Rozwód a majątek – Kiedy można podzielić majątek?

Rozwód a majątek.

Pytanie: kiedy?

Rozwód czasem może poczekać, jednakże rozdzielność majątkowa jest istotna. Dopóki żyjecie, razem wspólnie odpowiadacie za długi.

Jeżeli nie macie rozdzielności majątkowej, a żyjecie oddzielnie, zastanów się nad tym, aby jak najszybciej dokonać rozdzielności majątkowej. Oczywiście mogę Ci w tym pomóc. Sprawdź, jak pomagam -> Kontakt ???? 

Zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Ważne: rozdzielność to coś zupełnie innego niż podział majątku wspólnego!

W czasie trwania wspólności ustawowej nie można podzielić majątku wspólnego. 

Jest to możliwe dopiero z chwilą jej ustania.

Tak może być m.in. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Ja osobiście polecam swoim klientom nie czekać, lecz dokonać rozdzielności i podziału aktem notarialnym.

Tak, strony mogą podzielić swój majątek w drodze umowy np. w formie aktu notarialnego (art. 1037 par. 1 K.c. w powiązaniu z art. 46 KRO) lub w trybie sądowego postępowania nieprocesowego.

Czy można podzielić majątek przy rozwodzie?

Tak, ale pod pewnym warunkiem.

Warunek: przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu” (art. 58 par. 3 KRO).

W praktyce oznacza to, że samo postępowanie dotyczące kwestii rozwodu nie może być sporne, bowiem w takim przypadku Sąd nie rozpozna złożonego wniosku o podział majątku.

Pamiętaj, że majątek nie zawsze dzieli się po połowie. Możliwy jest oczywiście nierówny podział majątku wspólnego. Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Więcej: Kiedy nierówny podział majątku?

Rozwód a majątek – czym różni się majątek wspólny od osobistego?

Majątek wspólny

Zgodnie z treścią art. 31§ 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Twój majątek osobisty 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

   

  Rozwód a majątek

  Kiedy można wystąpić z wnioskiem o podział majątku wspólnego małżonków?

  Wspólność majątkowa może ustać w poniższych przypadkach:

  • śmierć
  • rozwód
  • unieważnienie małżeństwa
  • małżonkowie zawrą umowę o rozdzielność majątkową (intercyzę),
  • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
  • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
  • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
  • sąd orzeknie separację małżonków

   

  Więcej przeczytasz:

  Rozwód a podział majątku – 11 Rzeczy

   

  Z poważaniem,

  Adwokat Marta Wnuk

  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

  tel.: +48691512933

  e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

   

   

  Zadzwoń do Adwokata