Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa Adwokat. Czy można dokonać rozdzielności w trakcie małżeństwa? Tak. Jednakże jakie ma ona znaczenie w przypadku rozwodu? Duże… 

Wiedza jest ważna. Zatem zacznijmy od początku, a do szczegółów przejdźmy później.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pomiędzy małżonkami może powstać:

– wspólność majątkowa małżeńska,

– umowny ustrój majątkowy,

– rozdzielność majątkowa,

– rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków,

– przymusowy ustrój majątkowy.

Rozdzielność majątkowa

Wspólność ustawowa: wszystko, co zarobicie po ślubie wchodzi do majątku wspólnego.

Dzieje się tak, gdyż ustrój wspólności ustawowej jest podstawową formą ustroju małżeńskiego i jest nawiązywany na podstawie prawa w momencie zawarcia małżeństwa.

W jakiej formie?

Rozdzielności majątkowej niewątpliwie należy dokonać w formie notarialnej.

Gdzie?

Przed notariuszem w kancelarii notarialnej.

 

Rozdzielność majątkowa

Strony mogą zawrzeć rozdzielność majątkową w obecności notariusza i wtedy będzie ona skuteczna. 

Należy zwrócić uwagę na przepis – Art. 47. § 1. Otóż małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. § 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

Rozdzielność majątkowa Adwokat

Co do zasady panuje wspólność małżeńska, zaś dzięki temu mamy możliwość zmienić ten ustrój.

Jednakże swoboda jest ograniczona w ten sposób, że musi się ona sprowadzać do: rozszerzenia, ograniczenia lub wyłączenia wspólności ustawowej.

Brak rozdzielności a inwestycje –  Brak rozdzielności a Rozwód. Czy mogę kupić sam !

Ważne!

Przede wszystkim należy odróżnić podział majątku od rozdzielności majątkowej. 

Rozdzielność – od teraz [wskazać należy datę] się rozdzielamy.

 

Podział – dzielimy to, co jest wspólne 

 

Zawarcie umowy majątkowej po ślubie tzw. rozdzielność majątkowa.

W opisywanej umowie należy przede wszystkim określić termin, od kiedy będzie obowiązywać zawarta umowa. 

 

Z praktyki notarialnej wynika, że umowy wchodzą w życie z dniem ich zawarcia.

Przy zawartej w taki sposób umowie ustaje wspólność ustawowa z dniem określonym przez małżonków w umowie i od wskazanego dnia majątek będzie majątkiem odrębnym jednego z małżonków.

 

A co z podziałem?

Można zrobić to razem podczas jednej wizyty u notariusza. Jednakże pamiętaj, że musicie być zgodni i wiedzieć, czego chcecie.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż dopuszczalne jest połączenie umowy rozdzielności majątkowej z umową o podział majątku wspólnego nabytego podczas trwania wspólności ustawowej. 

Rozdzielność majątkowa Adwokat

Jak wygląda?

Małżonkowie zgodnie określają, jakie przedmioty stanowią ich majątek wspólny, ich wartość oraz dokonać ich podziału wskazując, który z małżonków co nabywa do majątku odrębnego.

Dlatego aby dokonać tego podziału w formie aktu notarialnego należy być zgodnym. 

 

Pamiętaj też, iż w takiej umowie można również umówić się na dopłatę wobec jednego z małżonków.

 

I jeszcze jedna ważna rzecz…

Przede wszystkim umowa majątkowa małżeńska może być zmodyfikowana w każdym czasie.

Zmiany takiej można dokonać poprzez zawarcie nowej umowy majątkowej, która również powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza.

Zatem umowa o rozdzielność majątkową wiąże tak długo jak małżonkowie nie dokonują zmian treści.

 

Wspólność majątkowa małżonków może ustać:

  • w czasie trwania małżeństwa
  • z ustaniem małżeństwa
  • na podstawie umowy, wyroku sądowego bądź z mocy prawa.

Umowne zniesienie wspólności

Kiedy?

W każdym czasie. Tak, w każdym czasie znieść ustrój wspólności ustawowej przez dokonanie w formie aktu notarialnego umowy majątkowej modyfikującej ich stosunki majątkowe.

 

„art. 47 § 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej”.

 

Jednakże co w przypadku, gdy któraś ze stron nie chce?

Można to zrobić przez Sąd. 

Zniesienie wspólności przez sąd

Jeden z małżonków nie chce wyrazić zgody na umowne zniesienie wspólności majątkowej? Wówczas niezbędne będzie żądanie zniesienia wspólności przed sądem.

„art. 52 § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. § 1a. Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.”

Kiedy? Słowo klucz – „ważne powody”…

 

W razie wątpliwości zasięgnij porady profesjonalnego adwokata.

 

Przeczytaj więcej:

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną 

Rozdzielność – Intercyza małżeńska

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

📧 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zadzwoń do Adwokata