację?

Pozew o separację należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków.

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata