Podział majątku i rozwód to temat, które wzbudza wiele emocji i pytań. W tym artykule skupimy się na aspektach prawnych i praktycznych, aby pomóc mężczyznom lepiej zrozumieć proces oraz podejmować właściwe decyzje.

Podział majątku i rozwód

Podział majątku w trakcie rozwodu to proces, w którym majątek nabyty przez małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego jest dzielony między nich. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie dobra wchodzą w skład majątku wspólnego. PORADA PRAWNA 

Pierwsze Kroki: Jak Postępować w Sytuacji Rozwodu?

  1. Próba Ugodowa: Zanim podejmiesz kroki prawne, rozważ możliwość ugody z byłym współmałżonkiem. Twój pełnomocnik może zainicjować próbę polubownego rozwiązania sprawy i wystąpił do drugiej strony z pismem z próbą ugodową.
  2. Wniosek o Podział Majątku: Jeżeli ugoda nie jest możliwa, konieczne jest złożenie wniosku o podział majątku do Sądu Rejonowego. Będzie to sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, wówczas sąd spadku. Pamiętaj, by we wniosku zawrzeć konkretne propozycje podziału. Sąd przesyła odpis wniosku do drugiej strony określając termin do wniesienia odpowiedzi.

Należy złożyć go do sądu rejonowego właściwego według miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – do sądu spadku, czyli co do zasady sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Kluczowe elementy wniosku o podział majątku

  1. Dokładna Specyfikacja Majątku: Określ dokładnie, jakie składniki majątku podlegają podziałowi.
  2. Szacowanie Wartości Majątku: Jeśli istnieją różnice zdań co do wartości, sąd powoła stosownego biegłego. Sprawdzając ceny w internecie, możesz wstępnie podać cenę szacunkową.
  3. Dla kogo, ile i co:  Wniosek powinien, zawierać sprecyzowanie żądania co do sposobu podziału majątku. Czyli w skrócie jak widzisz ten podział.
  4. Dowody: Dołącz dokumenty potwierdzające ustanie wspólności majątkowej oraz inne niezbędne załączniki.

Formalnie, wniosek o podział majątku wspólnego, tak jak każde pismo procesowe, powinien zawierać: oznaczenie sądu, imię i nazwisko wnioskodawcy i uczestnika, oznaczenie rodzaju pisma. Brak oznaczenia majątku wspólnego mającego podlegać podziałowi jest brakiem formalnym wniosku. Dlatego gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody jej własności dla wykazania jej przynależności do tego majątku. Podstawa prawna to art. 680 § 2 k.p.c. w zw. z art. 567 § 3 k.p.c..

Dla przykładu: odpisy z ksiąg wieczystych oraz odpisy orzeczeń sądowych lub innych organów, decyzje administracyjne, odpisy umów przenoszących.

Jak dzielić majątek?

  • Zasada Pół na Pół: Podstawowym wyjściem jest podział majątku na równe części.
  • Nierówny Podział Majątku: Małżonek żądający ustalenia przez Sąd nierównych udziałów musi swoje żądania udowodnić. Najczęstszymi dowodami są zeznania świadków, rachunki i wyciągi z kont bankowych, które wówczas należy powołać we wniosku.

Ważne! We wniosku i procesie nie określamy stron jako powód i pozwany, tylko wnioskodawca i uczestnik.

Podział majątku u notariusza – szybciej

Podział majątku może być przeprowadzony w trakcie rozprawy rozwodowej, ale tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernego opóźnienia postępowania. Jeśli jesteście zgodni co do podziału, możliwe jest jego dokonanie już na etapie składania pozwu rozwodowego.

Spieszy Ci się, a sprawa wyznaczona jest za 6 miesięcy? W takim wypadku proponuję przede wszystkim dokonać rozdzielności i podziału u notariusza. Oczywiście musicie być zgodni zarówno co do składu i wartości majątku wspólnego, jak i sposobu jego podziału oraz ewentualnych roszczeń.

Jak postępować, gdy nie ma porozumienia?

W przypadku braku porozumienia z byłym współmałżonkiem, konieczne jest przeprowadzenie formalnego procesu sądowego. Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego powinien spełniać wymogi formalne i zawierać wszystkie niezbędne informacje oraz dowody.

Podział majątku i rozwód. Czy sąd dzieli kredyt?

