Rozwód a dom na działce żony

Rozwód a dom. Przeanalizujmy poniższy przykład.

„Pani mecenas, proszę mnie ratować, jestem w trakcie Rozwodu, a żona mówi, że nic mi się nie należy. Całe życie ja zarabiałem, jestem prezesem dużej spółki, mój dochód to ok 24 000 tys., a żona nigdy nie pracowała. Jej rodzice kupili działkę, na której postawiłem dom – wartość szacunkowa ok. 1 200 000 złotych.”

Dom wybudowany wspólnie przez małżonków na działce należącej do jednego z nich nie wchodzi w skład ich majątku wspólnego.

Zgodnie z dyspozycją art. 48 Kodeksu cywilnego „(-) do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”.

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

  Kto ma prawo do domu wybudowanego wspólnie na działce żony?

  Dlatego w wyniku podziału majątku sąd przyzna dom temu z byłych małżonków, które jest właścicielem działki. Zatem wtedy Ty dostaniesz pieniądze. Dlatego pamiętaj: możesz dostać więcej niż Ci się wydaje. Warto również przypomnieć, że istnieje coś takiego jak nierówny podział majątku wspólnego. Jeżeli masz wątpliwości, zapraszam do kontaktu. Zobacz, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt ???? 

  Rozwód a dom na działce żony – bardzo ważny wyrok

  W Uchwale z dnia 18 stycznia 1982 r. w sprawie III CZP 54/81 Sąd Najwyższy wyraził następujący pogląd: „Okoliczność, że wzniesienie budynku na nieruchomości powódki było wspólnym przedsięwzięciem obojga stron w czasie trwania ich małżeństwa i łączącej ich wówczas ustawowej wspólności majątkowej, nie zmienia faktu, że ten budynek nie może być traktowany jako odrębny od gruntu przedmiot majątku wspólnego, lecz jedynie jako część składowa nieruchomości stanowiącej własność powódki”.

  Więcej: Rozwód –  rzeczy, które trzeba wiedzieć.

  Podział majątku wspólnego – Czy dostaniesz pieniądze za dom?

  Tak! Kwotę oszacuje biegły.

  Przy podziale majątku, zgodnie z art. 45 par. 1 KRO należy rozliczyć nakłady/wydatki pochodzące z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej. 

  Rozwód a Dom

  Jak rozliczyć wydatki i nakłady przy podziale majątku wspólnego?

  Z Uchwały Sądu Najwyższego (SN) z dnia 16 grudnia 1980 r. III CZP 46/80 wynika:

  W sytuacji, gdy małżonkowie w czasie trwania wspólności ustawowej wspólnie zbudowali dom na gruncie wchodzącym w skład majątku odrębnego jednego z nich, wartość nakładów określa się w ten sposób, że najpierw ustala się ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu według cen rynkowych z czasu jego budowy, a następnie oblicza się ten sam ułamkowy udział w wartości domu według cen rynkowych z chwili podziału majątku wspólnego.

  Rozwód a Dom

  Biegły oszacuje wartość, jednakże, jeśli strony są zgodne co do kwestii wartości nieruchomości czy samych nakładów, udział biegłego jest zbędny. 

  Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

  Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

  Rozwód a dom – czy jest możliwość, abyś Ty dostał udział w nieruchomości?

  W pewnych wyjątkowych sytuacjach może dojść do przeniesienia udziału nieruchomości na rzecz małżonka, któremu przysługuje jedynie roszczenie o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty drugiego małżonka.

  Mowa o sytuacji, w której na nieruchomości będącej majątkiem osobistym jednego z małżonków doszło do wzniesienia zabudowań. Miałoby to jednakże miejsce wyłącznie w sytuacji, gdyby była możliwość fizycznego podziału nieruchomości i samego budynku. Potwierdzenie takiej możliwości odnajdujemy w orzeczeniu  SN  z 11 marca 1985 r., III CZP 7/85 : „Małżonek, który wspólnie ze swym współmałżonkiem dokonał budowy na gruncie stanowiącym majątek odrębny tego współmałżonka, może w postępowaniu o podział majątku dorobkowego, na podstawie art. 231 k.c. żądać przeniesienia własności udziału w tej nieruchomości na swoją rzecz„. 

   

  Więcej przeczytasz:

  Rozwód a majątek. Kiedy można podzielić majątek?

   

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk

  ✅Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

  ☎ tel.: +48691512933

  ????e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

  Zadzwoń do Adwokata