Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną 

Rozdzielność majątkowa. Ustanowienie rozdzielności majątkowej powoduje, że każdy z małżonków działa już na swój własny rachunek.

Rozdzielność można ustanowić w drodze umowy przed notariuszem, ale tylko wtedy, jeśli między stronami jest co do tego pełna zgoda.

Jest również możliwość zażądać ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej przez Sąd, jednak by tak się stało, muszą istnieć „ważne powody”. Pozew składa się zawsze do sądu rejonowego.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Rozdzielność majątkowa

Jak wygrać w sądzie. 

Zgodnie z art. 52 § 1 kroi każdy z małżonków może żądać z ważnych powodów ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej.

Jakie to „ważne powody”?

Pojęcie ważnych powodów w rozumieniu cytowanego przepisu stanowi klauzulę generalną. Sposób jego rozumienia kształtują zatem doktryna i judykatura, odwołując się do okoliczności konkretnej sprawy.

Chcesz wiedzieć o mnie więcej? -> Jak pomagam – Moja osobista historia – Kontakt ???? 

Charakter wyjątkowy – rozdzielność majątkowa 

Dlatego ustanowienie rozdzielności majątkowej wbrew woli jednego z nich powinno mieć charakter wyjątkowy, uzasadniony szczególnymi i ważnymi okolicznościami.

Więcej: Rozdzielność majątkowa Adwokat radzi

Wygraj sprawę dowodami!

Ważny wyrok – interesy rodziny i obojga małżonków:

Ponadto zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej może, zgodnie z art. 52 § 2 k.r.io. nastąpić z dniem oznaczonym w wyroku, który ją znosi. Regułą jest, że wspólność ustaje z datą orzekania, natomiast nadanie orzeczeniu skutku wstecznego powinno mieć miejsce wyjątkowo, po rozważeniu zarówno interesów rodziny i obojga małżonków, jak i interesów wierzycieli każdego z nich (por. wyroki SN z dnia 3.2.1995 r., II CRN 162/94, OSNC nr 6, poz. 100 oraz z dnia 17.1.1997 r., II CKU 31/96, Prok. i Prawo nr 6, poz. 29).

Zatem zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną może przy tym nastąpić tylko wtedy, jeżeli ważne powody istniały już w tej wcześniejszej dacie.

Chcesz umówić się na spotkanie – Zapraszam  – Kalendarz online 

 

Potrzebujesz pomocy? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Ważne powody według Sądu Najwyższego 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego ważnym powodem nie jest każdy przypadek separacji faktycznej małżonków, lecz jedynie separacja, która uniemożliwia małżonkom współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

Poważne zagrożenie 

Przez ważne powody dające podstawę do ustanowienia rozdzielności należy rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

Sytuacja taka stwarza bowiem zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2003 r., II CKN 78/01, Legalis nr 61220).

Dla przykładu, „przesłanką zastosowania art. 52 § 1 KRO może być trwałe zerwanie wszelkich stosunków majątkowych oraz brak możliwości podejmowania wspólnych decyzji gospodarczych, będące konsekwencją uprzedniego ustania więzi rodzinno-prawnych między małżonkami i co za tym idzie – powstania trwałego stanu separacji faktycznej”.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14.1.2005 r., III CK 112/04)

 

Rozdzielność majątkowa

Ustanowienie rozdzielności nie może być też próbą ucieczki małżonków przed długiem u osoby trzeciej (wierzyciela). Wszystkie te okoliczności Sąd powinien mieć na uwadze, rozstrzygając o zasadności ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

 

Więcej:

Rozdzielność – Intercyza małżeńska

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Zadzwoń do Adwokata