Sprawa o rozwód – Zawinione przyczyny rozkładu pożycia 

Sprawa o rozwód. Małżonek chce Twojej wyłącznej winy? Nie wiesz, jak się bronić?

Przede wszystkim pamiętaj, że przyczyn rozkładu pożycia jest najczęściej kilka.

Zgodnie z art. 441 k.p.c. postępowanie w sprawie rozwodowej ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia.

Dlatego Sąd, uznając dane zachowanie za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia, musi uwzględnić okoliczności.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Sprawa o rozwód. Zdrada? Kto jest winny? 

Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 6 maja 1997 r., I CKN 86/97, LEX nr 529701:

Zdrada [podkr. aut.] narusza normy moralne i jest przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka. Małżonek dopuszczający się zdrady z reguły bywa uznawany winnym rozkładu pożycia (zob. także orzeczenie SN z dnia 8 maja 1951 r., C 184/51, OSN 1952, nr 1, poz. 21).

Zatem jeżeli zdradziłeś żonę, pokochałeś inną kobietę i chcesz odejść, istnieje duża szansa, że Sąd uzna Twoją winę. Ale spokojnie, i na to są sposoby.

Inna przyczyna rozkładu pożycia

Naruszenie obowiązków z art. 23 i 27 k.r.o. stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia.

Zgodnie z tezą wyroku SN z dnia 29 czerwca 2000 r., V CKN 323/00, LEX nr 52485: „Gdy wina małżonka w rozkładzie pożycia jest następstwem naruszenia przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa rodzinnego recypujących akceptowane powszechnie zasady moralne (w szczególności art. 23, 24, 27 kro), to jej uznanie nie wymaga nadto oceny, że takie postępowanie jest naganne moralnie. Sięgnięcia do zasad moralnych wymaga natomiast ocena winy małżonka, gdy u podstaw bezprawności jego zachowania leży sprzeczność z zasadami współżycia społecznego”.

Sprawdź, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

Więcej: Prawnik w sprawie o rozwód

Żona często wyjeżdża do mamy?

Zobaczmy, co na to Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 1 października 1997 r., I CKN 246/97, LEX nr 668911, SN poparł ustalenia sądu apelacyjnego, który jako przykłady zawinionych przyczyn rozkładu pożycia wymienił:

częste opuszczanie wraz z dzieckiem wspólnego domu i wyjazdy do matki nie zawsze spowodowane postępowaniem pozwanego; zaniedbywanie w czasie pobytów u matki, trwających kilka, a niekiedy kilkanaście tygodni, obowiązków domowych; swobodne określanie daty powrotu do męża; zbyt emocjonalne i niedojrzałe podejście do wyłaniających się konfliktów”.

Wniosek? Matka nie dbała o dobro założonej rodziny.

Sprawa o rozwód – Inna przyczyna?

Mama zawsze mi powtarzała, że wyjazdy są dla małżeństwa niebezpieczne. I miała rację…

Według Sądu przyczyną może być również:

nieusprawiedliwiony poważnymi względami wyjazd jednego z małżonków do innej miejscowości z zamiarem stałego w niej pobytu” (zob. orzeczenie SN z dnia 15 listopada 1951 r., C 1003/51, OSN 1953, nr 1, poz. 17).

Brak lojalności

Żona cię poniżała? Zawiadomiła Urząd Skarbowy o tym, że nie opłaciłeś podatków?

Uwaga! Za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia SN uznał w wyroku z dnia 20 kwietnia 2004 r., V CK 273/03, niepubl., „brak lojalności jednego z małżonków wobec drugiego”. W stanie faktycznym, na podstawie którego wydane zostało orzeczenie, pozwana żona „inspirowała” kontrolę ZUS, inspekcji pracy i urzędu skarbowego u powoda, prowadzącego działalność gospodarczą. Ponadto złożyła doniesienie do prokuratury, która albo odmówiła wszczęcia, albo umorzyła postępowanie.

Sprawa o rozwód

Reasumując, każda sytuacja jest inna i wszelkie sprawy należy rozpatrywać indywidualnie. Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Sprawa o rozwód – Co jeszcze?

Za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia należy uznać postawę egocentryczną i ambicjonalną oraz nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, która w drastycznych przypadkach prowadzi do przemocy fizycznej (wyrok SN z dnia 5 listopada 1999 r., III CKN 799/99, LEX nr 528139).

Żona nie pracowała?

Ponadto zawinioną przesłanką rozkładu pożycia może być niechęć do podjęcia pracy zarobkowej przez jednego z małżonków pomimo istnienia takiej możliwości. Jak podkreślił SN w orzeczeniu z dnia 9 marca 1956 r., IV CR 36/55, OSN 1956, nr 4, poz. 110, „Takie zachowanie się małżonka będzie z reguły ważnym powodem rozkładu pożycia, o ile drugi małżonek na niewłaściwość tego zachowania zwrócił uwagę i domagał się jego zmiany”.

Reasumując: każda sytuacja jest inna. Dlatego zawsze należy przede wszystkim rozmawiać i przeanalizować swoją sytuację!

 

Więcej:

Gdzie rozwód? Jaki Sąd?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

???? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Kategorie: rozwód

Zadzwoń do Adwokata