Zawieszone postępowanie można w każdej chwili podjąć, oczywiście z zachowaniem odpowiedniego terminu. Aby postępowanie zostało podjęte, czyli mówiąc wprost – aby rozpoczęły się czynności w postępowaniu – należy złożyć odpowiedni wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Co to jest zawieszenie postępowania?

Jako zawieszenie postępowania sądowego należy rozumieć taką sytuację, w której sąd nie podejmuje czynności w sprawie. Oznacza to wstrzymanie biegu postępowania.

Dowiedz się, jak pomagam -> Moja osobista historia – Kontakt

Kiedy postępowanie może zostać zawieszone?

Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne i fakultatywne.

Fakultatywnie – może, ale nie musi.

Sąd zawiesza postępowanie obligatoryjnie z urzędu:

  • w przypadku śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego;
  • jeśli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej Stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;
  • jeżeli Strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej komunikacji z siedzibą Sądu;
  • jeśli została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu.

Kiedy sąd może podjąć zawieszone postępowanie na wniosek?

Ważne są przepisy.

Zgodnie z art. 181, Dz.U.2021.0.1805 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Sąd podejmie postępowanie na wniosek którejkolwiek ze stron: „gdy postępowanie zostało zawieszone na wniosek spadkobiercy – po złożeniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku albo po upływie terminu do złożenia takiego oświadczenia; w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron albo wskutek niestawiennictwa – nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od zawieszenia, jeżeli strony we wniosku o zawieszenie nie oznaczyły dłuższego terminu”.

Kiedy sąd może podjąć zawieszone postępowanie z urzędu? Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania Wzór

Zwróćmy uwagę na podstawę prawną. Zgodnie z art. 180 Dz.U.2021.0.1805 t.j. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Sąd podejmie postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności:

  1. śmierć – w razie śmierci strony – z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku;
  2. zdolność sądowa – w razie utraty zdolności sądowej – z chwilą ustalenia ogólnego następcy prawnego;
  3. brak przedstawiciela w razie braku przedstawiciela ustawowego – z chwilą jego ustanowienia;
  4. gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie;
  5. w razie ogłoszenia upadłości strony – z chwilą zgłoszenia się lub wskazania syndyka albo zarządcy masy upadłości, a jeżeli syndyk albo zarządca może odmówić wstąpienia do postępowania – z chwilą złożenia przez niego oświadczenia; w przypadku odmowy wstąpienia do postępowania przez syndyka albo zarządcę masy upadłości, postępowanie podejmuje się z udziałem upadłego”.

Jak napisać wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania? 

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszam na konsultację LINK KONSULTACJA – Kalendarz 

Przede wszystkim wniosek składamy w formie pisemnej.

Poniżej darmowy wzór do pobrania:

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania powinien zawierać: oznaczenie sądu, określenie stron postępowania, sygnaturę sprawy.

Jak zatytułować? „Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania”. Pismo należy rozpocząć słowami: „W imieniu własnym wnoszę o podjęcie zawieszonego postępowania w Sądzie….”.

Ważne jest uzasadnienie i motywy.

W uzasadnieniu należy konkretnie opisać stan sprawy, powody zawieszenia oraz przesłanki przemawiające za ponownym podjęciem postępowania.

Pismo należy własnoręcznie podpisać. Brak podpisu należy do najczęstszych błędów.

 

Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

 

 Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48691512933

 e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zadzwoń do Adwokata