Jeżeli oboje małżonkowie są stroną umowy kredytowej, to oznacza, że ich zobowiązanie ma charakter solidarny, a podział majątku nie wpływa na obowiązek dłużników osobistych spłaty tego kredytu zgodnie z umową.

Ponadto sąd nie dzieli kredytu. Tak, bez wątpienia jest to trochę skomplikowane. Dlatego tak ważne, żeby w tych sprawach znaleźć porozumienie.

Spłata a podział majątku

Przede wszystkim spłata rat kredytu przez oboje małżonków lub przez jednego z nich po dokonaniu podziału majątku wspólnego może być podstawą regresu między nimi jako dłużnikami solidarnymi na podstawie art. 376 kc oraz w razie sporu – podstawą dochodzenia rozliczeń z tego tytułu w postępowaniu sądowym (por.: wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017 r sygn. I CSK 54/1)

Podział majątku nie obejmuje automatycznie zobowiązań finansowych. Jeśli oboje małżonkowie są stroną umowy kredytowej, ich zobowiązanie pozostaje solidarne.

Jeżeli oboje małżonkowie są stroną umowy kredytowej, to oznacza, że ich zobowiązanie ma charakter solidarny, a podział majątku nie wpływa na obowiązek dłużników osobistych spłaty tego kredytu zgodnie z umową. Ponadto sąd nie dzieli kredytu. 

Spłata a podział majątku

Przede wszystkim spłata rat kredytu przez oboje małżonków lub przez jednego z nich po dokonaniu podziału majątku wspólnego może być podstawą regresu między nimi jako dłużnikami solidarnymi na podstawie art. 376 kc oraz w razie sporu – podstawą dochodzenia rozliczeń z tego tytułu w postępowaniu sądowym (por.: wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017 r sygn. I CSK 54/1)

Emerytalne fundusze przy podziale majątku 

W skład podziału majątku wchodzą pieniądze zgromadzone na  funduszach emerytalnych –  [otwarty fundusz emerytalny (OFE), dobrowolny fundusz emerytalny (DFE), pracowniczy fundusz emerytalny (PFE)], 

W podziale majątku należy ustalić saldo funduszy emerytalnych.

Jak sprawdzić fundusze emerytalne ? W zakresie funduszy emerytalnych w ZUS należy sprawdzić saldo i zobowiązać zakład ubezpieczeń społecznych. W zakresie funduszy dodatkowym można zobowiązań organy bądź stronę

Przykład „zobowiązanie wnioskodawczyni do przedłożenia informacji o posiadanych funduszach emerytalnych, ich rozliczeniu oraz saldzie [otwarty fundusz emerytalny (OFE), dobrowolny fundusz emerytalny (DFE), pracowniczy fundusz emerytalny (PFE)], ponieważ wg wiedzy uczestnika wnioskodawczyni posiada fundusze, których nie przedstawiła przed Sądem – na okoliczność ustalenia posiadanych przez wnioskodawczynię środków finansowych z funduszy emerytalnych.”

Można wystąpić do pracodawcy o saldo z funduszu emerytalnego.

Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku wspólnego należą środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z 3 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. V CSK 323/15, wskazując, że „środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego”.

Sąd Najwyższy uznał, że środki te z uwagi na swój unikatowy charakter powinny stanowić majątek wspólny należący do obojga małżonków.

Zgodnie z art. 126 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych: „Jeżeli małżeństwo członka otwartego funduszu uległo rozwiązaniu przez rozwód lub zostało unieważnione, środki zgromadzone na rachunku członka funduszu, przypadające byłemu współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu”.

Podział majątku i rozwód. 

Podział majątku przy rozwodzie dla mężczyzn polega na sprawiedliwym rozdzieleniu dóbr nabytych podczas trwania małżeństwa. Warto rozważyć polubowne porozumienie z żoną, aby uniknąć długotrwałego procesu sądowego. W przypadku braku porozumienia, należy złożyć wniosek o podział majątku w sądzie rejonowym, dokładnie określając skład i wartość majątku. Majątek zwykle dzieli się na równe części, chyba że istnieją uzasadnione powody do nierównego podziału, które trzeba odpowiednio udowodnić. W procesie tym niezwykle pomocna może być profesjonalna pomoc prawna. Masz pytania lub wątpliwości? Umów się na konsultację w Kalendarzu online.

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

tel.: +48691512933

e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata